14.06.2022 17:10:53
14.06.2022 18:47:11
ទិញ
0.15
1.20202
1.19966
ចំណេញ
-35.40 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91507439
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 17:10:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20202
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-35.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 18:47:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.19966
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-35.40 USD
14.06.2022 17:13:20
14.06.2022 18:47:11
លក់
0.1
1.20154
1.19981
ចំណេញ
17.30 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91507692
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 17:13:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20154
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
17.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 18:47:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.19981
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
17.30 USD
14.06.2022 16:51:58
14.06.2022 18:47:11
ទិញ
0.1
1.20448
1.19966
ចំណេញ
-48.20 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91506157
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 16:51:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20448
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-48.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 18:47:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.19966
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-48.20 USD
14.06.2022 16:51:57
14.06.2022 17:12:10
លក់
0.1
1.20433
1.20159
ចំណេញ
27.40 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91506156
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 16:51:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20433
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 17:12:10
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.20159
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
27.40 USD
14.06.2022 17:10:51
14.06.2022 17:12:09
លក់
0.1
1.20177
1.20158
ចំណេញ
1.90 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91507422
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 17:10:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20177
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 17:12:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.20158
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.90 USD
14.06.2022 12:38:50
14.06.2022 16:51:56
ទិញ
0.2
1.21338
1.20433
ចំណេញ
-181.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91494647
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 12:38:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21338
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-181.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 16:51:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.20433
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-181.00 USD
14.06.2022 13:58:32
14.06.2022 16:51:56
ទិញ
0.3
1.20853
1.20433
ចំណេញ
-126.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91497758
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 13:58:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.20853
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-126.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 16:51:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
1.20433
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-126.00 USD
14.06.2022 12:58:11
14.06.2022 16:51:56
ទិញ
0.25
1.21094
1.20433
ចំណេញ
-165.25 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91495356
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 12:58:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21094
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-165.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 16:51:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.20433
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-165.25 USD
14.06.2022 11:58:18
14.06.2022 16:51:55
ទិញ
0.15
1.21584
1.20438
ចំណេញ
-171.90 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91492476
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 11:58:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21584
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-171.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 16:51:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.20438
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-171.90 USD
14.06.2022 10:24:53
14.06.2022 16:51:55
ទិញ
0.1
1.2184
1.20438
ចំណេញ
-140.20 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91488239
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 10:24:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2184
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-140.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 16:51:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.20438
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-140.20 USD
14.06.2022 13:58:37
14.06.2022 16:49:02
លក់
0.1
1.20834
1.20562
ចំណេញ
27.20 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91497763
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 13:58:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20834
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 16:49:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.20562
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
27.20 USD
14.06.2022 16:47:10
14.06.2022 16:49:01
លក់
0.1
1.20593
1.20562
ចំណេញ
3.10 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91505793
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 16:47:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20593
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 16:49:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.20562
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.10 USD
14.06.2022 13:02:09
14.06.2022 13:58:31
លក់
0.1
1.2112
1.20834
ចំណេញ
28.60 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91495590
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 13:02:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2112
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
28.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 13:58:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.20834
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
28.60 USD
14.06.2022 13:57:42
14.06.2022 13:58:30
លក់
0.1
1.20858
1.20832
ចំណេញ
2.60 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91497728
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 13:57:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20858
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 13:58:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.20832
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.60 USD
14.06.2022 12:40:35
14.06.2022 13:02:08
លក់
0.1
1.21295
1.21131
ចំណេញ
16.40 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91494710
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 12:40:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21295
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
16.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 13:02:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21131
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
16.40 USD
14.06.2022 12:58:18
14.06.2022 13:02:08
លក់
0.1
1.2103
1.21131
ចំណេញ
-10.10 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91495367
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 12:58:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2103
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 13:02:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21131
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-10.10 USD
14.06.2022 11:58:14
14.06.2022 12:40:35
លក់
0.1
1.21588
1.21308
ចំណេញ
28.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91492471
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 11:58:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21588
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
28.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 12:40:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21308
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
28.00 USD
14.06.2022 12:34:53
14.06.2022 12:40:34
លក់
0.1
1.21332
1.21307
ចំណេញ
2.50 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91494503
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 12:34:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21332
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 12:40:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21307
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.50 USD
14.06.2022 10:24:54
14.06.2022 11:58:13
លក់
0.15
1.21827
1.21601
ចំណេញ
33.90 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91488241
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 10:24:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21827
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
33.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 11:58:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.21601
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
33.90 USD
14.06.2022 10:04:17
14.06.2022 11:58:13
លក់
0.1
1.21576
1.21601
ចំណេញ
-2.50 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91487081
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 10:04:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21576
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 11:58:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21601
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.50 USD
14.06.2022 07:03:05
14.06.2022 10:24:53
ទិញ
0.1
1.2185
1.21824
ចំណេញ
-2.60 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91482106
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 07:03:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2185
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 10:24:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.60 USD
14.06.2022 10:01:22
14.06.2022 10:24:52
ទិញ
0.15
1.21597
1.21819
ចំណេញ
33.30 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91486962
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 10:01:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21597
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
33.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 10:24:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.21819
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
33.30 USD
13.06.2022 22:31:25
14.06.2022 10:04:16
លក់
0.1
1.21158
1.21589
ចំណេញ
-43.53 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91472044
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 22:31:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21158
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.43 USD
សរុប
-43.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 10:04:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21589
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-43.53 USD
14.06.2022 02:51:19
14.06.2022 10:04:15
លក់
0.15
1.21414
1.21583
ចំណេញ
-25.35 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91475790
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 02:51:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21414
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-25.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 10:04:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.21583
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-25.35 USD
14.06.2022 06:47:23
14.06.2022 10:04:14
លក់
0.2
1.21661
1.21586
ចំណេញ
15.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91481677
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 06:47:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21661
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 10:04:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.21586
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.00 USD
14.06.2022 07:08:23
14.06.2022 10:04:13
លក់
0.25
1.2192
1.21586
ចំណេញ
83.50 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91482298
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 07:08:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2192
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
83.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 10:04:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.25
ចេញ
1.21586
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
83.50 USD
14.06.2022 07:00:51
14.06.2022 07:03:04
ទិញ
0.1
1.21819
1.21836
ចំណេញ
1.70 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91482029
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 07:00:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21819
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 07:03:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21836
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.70 USD
14.06.2022 06:23:43
14.06.2022 07:03:04
ទិញ
0.1
1.21559
1.21837
ចំណេញ
27.80 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91481048
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 06:23:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21559
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 07:03:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21837
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
27.80 USD
14.06.2022 06:05:00
14.06.2022 06:23:41
ទិញ
0.1
1.21649
1.21547
ចំណេញ
-10.20 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91480601
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 06:05:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21649
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 06:23:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21547
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-10.20 USD
14.06.2022 01:01:05
14.06.2022 06:23:41
ទិញ
0.1
1.21394
1.21547
ចំណេញ
15.30 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91474180
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.06.2022 01:01:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21394
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 06:23:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21547
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.30 USD
13.06.2022 22:17:15
14.06.2022 01:01:05
ទិញ
0.1
1.21619
1.21375
ចំណេញ
-24.96 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91471458
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 22:17:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21619
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.56 USD
សរុប
-24.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 01:01:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21375
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-24.96 USD
13.06.2022 22:32:31
14.06.2022 01:01:04
ទិញ
0.2
1.21108
1.21375
ចំណេញ
52.27 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91472100
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 22:32:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21108
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.13 USD
សរុប
53.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 01:01:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.21375
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
52.27 USD
13.06.2022 22:18:27
14.06.2022 01:01:04
ទិញ
0.15
1.21356
1.21375
ចំណេញ
2.01 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91471603
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 22:18:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21356
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.84 USD
សរុប
2.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.06.2022 01:01:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.21375
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.01 USD
13.06.2022 22:03:55
13.06.2022 22:31:24
លក់
0.1
1.21454
1.21167
ចំណេញ
28.70 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91470939
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 22:03:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21454
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
28.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2022 22:31:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21167
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
28.70 USD
13.06.2022 22:29:58
13.06.2022 22:31:23
លក់
0.1
1.21203
1.21176
ចំណេញ
2.70 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91471997
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 22:29:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21203
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2022 22:31:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21176
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.70 USD
13.06.2022 20:47:24
13.06.2022 22:17:15
ទិញ
0.1
1.21855
1.2159
ចំណេញ
-26.50 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91469678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 20:47:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21855
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-26.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2022 22:17:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.2159
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-26.50 USD
13.06.2022 22:15:54
13.06.2022 22:17:14
ទិញ
0.2
1.21327
1.21566
ចំណេញ
47.80 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91471194
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 22:15:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21327
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
47.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2022 22:17:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.21566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
47.80 USD
13.06.2022 21:24:47
13.06.2022 22:17:14
ទិញ
0.15
1.21602
1.21594
ចំណេញ
-1.20 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91470273
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 21:24:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21602
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2022 22:17:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.21594
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.20 USD
13.06.2022 20:32:24
13.06.2022 22:03:53
លក់
0.1
1.21622
1.21469
ចំណេញ
15.30 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91469398
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 20:32:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21622
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
15.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2022 22:03:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21469
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
15.30 USD
13.06.2022 22:01:00
13.06.2022 22:03:53
លក់
0.1
1.21369
1.21469
ចំណេញ
-10.00 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91470892
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 22:01:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21369
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2022 22:03:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21469
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-10.00 USD
13.06.2022 19:14:49
13.06.2022 20:47:23
ទិញ
0.1
1.21873
1.21842
ចំណេញ
-3.10 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91467542
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 19:14:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21873
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2022 20:47:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21842
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.10 USD
13.06.2022 20:32:43
13.06.2022 20:47:23
ទិញ
0.15
1.21621
1.21842
ចំណេញ
33.15 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91469403
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 20:32:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21621
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
33.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2022 20:47:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.21842
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
33.15 USD
13.06.2022 18:25:45
13.06.2022 20:32:23
លក់
0.15
1.21643
1.21635
ចំណេញ
1.20 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91465754
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 18:25:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21643
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2022 20:32:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
1.21635
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.20 USD
13.06.2022 17:26:13
13.06.2022 20:32:23
លក់
0.1
1.21391
1.21635
ចំណេញ
-24.40 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91461995
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 17:26:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21391
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-24.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2022 20:32:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21635
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-24.40 USD
13.06.2022 19:15:48
13.06.2022 20:32:22
លក់
0.2
1.21891
1.21635
ចំណេញ
51.20 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91467616
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 19:15:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21891
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
51.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2022 20:32:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.21635
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
51.20 USD
13.06.2022 18:47:33
13.06.2022 19:14:48
ទិញ
0.1
1.21578
1.21864
ចំណេញ
28.60 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91466467
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 18:47:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
28.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2022 19:14:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21864
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
28.60 USD
13.06.2022 19:12:55
13.06.2022 19:14:47
ទិញ
0.1
1.21838
1.21864
ចំណេញ
2.60 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91467402
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 19:12:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21838
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2022 19:14:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21864
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.60 USD
13.06.2022 18:43:03
13.06.2022 18:47:32
ទិញ
0.1
1.21667
1.21566
ចំណេញ
-10.10 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91466328
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 18:43:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21667
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2022 18:47:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-10.10 USD
13.06.2022 17:26:14
13.06.2022 18:47:32
ទិញ
0.1
1.21418
1.21566
ចំណេញ
14.80 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91461996
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 17:26:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21418
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
14.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2022 18:47:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.21566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
14.80 USD
13.06.2022 14:09:05
13.06.2022 17:26:13
ទិញ
1.63
1.21837
1.21375
ចំណេញ
-753.06 USD
GBPUSD.
ព្រមព្រៀង
#91447549
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.06.2022 14:09:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21837
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-753.06 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.06.2022 17:26:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.63
ចេញ
1.21375
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-753.06 USD