17.09.2022 03:36:41
18.09.2022 17:49:41
ទិញ
0.01
20010.51
19721.57
ចំណេញ
-2.89 USD
BTCUSD_m
ព្រមព្រៀង
#98940757
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.09.2022 03:36:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
20010.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.89 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.09.2022 17:49:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
19721.57
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.89 USD
16.09.2022 15:28:35
16.09.2022 16:07:02
ទិញ
0.05
1664.22
1658.19
ចំណេញ
-30.15 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98927150
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2022 15:28:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1664.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-30.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2022 16:07:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1658.19
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-30.15 USD
16.09.2022 12:41:50
16.09.2022 15:10:50
ទិញ
0.1
1662.97
1663.43
ចំណេញ
4.60 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98921514
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2022 12:41:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1662.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2022 15:10:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1663.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
4.60 USD
16.09.2022 14:36:47
16.09.2022 15:10:50
ទិញ
0.1
1665.97
1663.43
ចំណេញ
-25.40 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98925020
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2022 14:36:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1665.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-25.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2022 15:10:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1663.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-25.40 USD
16.09.2022 12:41:43
16.09.2022 15:10:50
ទិញ
0.1
1662.87
1663.43
ចំណេញ
5.60 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98921509
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2022 12:41:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1662.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2022 15:10:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1663.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.60 USD
16.09.2022 14:36:43
16.09.2022 15:10:50
ទិញ
0.1
1665.9
1663.43
ចំណេញ
-24.70 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98925017
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2022 14:36:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1665.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-24.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2022 15:10:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1663.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-24.70 USD
16.09.2022 14:42:12
16.09.2022 15:10:50
ទិញ
0.1
1667.48
1663.43
ចំណេញ
-40.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98925189
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2022 14:42:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1667.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-40.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2022 15:10:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1663.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-40.50 USD
15.09.2022 19:16:12
16.09.2022 09:30:37
ទិញ
0.1
31000.5
30794.5
ចំណេញ
-206.00 USD
US30_m
ព្រមព្រៀង
#98900350
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 19:16:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
31000.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-206.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2022 09:30:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
30794.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-206.00 USD
15.09.2022 19:16:32
16.09.2022 09:30:36
ទិញ
0.1
1661.22
1659.93
ចំណេញ
-12.90 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98900367
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 19:16:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1661.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2022 09:30:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1659.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.90 USD
15.09.2022 19:16:40
16.09.2022 09:30:36
ទិញ
0.1
1661.2
1659.93
ចំណេញ
-12.70 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98900374
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 19:16:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1661.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-12.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2022 09:30:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1659.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-12.70 USD
15.09.2022 19:17:47
16.09.2022 09:30:36
ទិញ
0.1
1662.39
1659.93
ចំណេញ
-24.60 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98900414
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 19:17:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1662.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-24.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2022 09:30:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1659.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-24.60 USD
15.09.2022 19:25:00
16.09.2022 09:30:36
ទិញ
0.1
1664.17
1659.93
ចំណេញ
-42.40 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98900652
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 19:25:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1664.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-42.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2022 09:30:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1659.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-42.40 USD
15.09.2022 19:16:37
16.09.2022 09:30:36
ទិញ
0.1
1661.46
1659.93
ចំណេញ
-15.30 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98900373
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 19:16:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1661.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-15.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2022 09:30:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1659.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-15.30 USD
15.09.2022 19:17:37
16.09.2022 09:30:36
ទិញ
0.1
1662.2
1659.93
ចំណេញ
-22.70 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98900408
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 19:17:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1662.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-22.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2022 09:30:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1659.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-22.70 USD
15.09.2022 19:18:27
16.09.2022 09:30:36
ទិញ
0.1
1662.97
1659.93
ចំណេញ
-30.40 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98900446
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 19:18:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1662.97
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-30.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2022 09:30:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1659.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-30.40 USD
15.09.2022 19:25:02
16.09.2022 09:30:36
ទិញ
0.1
1664.18
1659.93
ចំណេញ
-42.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98900656
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 19:25:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1664.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-42.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.09.2022 09:30:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1659.93
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-42.50 USD
13.09.2022 15:37:03
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1709.51
1660.47
ចំណេញ
-1 226.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98796997
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2022 15:37:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1709.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 226.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 226.00 USD
15.09.2022 01:29:02
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1697.19
1660.47
ចំណេញ
-918.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98859676
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 01:29:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1697.19
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-918.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-918.00 USD
15.09.2022 17:50:09
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1676.49
1660.47
ចំណេញ
-400.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98894143
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 17:50:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1676.49
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-400.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-400.50 USD
13.09.2022 15:50:42
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1706.79
1660.47
ចំណេញ
-1 158.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98799725
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2022 15:50:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1706.79
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 158.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 158.00 USD
15.09.2022 09:31:32
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1688.17
1660.47
ចំណេញ
-692.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98871512
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 09:31:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1688.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-692.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-692.50 USD
15.09.2022 17:50:51
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1675.15
1660.47
ចំណេញ
-367.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98894359
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 17:50:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1675.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-367.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-367.00 USD
13.09.2022 15:59:40
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1704.13
1660.47
ចំណេញ
-1 091.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98801541
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2022 15:59:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1704.13
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 091.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 091.50 USD
15.09.2022 10:32:46
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1686.16
1660.47
ចំណេញ
-642.25 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98873513
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 10:32:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1686.16
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-642.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-642.25 USD
15.09.2022 17:58:18
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1666.23
1660.47
ចំណេញ
-144.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98895882
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 17:58:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1666.23
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-144.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-144.00 USD
13.09.2022 16:10:25
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1698.92
1660.47
ចំណេញ
-961.25 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98803632
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2022 16:10:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1698.92
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-961.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-961.25 USD
15.09.2022 16:39:58
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1681.61
1660.47
ចំណេញ
-528.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98889089
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 16:39:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1681.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-528.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-528.50 USD
13.09.2022 16:10:33
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1698.68
1660.47
ចំណេញ
-955.25 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98803652
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2022 16:10:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1698.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-955.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-955.25 USD
13.09.2022 15:50:40
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1706.69
1660.47
ចំណេញ
-1 155.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98799721
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2022 15:50:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1706.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 155.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 155.50 USD
15.09.2022 01:29:07
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1697.19
1660.47
ចំណេញ
-918.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98859677
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 01:29:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1697.19
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-918.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-918.00 USD
15.09.2022 17:50:12
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1676.65
1660.47
ចំណេញ
-404.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98894158
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 17:50:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1676.65
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-404.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-404.50 USD
13.09.2022 15:50:45
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1707.09
1660.47
ចំណេញ
-1 165.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98799740
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2022 15:50:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1707.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 165.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 165.50 USD
15.09.2022 09:31:34
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1688.34
1660.47
ចំណេញ
-696.75 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98871513
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 09:31:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1688.34
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-696.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-696.75 USD
15.09.2022 17:58:12
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1665.44
1660.47
ចំណេញ
-124.25 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98895859
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 17:58:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1665.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-124.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-124.25 USD
13.09.2022 15:59:42
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1704
1660.47
ចំណេញ
-1 088.25 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98801543
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2022 15:59:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1704
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 088.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 088.25 USD
15.09.2022 16:39:55
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1681.73
1660.47
ចំណេញ
-531.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98889085
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 16:39:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1681.73
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-531.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-531.50 USD
13.09.2022 15:36:59
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1710.02
1660.47
ចំណេញ
-1 238.75 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98796970
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2022 15:36:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1710.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 238.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 238.75 USD
14.09.2022 02:50:04
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1.15011
1.14633
ចំណេញ
-94.50 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#98820209
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2022 02:50:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15011
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-94.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.14633
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-94.50 USD
15.09.2022 17:58:22
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1666.44
1660.47
ចំណេញ
-149.25 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98895896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 17:58:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1666.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-149.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-149.25 USD
13.09.2022 16:10:27
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1698.86
1660.47
ចំណេញ
-959.75 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98803640
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2022 16:10:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1698.86
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-959.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-959.75 USD
15.09.2022 16:40:02
15.09.2022 19:15:16
ទិញ
0.25
1681.18
1660.47
ចំណេញ
-517.75 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98889113
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 16:40:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1681.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-517.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-517.75 USD
14.09.2022 02:05:14
15.09.2022 19:15:15
ទិញ
0.25
20241.42
19659.37
ចំណេញ
-145.51 USD
BTCUSD_m
ព្រមព្រៀង
#98819217
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2022 02:05:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
20241.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-145.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
19659.37
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-145.51 USD
13.09.2022 07:20:53
15.09.2022 19:15:15
ទិញ
0.25
1722.14
1660.47
ចំណេញ
-1 541.75 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98778524
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2022 07:20:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1722.14
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 541.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 541.75 USD
13.09.2022 07:21:04
15.09.2022 19:15:15
ទិញ
0.25
1722.05
1660.47
ចំណេញ
-1 539.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98778532
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2022 07:21:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1722.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 539.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 539.50 USD
14.09.2022 02:50:02
15.09.2022 19:15:15
ទិញ
0.25
1.15011
1.14633
ចំណេញ
-94.50 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#98820207
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2022 02:50:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.15011
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-94.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.14633
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-94.50 USD
15.09.2022 10:32:59
15.09.2022 19:15:15
លក់
0.25
143.582
143.6
ចំណេញ
-3.13 USD
USDJPYm
ព្រមព្រៀង
#98873525
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 10:32:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
143.582
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
143.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.13 USD
13.09.2022 15:37:01
15.09.2022 19:15:15
ទិញ
0.25
1709.92
1660.47
ចំណេញ
-1 236.25 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#98796985
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.09.2022 15:37:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1709.92
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 236.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1660.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 236.25 USD
15.09.2022 00:43:59
15.09.2022 19:15:15
ទិញ
0.25
20054.49
19659.37
ចំណេញ
-98.78 USD
BTCUSD_m
ព្រមព្រៀង
#98858795
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 00:43:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
20054.49
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-98.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
19659.37
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-98.78 USD
15.09.2022 17:49:18
15.09.2022 19:15:15
ទិញ
0.25
19868.01
19659.37
ចំណេញ
-52.16 USD
BTCUSD_m
ព្រមព្រៀង
#98893873
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.09.2022 17:49:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
19868.01
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-52.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
19659.37
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-52.16 USD
14.09.2022 02:05:29
15.09.2022 19:15:15
ទិញ
0.25
20241.84
19659.37
ចំណេញ
-145.62 USD
BTCUSD_m
ព្រមព្រៀង
#98819219
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.09.2022 02:05:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
20241.84
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-145.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.09.2022 19:15:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
19659.37
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-145.62 USD