12.08.2022 14:31:58
12.08.2022 15:21:10
ទិញ
0.05
1788
1790.24
ចំណេញ
0.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533953007
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 14:31:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1788
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 15:21:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1790.24
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
11.08.2022 03:45:28
11.08.2022 14:34:07
ទិញ
0.05
1791.18
1793.4
ចំណេញ
0.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533886438
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2022 03:45:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1791.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2022 14:34:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1793.4
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
05.08.2022 12:36:21
08.08.2022 17:39:50
ទិញ
0.05
1786.51
1788.43
ចំណេញ
0.10 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533729042
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2022 12:36:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1786.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.08.2022 17:39:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1788.43
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.10 USD
05.08.2022 10:19:57
05.08.2022 19:23:41
លក់
0.05
1790.93
1772.22
ចំណេញ
0.94 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533724819
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.08.2022 10:19:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1790.93
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2022 19:23:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1772.22
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.94 USD
05.07.2022 16:58:58
05.08.2022 06:21:33
ទិញ
0.03
1786.51
1791.6
ចំណេញ
0.15 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1531871320
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 16:58:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1786.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.08.2022 06:21:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1791.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
02.08.2022 21:05:11
04.08.2022 11:24:19
ទិញ
0.05
1768.25
1774.25
ចំណេញ
0.30 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533610711
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2022 21:05:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1768.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.08.2022 11:24:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1774.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
02.08.2022 15:16:31
02.08.2022 21:05:08
លក់
0.05
1780
1768.23
ចំណេញ
0.59 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533589633
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2022 15:16:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1780
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2022 21:05:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1768.23
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.59 USD
01.08.2022 13:34:25
02.08.2022 21:05:05
លក់
0.04
1773.13
1768.25
ចំណេញ
0.20 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533538605
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.08.2022 13:34:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1773.13
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2022 21:05:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1768.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.20 USD
02.08.2022 16:26:25
02.08.2022 16:28:20
ទិញ
0.05
1777.34
1779.46
ចំណេញ
0.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533595470
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2022 16:26:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1777.34
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2022 16:28:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1779.46
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
02.08.2022 16:26:22
02.08.2022 16:28:20
ទិញ
0.05
1777.3
1779.5
ចំណេញ
0.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533595468
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2022 16:26:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1777.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2022 16:28:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1779.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
02.08.2022 16:26:19
02.08.2022 16:28:17
ទិញ
0.05
1777.14
1779.35
ចំណេញ
0.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533595466
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2022 16:26:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1777.14
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2022 16:28:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1779.35
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
02.08.2022 16:26:28
02.08.2022 16:28:17
ទិញ
0.05
1777.12
1779.34
ចំណេញ
0.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533595473
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2022 16:26:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1777.12
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2022 16:28:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1779.34
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
02.08.2022 16:26:32
02.08.2022 16:28:12
ទិញ
0.05
1776.87
1779.15
ចំណេញ
0.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533595480
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2022 16:26:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1776.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2022 16:28:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1779.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
02.08.2022 16:26:30
02.08.2022 16:28:12
ទិញ
0.05
1776.95
1779.3
ចំណេញ
0.12 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533595475
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2022 16:26:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1776.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2022 16:28:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1779.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.12 USD
02.08.2022 16:26:16
02.08.2022 16:28:12
ទិញ
0.05
1777.02
1779.24
ចំណេញ
0.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533595464
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2022 16:26:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1777.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2022 16:28:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1779.24
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.11 USD
05.07.2022 17:08:55
01.08.2022 13:34:19
ទិញ
0.03
1768.04
1773.13
ចំណេញ
0.15 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1531873289
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 17:08:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1768.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.08.2022 13:34:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1773.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
06.07.2022 16:53:37
29.07.2022 10:32:39
ទិញ
0.04
1756.23
1765.52
ចំណេញ
0.37 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1531909287
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2022 16:53:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1756.23
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.07.2022 10:32:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1765.52
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.37 USD
06.07.2022 18:01:06
28.07.2022 12:42:00
ទិញ
0.04
1743.26
1745.46
ចំណេញ
0.09 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1531915989
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2022 18:01:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1743.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2022 12:42:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1745.46
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
11.07.2022 14:43:07
27.07.2022 22:03:20
ទិញ
0.05
1734.31
1734.74
ចំណេញ
0.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1531998939
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2022 14:43:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1734.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2022 22:03:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1734.74
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.02 USD
25.07.2022 16:38:19
27.07.2022 21:48:29
ទិញ
0.05
1721.54
1732.95
ចំណេញ
0.57 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533339486
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.07.2022 16:38:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1721.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.07.2022 21:48:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1732.95
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.57 USD
22.07.2022 13:05:32
25.07.2022 16:38:10
លក់
0.05
1724.73
1721.76
ចំណេញ
0.15 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533234684
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.07.2022 13:05:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1724.73
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.07.2022 16:38:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1721.76
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.15 USD
19.07.2022 15:29:35
22.07.2022 09:37:29
ទិញ
0.05
1710.15
1717.31
ចំណេញ
0.36 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1532824911
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2022 15:29:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1710.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.07.2022 09:37:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1717.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.36 USD
21.07.2022 12:36:00
21.07.2022 17:01:29
ទិញ
0.05
1685
1706.85
ចំណេញ
1.09 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533083145
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2022 12:36:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1685
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2022 17:01:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1706.85
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.09 USD
21.07.2022 09:29:22
21.07.2022 17:01:23
ទិញ
0.05
1690
1706.64
ចំណេញ
0.83 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533013493
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2022 09:29:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1690
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2022 17:01:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1706.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.83 USD
20.07.2022 23:07:46
21.07.2022 17:01:17
ទិញ
0.05
1695
1706.14
ចំណេញ
0.56 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533013470
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2022 23:07:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1695
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2022 17:01:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1706.14
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.56 USD
20.07.2022 21:03:29
21.07.2022 17:01:11
ទិញ
0.05
1701.39
1705.97
ចំណេញ
0.23 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1533003161
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2022 21:03:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1701.39
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2022 17:01:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1705.97
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.23 USD
20.07.2022 16:38:54
20.07.2022 16:45:18
លក់
0.45
1712.47
1710.25
ចំណេញ
1.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1532971647
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2022 16:38:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1712.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2022 16:45:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1710.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD
20.07.2022 15:31:59
20.07.2022 16:03:32
លក់
0.45
1711
1708.74
ចំណេញ
1.02 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1532962617
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2022 15:31:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1711
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2022 16:03:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1708.74
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.02 USD
20.07.2022 12:42:31
20.07.2022 13:41:25
លក់
0.45
1712.3
1710.08
ចំណេញ
1.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1532940389
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2022 12:42:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1712.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2022 13:41:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1710.08
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD
19.07.2022 20:40:24
19.07.2022 21:41:20
លក់
0.45
1712.59
1710.37
ចំណេញ
1.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1532863728
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2022 20:40:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1712.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2022 21:41:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1710.37
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD
19.07.2022 18:31:05
19.07.2022 19:42:43
លក់
0.45
1714.1
1711.92
ចំណេញ
0.98 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1532851011
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.07.2022 18:31:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1714.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.98 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2022 19:42:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1711.92
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.98 USD
15.07.2022 17:18:15
19.07.2022 14:00:21
ទិញ
0.05
1700
1716.48
ចំណេញ
0.82 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1532553336
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.07.2022 17:18:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1700
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.82 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.07.2022 14:00:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1716.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.82 USD
18.07.2022 06:13:55
18.07.2022 21:16:05
លក់
0.45
1715
1709.76
ចំណេញ
2.36 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1532553405
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.07.2022 06:13:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1715
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.07.2022 21:16:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1709.76
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.36 USD
18.07.2022 12:52:16
18.07.2022 21:16:01
លក់
0.15
1723.47
1709.89
ចំណេញ
2.04 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1532659221
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.07.2022 12:52:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1723.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.07.2022 21:16:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1709.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.04 USD
18.07.2022 05:21:24
18.07.2022 18:12:53
លក់
0.15
1713.53
1711.31
ចំណេញ
0.33 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1532613000
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.07.2022 05:21:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1713.53
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.07.2022 18:12:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1711.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.33 USD
13.07.2022 15:35:25
18.07.2022 06:29:16
ទិញ
0.05
1714.46
1716.27
ចំណេញ
0.09 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1532239187
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2022 15:35:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1714.46
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.07.2022 06:29:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1716.27
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.09 USD
18.07.2022 02:42:47
18.07.2022 03:44:55
លក់
0.5
1710.22
1708
ចំណេញ
1.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1532599575
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.07.2022 02:42:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1710.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.07.2022 03:44:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1708
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.11 USD
13.07.2022 17:02:15
14.07.2022 09:57:47
លក់
0.45
1724.1
1721.79
ចំណេញ
1.04 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1532250774
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2022 17:02:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1724.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.07.2022 09:57:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1721.79
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.04 USD
13.07.2022 16:51:39
13.07.2022 16:55:46
លក់
0.45
1727.1
1725
ចំណេញ
0.95 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1532248747
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2022 16:51:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1727.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.07.2022 16:55:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1725
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.95 USD
13.07.2022 12:25:04
13.07.2022 15:35:13
លក់
0.41
1728.71
1715.31
ចំណេញ
5.49 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1532216743
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2022 12:25:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1728.71
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
5.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.07.2022 15:35:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.41
ចេញ
1715.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
5.49 USD
11.07.2022 17:09:50
11.07.2022 20:29:02
លក់
0.41
1739.36
1734
ចំណេញ
2.20 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1532006427
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2022 17:09:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1739.36
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.07.2022 20:29:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.41
ចេញ
1734
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.20 USD
08.07.2022 17:16:49
11.07.2022 03:19:00
លក់
0.15
1742.51
1740.36
ចំណេញ
0.32 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1531976203
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2022 17:16:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1742.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.07.2022 03:19:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1740.36
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
08.07.2022 17:16:51
11.07.2022 03:19:00
លក់
0.15
1742.58
1740.36
ចំណេញ
0.33 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1531976206
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2022 17:16:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1742.58
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.07.2022 03:19:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1740.36
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.33 USD
08.07.2022 17:17:00
11.07.2022 03:18:48
លក់
0.15
1742.64
1740.42
ចំណេញ
0.33 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1531976207
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2022 17:17:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1742.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.07.2022 03:18:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1740.42
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.33 USD
08.07.2022 15:37:53
08.07.2022 15:46:15
លក់
0.15
1737.78
1735.53
ចំណេញ
0.34 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1531970434
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2022 15:37:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1737.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2022 15:46:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1735.53
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.34 USD
08.07.2022 15:37:55
08.07.2022 15:46:10
លក់
0.15
1737.85
1735.63
ចំណេញ
0.33 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1531970436
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2022 15:37:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1737.85
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2022 15:46:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1735.63
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.33 USD
08.07.2022 13:41:41
08.07.2022 15:30:06
លក់
0.45
1741.13
1734
ចំណេញ
3.21 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1531966662
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2022 13:41:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1741.13
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2022 15:30:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.45
ចេញ
1734
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.21 USD
08.07.2022 15:19:04
08.07.2022 15:20:12
លក់
0.15
1745.26
1742.96
ចំណេញ
0.35 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1531968835
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2022 15:19:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1745.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2022 15:20:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1742.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.35 USD
08.07.2022 15:19:03
08.07.2022 15:20:12
លក់
0.15
1745.18
1742.96
ចំណេញ
0.33 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1531968833
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2022 15:19:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1745.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2022 15:20:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1742.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.33 USD
08.07.2022 15:18:58
08.07.2022 15:20:11
លក់
0.15
1745.23
1743.01
ចំណេញ
0.33 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#1531968828
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2022 15:18:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1745.23
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2022 15:20:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1743.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.33 USD