21.01.2021 22:52:24
25.01.2021 16:12:15
លក់
1
32223.5
34868.44
ចំណេញ
-2 678.90 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#156060336
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 22:52:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
32223.5
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-23.96 USD
សរុប
-2 644.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.01.2021 16:12:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
34868.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-2 678.90 USD
23.01.2021 11:09:31
25.01.2021 16:12:15
លក់
1
32987.81
34868.44
ចំណេញ
-1 890.63 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#156113315
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.01.2021 11:09:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
32987.81
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 880.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.01.2021 16:12:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
34868.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-1 890.63 USD
25.01.2021 01:29:24
25.01.2021 16:12:15
លក់
1
32048.77
34868.44
ចំណេញ
-2 829.67 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#156117753
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.01.2021 01:29:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
32048.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2 819.67 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.01.2021 16:12:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
34868.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-2 829.67 USD
21.01.2021 13:21:09
25.01.2021 16:12:15
លក់
1
32584.1
34868.44
ចំណេញ
-2 318.30 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#156015300
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.01.2021 13:21:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
32584.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-23.96 USD
សរុប
-2 284.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.01.2021 16:12:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
34868.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-2 318.30 USD
22.01.2021 11:55:33
25.01.2021 16:12:15
លក់
1
31718.75
34868.44
ចំណេញ
-3 177.66 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#156093683
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.01.2021 11:55:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
31718.75
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-17.97 USD
សរុប
-3 149.69 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.01.2021 16:12:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
34868.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-3 177.66 USD
24.01.2021 23:12:15
25.01.2021 16:12:15
លក់
1
31611.21
34868.44
ចំណេញ
-3 267.23 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#156116916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.01.2021 23:12:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
31611.21
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3 257.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.01.2021 16:12:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
34868.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-3 267.23 USD
02.09.2019 12:20:14
19.09.2019 09:03:44
ចម្លង
13.47%
6.1%
ចំណេញ
-79.98 USD
DL-GREEN
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2019 12:20:14
ចំណុច​ចូល
13.47%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.09.2019 09:03:44
ចេញ
6.1%
ចំណេញ
-79.98 USD
02.09.2019 12:24:08
19.09.2019 09:03:37
ចម្លង
324.87%
275.24%
ចំណេញ
-78.54 USD
DL-YELLOW
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2019 12:24:08
ចំណុច​ចូល
324.87%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.09.2019 09:03:37
ចេញ
275.24%
ចំណេញ
-78.54 USD
20.08.2019 13:56:26
02.09.2019 11:36:26
ចម្លង
15.78%
13.37%
ចំណេញ
-70.91 USD
DL-GREEN
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.08.2019 13:56:26
ចំណុច​ចូល
15.78%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2019 11:36:26
ចេញ
13.37%
ចំណេញ
-70.91 USD
16.08.2019 12:11:24
20.08.2019 13:51:40
ចម្លង
16.64%
15.78%
ចំណេញ
-9.33 USD
DL-GREEN
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.08.2019 12:11:24
ចំណុច​ចូល
16.64%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.08.2019 13:51:40
ចេញ
15.78%
ចំណេញ
-9.33 USD
12.08.2019 10:57:29
16.08.2019 12:06:51
ចម្លង
11.59%
16.07%
ចំណេញ
157.02 USD
DL-GREEN
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2019 10:57:29
ចំណុច​ចូល
11.59%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.08.2019 12:06:51
ចេញ
16.07%
ចំណេញ
157.02 USD
23.07.2019 13:44:17
09.08.2019 13:11:13
ចម្លង
19.84%
14.39%
ចំណេញ
-27.04 USD
DL-GREEN
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.07.2019 13:44:17
ចំណុច​ចូល
19.84%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.08.2019 13:11:13
ចេញ
14.39%
ចំណេញ
-27.04 USD
11.07.2019 09:19:12
16.07.2019 08:41:38
ចម្លង
271.54%
275.5%
ចំណេញ
42.59 USD
DL-YELLOW
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.07.2019 09:19:12
ចំណុច​ចូល
271.54%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
16.07.2019 08:41:38
ចេញ
275.5%
ចំណេញ
42.59 USD