23.05.2022 12:40:21
23.05.2022 15:30:31
ទិញ
0.05
1864.69
1858.82
ចំណេញ
-29.35 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90770693
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.05.2022 12:40:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1864.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-29.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.05.2022 15:30:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1858.82
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-29.35 USD
23.05.2022 07:14:21
23.05.2022 09:15:07
ទិញ
0.08
1855.15
1854.24
ចំណេញ
-7.28 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90756720
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.05.2022 07:14:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1855.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.05.2022 09:15:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1854.24
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.28 USD
19.05.2022 15:25:31
19.05.2022 16:33:13
ទិញ
0.1
1831.52
1836.16
ចំណេញ
46.40 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90683090
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2022 15:25:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1831.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
46.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2022 16:33:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1836.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
46.40 USD
19.05.2022 15:40:52
19.05.2022 16:33:13
ទិញ
0.38
1840.13
1835.95
ចំណេញ
-158.84 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90684731
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2022 15:40:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1840.13
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-158.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2022 16:33:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
1835.95
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-158.84 USD
19.05.2022 15:34:28
19.05.2022 16:33:13
ទិញ
0.18
1834.1
1836.05
ចំណេញ
35.10 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90683739
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2022 15:34:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1834.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
35.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2022 16:33:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
1836.05
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
35.10 USD
19.05.2022 03:47:15
19.05.2022 15:02:33
ទិញ
0.01
1815.98
1830.09
ចំណេញ
14.11 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90654675
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2022 03:47:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1815.98
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2022 15:02:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1830.09
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.11 USD
19.05.2022 11:46:30
19.05.2022 15:02:29
ទិញ
0.05
1822.49
1830.1
ចំណេញ
38.05 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90671494
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2022 11:46:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1822.49
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
38.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2022 15:02:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1830.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
38.05 USD
19.05.2022 12:42:14
19.05.2022 15:02:25
ទិញ
0.1
1826.24
1830
ចំណេញ
37.60 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90676132
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2022 12:42:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1826.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
37.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2022 15:02:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1830
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
37.60 USD
19.05.2022 14:24:27
19.05.2022 15:02:21
ទិញ
0.18
1830.86
1830.21
ចំណេញ
-11.70 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90680793
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2022 14:24:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1830.86
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2022 15:02:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.18
ចេញ
1830.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-11.70 USD
18.05.2022 05:05:41
18.05.2022 05:06:15
ទិញ
0.1
1812.03
1811.03
ចំណេញ
-10.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90610874
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2022 05:05:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1812.03
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.05.2022 05:06:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1811.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-10.00 USD
17.05.2022 10:32:00
17.05.2022 16:32:31
ទិញ
0.68
1826.09
1824.85
ចំណេញ
-84.32 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90573882
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2022 10:32:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1826.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-84.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2022 16:32:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.68
ចេញ
1824.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-84.32 USD
17.05.2022 15:04:05
17.05.2022 16:32:31
ទិញ
0.68
1832.88
1824.64
ចំណេញ
-560.32 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90587122
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2022 15:04:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1832.88
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-560.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2022 16:32:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.68
ចេញ
1824.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-560.32 USD
16.05.2022 18:35:55
17.05.2022 10:31:55
លក់
0.68
1811.22
1826.09
ចំណេញ
-1 013.02 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90552902
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 18:35:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1811.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.86 USD
សរុប
-1 011.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2022 10:31:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.68
ចេញ
1826.09
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 013.02 USD
16.05.2022 12:29:41
16.05.2022 18:35:50
ទិញ
0.68
1806.89
1811.3
ចំណេញ
299.88 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90535749
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 12:29:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1806.89
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
299.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2022 18:35:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.68
ចេញ
1811.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
299.88 USD
16.05.2022 09:51:36
16.05.2022 12:29:08
លក់
0.38
1805.47
1804.73
ចំណេញ
28.12 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90524981
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 09:51:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1805.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
28.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2022 12:29:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
1804.73
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
28.12 USD
16.05.2022 09:52:03
16.05.2022 12:29:05
លក់
0.38
1805.75
1804.11
ចំណេញ
62.32 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90525004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 09:52:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1805.75
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
62.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2022 12:29:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
1804.11
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
62.32 USD
16.05.2022 06:55:50
16.05.2022 12:29:02
លក់
0.68
1810.68
1804.11
ចំណេញ
446.76 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90520177
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 06:55:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1810.68
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
446.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2022 12:29:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.68
ចេញ
1804.11
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
446.76 USD
16.05.2022 10:41:08
16.05.2022 12:28:57
លក់
0.38
1801.16
1803.75
ចំណេញ
-98.42 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90528015
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 10:41:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1801.16
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-98.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2022 12:28:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
1803.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-98.42 USD
16.05.2022 10:41:25
16.05.2022 12:28:52
លក់
0.48
1801.11
1804
ចំណេញ
-138.72 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90528082
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 10:41:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1801.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-138.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2022 12:28:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.48
ចេញ
1804
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-138.72 USD
16.05.2022 10:43:01
16.05.2022 12:28:47
លក់
0.58
1800.34
1803.83
ចំណេញ
-202.42 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90528317
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 10:43:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1800.34
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-202.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2022 12:28:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.58
ចេញ
1803.83
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-202.42 USD
16.05.2022 10:48:32
16.05.2022 12:28:42
លក់
0.58
1796.43
1803.96
ចំណេញ
-436.74 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90529174
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 10:48:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1796.43
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-436.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2022 12:28:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.58
ចេញ
1803.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-436.74 USD
16.05.2022 07:13:01
16.05.2022 12:28:37
លក់
0.68
1809.37
1803.75
ចំណេញ
382.16 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90520585
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 07:13:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1809.37
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
382.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2022 12:28:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.68
ចេញ
1803.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
382.16 USD
16.05.2022 10:49:13
16.05.2022 12:28:30
លក់
0.68
1797.44
1804.12
ចំណេញ
-454.24 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90529242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 10:49:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1797.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-454.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2022 12:28:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.68
ចេញ
1804.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-454.24 USD
16.05.2022 08:00:31
16.05.2022 12:28:26
លក់
0.68
1808.06
1804.12
ចំណេញ
267.92 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90521716
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 08:00:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1808.06
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
267.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2022 12:28:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.68
ចេញ
1804.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
267.92 USD
16.05.2022 09:20:43
16.05.2022 12:28:20
លក់
0.88
1805.29
1803.96
ចំណេញ
117.04 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90523971
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 09:20:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1805.29
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
117.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2022 12:28:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.88
ចេញ
1803.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
117.04 USD
16.05.2022 09:10:25
16.05.2022 12:28:16
លក់
0.38
1806.02
1803.84
ចំណេញ
82.84 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90523533
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 09:10:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1806.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
82.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2022 12:28:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.38
ចេញ
1803.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
82.84 USD
16.05.2022 10:52:07
16.05.2022 12:28:05
លក់
0.88
1794.24
1803.08
ចំណេញ
-777.92 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90529631
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 10:52:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1794.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-777.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2022 12:28:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.88
ចេញ
1803.08
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-777.92 USD
16.05.2022 10:58:48
16.05.2022 12:27:55
លក់
0.88
1793.03
1803.16
ចំណេញ
-891.44 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90530938
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 10:58:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1793.03
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-891.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2022 12:27:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.88
ចេញ
1803.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-891.44 USD
16.05.2022 11:00:44
16.05.2022 12:27:46
លក់
0.98
1795.29
1803.34
ចំណេញ
-788.90 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90531198
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 11:00:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1795.29
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-788.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2022 12:27:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.98
ចេញ
1803.34
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-788.90 USD
16.05.2022 10:53:11
16.05.2022 12:26:08
លក់
1.08
1792.04
1801.46
ចំណេញ
-1 017.36 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#90529886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 10:53:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1792.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 017.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2022 12:26:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.08
ចេញ
1801.46
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 017.36 USD
16.05.2022 06:53:48
16.05.2022 08:00:40
លក់
0.1
108.89
108.192
ចំណេញ
0.70 USD
UKBRENT_.
ព្រមព្រៀង
#90520125
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.05.2022 06:53:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
108.89
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.05.2022 08:00:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
108.192
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.70 USD
22.11.2021 12:53:21
22.11.2021 16:01:38
ទិញ
0.1
1838.96
1829.07
ចំណេញ
-98.90 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#83793168
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2021 12:53:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1838.96
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-98.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.11.2021 16:01:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1829.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-98.90 USD
22.11.2021 08:53:23
22.11.2021 10:22:54
ទិញ
0.1
1842.91
1846.83
ចំណេញ
39.20 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#83779312
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2021 08:53:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1842.91
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
39.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.11.2021 10:22:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1846.83
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
39.20 USD
16.11.2021 12:55:47
16.11.2021 18:41:25
ទិញ
0.01
1873.17
1853.67
ចំណេញ
-19.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#83524652
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2021 12:55:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1873.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-19.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.11.2021 18:41:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1853.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-19.50 USD
14.06.2021 14:13:43
16.06.2021 21:13:39
ទិញ
0.01
1855.78
1840.27
ចំណេញ
-15.65 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#75192265
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2021 14:13:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1855.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.14 USD
សរុប
-15.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.06.2021 21:13:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1840.27
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-15.65 USD
13.05.2021 13:01:45
26.05.2021 15:28:52
លក់
0.5
1811.02
1910.67
ចំណេញ
-4 997.56 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73796729
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2021 13:01:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1811.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-15.06 USD
សរុប
-4 982.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.05.2021 15:28:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1910.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4 997.56 USD
14.05.2021 13:44:06
26.05.2021 15:28:52
លក់
0.5
1834.14
1910.67
ចំណេញ
-3 840.19 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73856674
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 13:44:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1834.14
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-13.69 USD
សរុប
-3 826.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.05.2021 15:28:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1910.67
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3 840.19 USD
18.05.2021 06:33:36
19.05.2021 12:28:26
លក់
0.5
1870.31
1859.99
ចំណេញ
514.63 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73958751
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.05.2021 06:33:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1870.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.37 USD
សរុប
516.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2021 12:28:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1859.99
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
514.63 USD
17.05.2021 12:39:51
17.05.2021 14:56:10
លក់
0.5
1849.79
1846.97
ចំណេញ
141.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73917981
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2021 12:39:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1849.79
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
141.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2021 14:56:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1846.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
141.00 USD
17.05.2021 12:10:59
17.05.2021 12:31:11
លក់
0.5
1852.73
1850.61
ចំណេញ
106.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73916533
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.05.2021 12:10:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1852.73
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
106.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2021 12:31:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1850.61
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
106.00 USD
11.05.2021 15:05:34
17.05.2021 04:20:04
ទិញ
0.5
1840.41
1849.41
ចំណេញ
428.89 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73662704
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 15:05:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1840.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-21.11 USD
សរុប
450.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.05.2021 04:20:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1849.41
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
428.89 USD
11.05.2021 14:11:08
14.05.2021 23:46:27
ទិញ
0.5
1841.29
1845.47
ចំណេញ
191.41 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73660557
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 14:11:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1841.29
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-17.59 USD
សរុប
209.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 23:46:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1845.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
191.41 USD
14.05.2021 05:36:40
14.05.2021 06:09:36
លក់
0.5
1822.5
1820.88
ចំណេញ
81.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73835238
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.05.2021 05:36:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1822.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
81.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.05.2021 06:09:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1820.88
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
81.00 USD
06.05.2021 17:45:50
13.05.2021 13:03:07
លក់
0.5
1813.21
1811
ចំណេញ
100.92 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73481738
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 17:45:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1813.21
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-9.58 USD
សរុប
110.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.05.2021 13:03:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1811
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
100.92 USD
07.05.2021 06:09:34
12.05.2021 23:11:27
លក់
0.5
1820.85
1816.8
ចំណេញ
198.39 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73501290
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 06:09:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1820.85
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.11 USD
សរុប
202.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 23:11:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1816.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
198.39 USD
12.05.2021 13:52:53
12.05.2021 15:30:19
លក់
0.5
1833.66
1830.15
ចំណេញ
175.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73720986
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.05.2021 13:52:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1833.66
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
175.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.05.2021 15:30:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1830.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
175.50 USD
10.05.2021 04:55:38
11.05.2021 15:58:01
លក់
0.5
1830.27
1828.4
ចំណេញ
92.13 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73574780
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 04:55:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1830.27
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.37 USD
សរុប
93.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 15:58:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1828.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
92.13 USD
11.05.2021 05:56:57
11.05.2021 13:09:30
ទិញ
1
1836.89
1838.81
ចំណេញ
192.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73639204
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.05.2021 05:56:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1836.89
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
192.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.05.2021 13:09:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1838.81
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
192.00 USD
10.05.2021 09:46:51
10.05.2021 13:18:36
ទិញ
0.5
1835.72
1837.65
ចំណេញ
96.50 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73586492
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 09:46:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1835.72
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
96.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2021 13:18:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1837.65
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
96.50 USD
10.05.2021 04:46:20
10.05.2021 04:55:16
លក់
0.5
1832.48
1830.46
ចំណេញ
101.00 USD
XAUUSD.
ព្រមព្រៀង
#73574493
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.05.2021 04:46:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1832.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
101.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.05.2021 04:55:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1830.46
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
101.00 USD