22.03.2022 16:48:39
22.03.2022 16:49:29
លក់
0.05
1.02864
1.02879
ចំណេញ
-1.58 EUR
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#167860985
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.03.2022 16:48:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.02864
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-0.73 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.03.2022 16:49:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.02879
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.85 EUR
ចំណេញ
-1.58 EUR
03.01.2022 22:01:24
04.02.2022 14:52:51
លក់
5
75.943
90.896
ចំណេញ
-691.77 EUR
USCRUDE
ព្រមព្រៀង
#166641937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2022 22:01:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
75.943
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-37.96 EUR
សរុប
-651.71 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2022 14:52:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
90.896
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.10 EUR
ចំណេញ
-691.77 EUR
31.01.2022 20:29:05
04.02.2022 12:01:30
ទិញ
0.5
0.65763
0.6647
ចំណេញ
295.49 EUR
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#167096602
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2022 20:29:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.65763
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-8.54 EUR
សរុប
308.30 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.02.2022 12:01:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.6647
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.27 EUR
ចំណេញ
295.49 EUR
31.01.2022 20:29:36
01.02.2022 09:59:58
ទិញ
0.5
1.26988
1.26706
ចំណេញ
-104.41 EUR
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#167096610
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2022 20:29:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.26988
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.36 EUR
សរុប
-98.78 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2022 09:59:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.26706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.27 EUR
ចំណេញ
-104.41 EUR
31.01.2022 20:24:35
01.02.2022 09:55:08
លក់
0.5
0.70667
0.70832
ចំណេញ
-78.55 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#167096569
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.01.2022 20:24:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.70667
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.05 EUR
សរុប
-73.23 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.02.2022 09:55:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.70832
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.27 EUR
ចំណេញ
-78.55 EUR
03.01.2022 21:46:11
05.01.2022 20:24:46
ទិញ
0.5
1802.99
1816.75
ចំណេញ
597.38 EUR
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#166641726
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2022 21:46:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1802.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.59 EUR
សរុប
609.50 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.01.2022 20:24:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1816.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
597.38 EUR
03.01.2022 21:59:44
05.01.2022 20:24:46
លក់
5
75.944
78.07
ចំណេញ
-97.10 EUR
USCRUDE
ព្រមព្រៀង
#166641834
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2022 21:59:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
75.944
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.83 EUR
សរុប
-94.17 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.01.2022 20:24:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
78.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.10 EUR
ចំណេញ
-97.10 EUR
03.01.2022 21:59:32
04.01.2022 13:10:19
ទិញ
0.5
125.573
126.299
ចំណេញ
266.13 EUR
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#166641828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2022 21:59:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
125.573
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.63 EUR
សរុប
277.29 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2022 13:10:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
126.299
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
266.13 EUR
03.01.2022 21:59:19
04.01.2022 00:00:05
ទិញ
0.5
125.563
125.316
ចំណេញ
-105.99 EUR
CHFJPY
ព្រមព្រៀង
#166641821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2022 21:59:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
125.563
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.63 EUR
សរុប
-94.83 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.01.2022 00:00:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
125.316
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-105.99 EUR
03.01.2022 11:53:07
03.01.2022 15:11:41
ទិញ
0.5
0.72566
0.7238
ចំណេញ
-86.20 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#166618229
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.01.2022 11:53:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72566
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-81.93 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.01.2022 15:11:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.7238
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.27 EUR
ចំណេញ
-86.20 EUR
20.12.2021 09:30:01
30.12.2021 21:32:49
ទិញ
0.5
1.45488
1.44287
ចំណេញ
-453.69 EUR
EURCAD
ព្រមព្រៀង
#166342931
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.12.2021 09:30:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.45488
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-28.98 EUR
សរុប
-416.18 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.12.2021 21:32:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.44287
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-453.69 EUR
23.12.2021 09:46:58
29.12.2021 17:41:50
ទិញ
1
0.72273
0.72648
ចំណេញ
305.37 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#166440254
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.12.2021 09:46:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.72273
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-16.25 EUR
សរុប
330.15 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.12.2021 17:41:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.72648
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
305.37 EUR
29.12.2021 09:41:40
29.12.2021 12:47:42
ទិញ
0.5
23.099
22.905
ចំណេញ
-438.27 EUR
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#166527255
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.12.2021 09:41:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
23.099
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-429.74 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.12.2021 12:47:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
22.905
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-438.27 EUR
29.12.2021 08:33:46
29.12.2021 10:00:41
ទិញ
0.5
1807.19
1803.44
ចំណេញ
-174.50 EUR
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#166526235
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.12.2021 08:33:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1807.19
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-165.97 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.12.2021 10:00:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1803.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-174.50 EUR
27.12.2021 14:18:56
29.12.2021 00:00:28
លក់
1
1.6629
1.66797
ចំណេញ
-320.56 EUR
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#166484384
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.12.2021 14:18:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.6629
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.46 EUR
សរុប
-303.96 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.12.2021 00:00:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.66797
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
-320.56 EUR
27.12.2021 14:18:26
28.12.2021 14:46:14
លក់
1
1.56703
1.56098
ចំណេញ
370.46 EUR
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#166484369
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.12.2021 14:18:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.56703
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 EUR
សរុប
387.58 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.12.2021 14:46:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.56098
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
370.46 EUR
27.12.2021 14:19:25
27.12.2021 16:03:44
ទិញ
0.5
22.712
22.907
ចំណេញ
422.39 EUR
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#166484387
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.12.2021 14:19:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
22.712
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
430.92 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.12.2021 16:03:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
22.907
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
422.39 EUR
20.12.2021 09:28:27
24.12.2021 20:21:50
ទិញ
0.5
1.6774
1.65378
ចំណេញ
-738.71 EUR
EURNZD
ព្រមព្រៀង
#166342878
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.12.2021 09:28:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.6774
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-16.06 EUR
សរុប
-714.12 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.12.2021 20:21:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.65378
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-738.71 EUR
17.12.2021 15:51:20
21.12.2021 18:43:55
ទិញ
0.3
0.91833
0.92289
ចំណេញ
87.76 EUR
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#166318764
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.12.2021 15:51:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91833
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.01 EUR
សរុប
93.89 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2021 18:43:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
0.92289
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.12 EUR
ចំណេញ
87.76 EUR
17.12.2021 15:51:39
21.12.2021 18:43:55
ទិញ
1
0.9183
0.92288
ចំណេញ
293.90 EUR
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#166318769
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.12.2021 15:51:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9183
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.36 EUR
សរុប
314.32 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2021 18:43:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.92288
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
293.90 EUR
20.12.2021 18:32:54
21.12.2021 12:44:54
ទិញ
0.5
22.289
22.66
ចំណេញ
810.14 EUR
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#166361911
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.12.2021 18:32:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
22.289
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.51 EUR
សរុប
821.18 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.12.2021 12:44:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
22.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
810.14 EUR
16.12.2021 08:51:11
20.12.2021 20:40:19
លក់
1
1.05706
1.06017
ចំណេញ
-204.90 EUR
AUDNZD
ព្រមព្រៀង
#166273657
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2021 08:51:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.05706
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.70 EUR
សរុប
-185.14 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2021 20:40:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.06017
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
-204.90 EUR
16.12.2021 14:01:59
20.12.2021 18:31:44
ទិញ
1
1.70359
1.71163
ចំណេញ
522.01 EUR
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#166282927
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2021 14:01:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.70359
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-10.59 EUR
សរុប
549.66 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2021 18:31:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.71163
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
522.01 EUR
16.12.2021 10:53:28
20.12.2021 09:24:59
ទិញ
1
0.7189
0.70863
ចំណេញ
-929.55 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#166273795
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2021 10:53:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-8.15 EUR
សរុប
-912.87 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.12.2021 09:24:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.70863
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-929.55 EUR
17.12.2021 15:53:10
17.12.2021 17:24:08
ទិញ
1
0.7157
0.71433
ចំណេញ
-129.83 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#166318798
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.12.2021 15:53:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7157
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-121.30 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.12.2021 17:24:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.71433
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-129.83 EUR
16.12.2021 10:04:08
17.12.2021 00:00:21
ទិញ
2
0.91924
0.91662
ចំណេញ
-399.54 EUR
AUDCAD
ព្រមព្រៀង
#166275846
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2021 10:04:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.91924
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.37 EUR
សរុប
-362.05 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
17.12.2021 00:00:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
0.91662
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-34.12 EUR
ចំណេញ
-399.54 EUR
16.12.2021 08:09:06
16.12.2021 17:11:33
លក់
0.5
22.168
22.476
ចំណេញ
-688.22 EUR
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#166272867
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2021 08:09:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
22.168
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-679.69 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2021 17:11:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
22.476
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-688.22 EUR
16.12.2021 08:05:16
16.12.2021 14:45:45
លក់
1
1.12851
1.13268
ចំណេញ
-376.68 EUR
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#166272807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2021 08:05:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.12851
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-368.15 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2021 14:45:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.13268
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-376.68 EUR
16.12.2021 08:06:47
16.12.2021 14:03:24
ទិញ
0.3
151.217
152.259
ចំណេញ
237.30 EUR
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#166272831
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2021 08:06:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
151.217
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
242.42 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2021 14:03:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
152.259
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.12 EUR
ចំណេញ
237.30 EUR
16.12.2021 08:04:08
16.12.2021 14:01:05
លក់
1
0.85213
0.84758
ចំណេញ
519.76 EUR
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#166272787
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2021 08:04:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.85213
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
536.82 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2021 14:01:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.84758
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
519.76 EUR
16.12.2021 08:02:08
16.12.2021 09:29:35
លក់
1.5
0.67614
0.67923
ចំណេញ
-422.91 EUR
NZDUSD
ព្រមព្រៀង
#166272755
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.12.2021 08:02:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.67614
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-410.11 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.12.2021 09:29:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.67923
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-12.80 EUR
ចំណេញ
-422.91 EUR
15.12.2021 16:44:18
15.12.2021 22:55:07
ទិញ
1
1.57878
1.57437
ចំណេញ
-297.17 EUR
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#166251834
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2021 16:44:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.57878
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-280.11 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.12.2021 22:55:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.57437
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
-297.17 EUR
15.12.2021 14:35:00
15.12.2021 21:12:27
លក់
1
0.62352
0.62512
ចំណេញ
-170.39 EUR
NZDCHF
ព្រមព្រៀង
#166248269
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2021 14:35:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.62352
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-153.33 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.12.2021 21:12:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.62512
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
-170.39 EUR
15.12.2021 16:42:50
15.12.2021 21:01:03
លក់
1
0.71343
0.70944
ចំណេញ
346.87 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#166251776
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2021 16:42:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.71343
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
355.40 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.12.2021 21:01:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.70944
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
346.87 EUR
15.12.2021 15:00:14
15.12.2021 16:38:51
លក់
2
1.04168
1.04286
ចំណេញ
-260.42 EUR
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#166248992
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.12.2021 15:00:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.04168
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-226.30 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.12.2021 16:38:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.04286
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-34.12 EUR
ចំណេញ
-260.42 EUR
13.12.2021 21:01:27
14.12.2021 15:32:45
លក់
1
22.304
22.021
ចំណេញ
1 233.30 EUR
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#166194069
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.12.2021 21:01:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
22.304
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.61 EUR
សរុប
1 250.97 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.12.2021 15:32:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
22.021
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
1 233.30 EUR
13.12.2021 21:03:33
14.12.2021 04:22:16
លក់
1
1.58376
1.5875
ចំណេញ
-252.71 EUR
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#166194110
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.12.2021 21:03:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.58376
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.06 EUR
សរុប
-235.59 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.12.2021 04:22:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.5875
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
-252.71 EUR
13.12.2021 21:00:27
14.12.2021 03:20:13
ទិញ
1
0.7132
0.71094
ចំណេញ
-212.98 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#166194048
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.12.2021 21:00:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.7132
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.07 EUR
សរុប
-200.38 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.12.2021 03:20:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.71094
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-212.98 EUR
13.12.2021 14:43:40
13.12.2021 17:09:59
ទិញ
1
0.71399
0.7122
ចំណេញ
-167.16 EUR
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#166181688
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.12.2021 14:43:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.71399
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-158.63 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.12.2021 17:09:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.7122
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-167.16 EUR
08.12.2021 20:43:52
13.12.2021 16:22:58
ទិញ
1
0.62727
0.62398
ចំណេញ
-332.67 EUR
NZDCHF
ព្រមព្រៀង
#166085128
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.12.2021 20:43:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.62727
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.41 EUR
សរុប
-316.02 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.12.2021 16:22:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.62398
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
-332.67 EUR
13.12.2021 09:38:12
13.12.2021 15:06:41
លក់
0.5
22.217
22.348
ចំណេញ
-298.89 EUR
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#166172490
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.12.2021 09:38:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
22.217
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-290.36 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.12.2021 15:06:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
22.348
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
-298.89 EUR
13.12.2021 09:40:38
13.12.2021 11:13:03
លក់
1
1.22008
1.22353
ចំណេញ
-347.99 EUR
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#166172546
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.12.2021 09:40:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.22008
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-330.93 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.12.2021 11:13:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.22353
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
-347.99 EUR
13.12.2021 09:39:20
13.12.2021 10:53:14
ទិញ
1
0.85336
0.85218
ចំណេញ
-155.53 EUR
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#166172519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.12.2021 09:39:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85336
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
-138.47 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.12.2021 10:53:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.85218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
-155.53 EUR
06.12.2021 09:39:31
09.12.2021 10:40:25
លក់
0.5
22.437
22.301
ចំណេញ
290.28 EUR
XAGUSD
ព្រមព្រៀង
#166007282
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.12.2021 09:39:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
22.437
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.50 EUR
សរុប
300.31 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.12.2021 10:40:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
22.301
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
290.28 EUR
07.12.2021 18:43:40
08.12.2021 17:25:25
ទិញ
1
1.04194
1.04537
ចំណេញ
309.09 EUR
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#166053137
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.12.2021 18:43:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04194
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.96 EUR
សរុប
328.11 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.12.2021 17:25:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.04537
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
309.09 EUR
06.12.2021 09:39:57
07.12.2021 15:38:58
លក់
0.5
1783.99
1774.78
ចំណេញ
400.93 EUR
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#166007290
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.12.2021 09:39:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1783.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.46 EUR
សរុប
409.92 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.12.2021 15:38:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1774.78
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-8.53 EUR
ចំណេញ
400.93 EUR
03.12.2021 09:43:44
03.12.2021 13:09:33
ទិញ
1
0.85042
0.85271
ចំណេញ
251.50 EUR
EURGBP
ព្រមព្រៀង
#165963792
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.12.2021 09:43:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.85042
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
268.56 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.12.2021 13:09:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.85271
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
251.50 EUR
01.12.2021 09:21:44
02.12.2021 13:35:46
ទិញ
1
1.6984
1.706
ចំណេញ
490.93 EUR
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#165905841
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2021 09:21:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.6984
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-15.83 EUR
សរុប
523.82 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2021 13:35:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
490.93 EUR
01.12.2021 09:23:48
02.12.2021 00:10:24
លក់
1
0.62946
0.62659
ចំណេញ
246.27 EUR
NZDCHF
ព្រមព្រៀង
#165905891
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2021 09:23:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.62946
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-12.18 EUR
សរុប
275.51 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.12.2021 00:10:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.62659
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
246.27 EUR
01.12.2021 09:23:18
01.12.2021 22:55:45
ទិញ
1
1.58418
1.59384
ចំណេញ
589.02 EUR
EURAUD
ព្រមព្រៀង
#165905881
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.12.2021 09:23:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.58418
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 EUR
សរុប
606.08 EUR
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.12.2021 22:55:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.59384
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-17.06 EUR
ចំណេញ
589.02 EUR