05.10.2021 01:23:17
05.10.2021 05:53:43
លក់
1
1.16203
1.16064
ចំណេញ
139.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#81371153
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2021 01:23:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.16203
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
139.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2021 05:53:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.16064
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
139.00 USD
30.06.2021 11:01:17
30.06.2021 12:09:48
ទិញ
1
1.18961
1.18914
ចំណេញ
-47.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#76037433
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 11:01:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18961
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-47.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 12:09:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18914
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-47.00 USD
30.06.2021 11:03:14
30.06.2021 12:09:46
ទិញ
1
1.18947
1.18914
ចំណេញ
-33.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#76037711
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 11:03:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18947
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-33.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 12:09:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18914
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-33.00 USD
30.06.2021 11:12:51
30.06.2021 12:09:45
ទិញ
1
1.18902
1.18914
ចំណេញ
12.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#76038484
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 11:12:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18902
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
12.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 12:09:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18914
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
12.00 USD
30.06.2021 11:13:44
30.06.2021 12:09:44
ទិញ
1
1.18897
1.18914
ចំណេញ
17.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#76038591
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 11:13:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18897
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
17.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 12:09:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18914
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
17.00 USD
30.06.2021 11:16:20
30.06.2021 12:09:43
ទិញ
1
1.18887
1.18913
ចំណេញ
26.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#76038989
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 11:16:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18887
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
26.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 12:09:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18913
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
26.00 USD
30.06.2021 11:17:54
30.06.2021 12:09:42
ទិញ
1
1.18878
1.18913
ចំណេញ
35.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#76039182
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 11:17:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18878
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
35.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 12:09:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.18913
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
35.00 USD
30.06.2021 10:02:46
30.06.2021 10:55:30
ទិញ
1
1.1899
1.19035
ចំណេញ
45.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#76033229
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 10:02:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1899
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
45.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 10:55:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.19035
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
45.00 USD
30.06.2021 10:03:21
30.06.2021 10:55:29
ទិញ
1
1.18966
1.19035
ចំណេញ
69.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#76033324
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 10:03:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18966
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
69.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 10:55:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.19035
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
69.00 USD
30.06.2021 10:12:30
30.06.2021 10:55:27
ទិញ
1
1.18975
1.19037
ចំណេញ
62.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#76034149
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 10:12:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18975
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
62.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 10:55:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.19037
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
62.00 USD
30.06.2021 10:28:35
30.06.2021 10:55:25
ទិញ
1
1.18964
1.19027
ចំណេញ
63.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#76035213
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 10:28:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18964
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
63.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 10:55:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.19027
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
63.00 USD
30.06.2021 09:00:46
30.06.2021 09:53:36
ទិញ
1
1.1895
1.19034
ចំណេញ
84.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#76029836
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 09:00:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.1895
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
84.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 09:53:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.19034
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
84.00 USD
30.06.2021 09:09:24
30.06.2021 09:53:34
ទិញ
1
1.18965
1.19034
ចំណេញ
69.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#76030283
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 09:09:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18965
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
69.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 09:53:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.19034
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
69.00 USD
30.06.2021 06:05:14
30.06.2021 08:18:43
ទិញ
0.5
1.19025
1.1904
ចំណេញ
7.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#76023162
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 06:05:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.19025
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 08:18:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.1904
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.50 USD
30.06.2021 06:09:06
30.06.2021 08:18:41
ទិញ
0.5
1.18989
1.1904
ចំណេញ
25.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#76023333
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.06.2021 06:09:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.18989
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
25.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.06.2021 08:18:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.1904
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
25.50 USD
19.05.2021 17:14:22
19.05.2021 21:04:36
ទិញ
0.1
1.22219
1.21978
ចំណេញ
-24.10 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#74059925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.05.2021 17:14:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22219
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-24.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.05.2021 21:04:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21978
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-24.10 USD
07.05.2021 09:43:16
07.05.2021 10:14:56
លក់
1
1.2056
1.20825
ចំណេញ
-265.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73507677
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 09:43:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-265.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:14:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-265.00 USD
07.05.2021 10:01:57
07.05.2021 10:14:56
លក់
1
1.20586
1.20825
ចំណេញ
-239.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73508468
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 10:01:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20586
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-239.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:14:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-239.00 USD
07.05.2021 09:39:51
07.05.2021 10:14:56
លក់
1
1.2056
1.20825
ចំណេញ
-265.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73507578
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 09:39:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-265.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:14:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-265.00 USD
07.05.2021 09:49:22
07.05.2021 10:14:56
លក់
1
1.20579
1.20825
ចំណេញ
-246.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73507821
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 09:49:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-246.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:14:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-246.00 USD
07.05.2021 10:04:55
07.05.2021 10:14:56
លក់
1
1.20621
1.20825
ចំណេញ
-204.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73508642
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.05.2021 10:04:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20621
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-204.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:14:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-204.00 USD
06.05.2021 06:28:16
07.05.2021 10:14:56
លក់
2
1.19987
1.20825
ចំណេញ
-1 676.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73432723
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 06:28:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.19987
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 676.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.05.2021 10:14:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.20825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 676.00 USD
06.05.2021 08:27:50
06.05.2021 16:41:26
លក់
1
1.20056
1.20656
ចំណេញ
-600.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73436048
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 08:27:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-600.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 16:41:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.20656
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-600.00 USD
06.05.2021 07:45:28
06.05.2021 15:10:55
លក់
2
1.20027
1.20597
ចំណេញ
-1 140.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73434968
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 07:45:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20027
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 140.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 15:10:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.20597
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 140.00 USD
06.05.2021 10:59:21
06.05.2021 14:39:03
ទិញ
5
1.20251
1.20446
ចំណេញ
975.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73445214
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 10:59:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20251
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
975.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 14:39:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.20446
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
975.00 USD
06.05.2021 04:21:20
06.05.2021 05:56:22
លក់
2
1.20045
1.19964
ចំណេញ
162.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73426222
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 04:21:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20045
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
162.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 05:56:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.19964
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
162.00 USD
06.05.2021 04:15:44
06.05.2021 05:56:20
លក់
2
1.20026
1.19964
ចំណេញ
124.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#73426016
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.05.2021 04:15:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20026
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
124.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.05.2021 05:56:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.19964
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
124.00 USD