27.11.2019 14:49:36
28.01.2020 11:49:14
ចម្លង
270.17%
369.8%
ចំណេញ
-98.69 USD
Markus
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.11.2019 14:49:36
ចំណុច​ចូល
270.17%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.01.2020 11:49:14
ចេញ
369.8%
ចំណេញ
-98.69 USD
25.06.2019 12:58:54
25.06.2019 13:08:10
ចម្លង
67.93%
67.93%
ចំណេញ
-1.10 USD
RFWhiteSoldiers
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.06.2019 12:58:54
ចំណុច​ចូល
67.93%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.06.2019 13:08:10
ចេញ
67.93%
ចំណេញ
-1.10 USD
13.05.2019 08:03:37
15.05.2019 13:22:11
ចម្លង
828.8%
799.29%
ចំណេញ
-79.82 USD
Markus
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.05.2019 08:03:37
ចំណុច​ចូល
828.8%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
15.05.2019 13:22:11
ចេញ
799.29%
ចំណេញ
-79.82 USD
30.04.2019 09:38:34
30.04.2019 09:50:46
ចម្លង
860.89%
860.89%
ចំណេញ
-5.67 USD
WF_Trade
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2019 09:38:34
ចំណុច​ចូល
860.89%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2019 09:50:46
ចេញ
860.89%
ចំណេញ
-5.67 USD
30.04.2019 09:39:41
30.04.2019 09:50:10
ចម្លង
4045.16%
4045.16%
ចំណេញ
-3.29 USD
MUJAHIDEEN
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.04.2019 09:39:41
ចំណុច​ចូល
4045.16%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.04.2019 09:50:10
ចេញ
4045.16%
ចំណេញ
-3.29 USD