29.09.2022 17:41:08
29.09.2022 17:55:21
ទិញ
0.36
1649.03
1652.49
ចំណេញ
124.56 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99329560
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 17:41:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1649.03
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
124.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 17:55:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1652.49
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
124.56 USD
29.09.2022 09:46:26
29.09.2022 17:42:03
លក់
0.36
1646.48
1649.12
ចំណេញ
-95.04 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99310014
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 09:46:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1646.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-95.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 17:42:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1649.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-95.04 USD
29.09.2022 16:37:41
29.09.2022 17:40:53
លក់
0.36
1658
1649.01
ចំណេញ
323.64 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99324478
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 16:37:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1658
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
323.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 17:40:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1649.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
323.64 USD
29.09.2022 16:20:19
29.09.2022 17:38:56
លក់
0.36
1656.88
1648.48
ចំណេញ
302.40 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99324591
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 16:20:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1656.88
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
302.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 17:38:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1648.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
302.40 USD
29.09.2022 16:18:37
29.09.2022 17:38:53
លក់
0.36
1655.55
1648.19
ចំណេញ
264.96 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99324433
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 16:18:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1655.55
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
264.96 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 17:38:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1648.19
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
264.96 USD
29.09.2022 15:40:25
29.09.2022 16:22:08
ទិញ
0.36
1649.48
1656
ចំណេញ
234.72 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99322558
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 15:40:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1649.48
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
234.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 16:22:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1656
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
234.72 USD
29.09.2022 05:29:21
29.09.2022 16:18:06
ទិញ
0.36
1654.67
1655.74
ចំណេញ
38.52 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99303030
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 05:29:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1654.67
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
38.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 16:18:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1655.74
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
38.52 USD
29.09.2022 06:52:41
29.09.2022 16:18:03
ទិញ
0.36
1654.19
1655.44
ចំណេញ
45.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99304914
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 06:52:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1654.19
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
45.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 16:18:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1655.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
45.00 USD
29.09.2022 07:09:37
29.09.2022 16:16:40
ទិញ
3.6
1653.98
1655
ចំណេញ
367.20 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99305174
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 07:09:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1653.98
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
367.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 16:16:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.6
ចេញ
1655
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
367.20 USD
29.09.2022 16:05:50
29.09.2022 16:09:54
ទិញ
0.36
1652.76
1653.8
ចំណេញ
37.44 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99323651
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 16:05:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1652.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
37.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 16:09:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1653.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
37.44 USD
29.09.2022 06:14:19
29.09.2022 16:09:49
ទិញ
0.36
1653.02
1653.87
ចំណេញ
30.60 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99304305
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 06:14:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1653.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
30.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 16:09:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1653.87
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
30.60 USD
29.09.2022 06:12:57
29.09.2022 16:09:46
ទិញ
0.36
1653.54
1654.32
ចំណេញ
28.08 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99304281
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 06:12:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1653.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
28.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 16:09:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1654.32
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
28.08 USD
29.09.2022 15:32:57
29.09.2022 15:40:21
លក់
0.36
1652.61
1649.79
ចំណេញ
101.52 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99321936
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 15:32:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1652.61
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
101.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 15:40:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1649.79
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
101.52 USD
29.09.2022 08:17:18
29.09.2022 15:32:38
ទិញ
0.36
1649.42
1652.3
ចំណេញ
103.68 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99306345
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 08:17:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1649.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
103.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 15:32:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1652.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
103.68 USD
29.09.2022 08:14:58
29.09.2022 15:32:32
ទិញ
0.36
1650.29
1652.6
ចំណេញ
83.16 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99306261
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 08:14:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1650.29
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
83.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 15:32:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1652.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
83.16 USD
29.09.2022 08:09:44
29.09.2022 15:32:29
ទិញ
3.6
1651.28
1652.78
ចំណេញ
540.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99306129
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 08:09:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1651.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
540.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 15:32:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.6
ចេញ
1652.78
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
540.00 USD
29.09.2022 08:09:33
29.09.2022 15:32:26
ទិញ
0.36
1651.41
1652.5
ចំណេញ
39.24 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99306121
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 08:09:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1651.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
39.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 15:32:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1652.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
39.24 USD
29.09.2022 08:02:36
29.09.2022 15:32:22
ទិញ
0.36
1652.08
1652.56
ចំណេញ
17.28 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99305962
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 08:02:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1652.08
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
17.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 15:32:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1652.56
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
17.28 USD
29.09.2022 07:56:27
29.09.2022 15:32:19
ទិញ
0.36
1652.41
1652.47
ចំណេញ
2.16 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99305861
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 07:56:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1652.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 15:32:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1652.47
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.16 USD
29.09.2022 07:56:23
29.09.2022 15:32:16
ទិញ
0.36
1652.41
1652.78
ចំណេញ
13.32 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99305860
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 07:56:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1652.41
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 15:32:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1652.78
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.32 USD
29.09.2022 10:39:06
29.09.2022 11:04:32
ទិញ
0.48
1642.54
1646.64
ចំណេញ
196.80 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99313138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 10:39:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1642.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
196.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 11:04:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.48
ចេញ
1646.64
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
196.80 USD
29.09.2022 10:39:06
29.09.2022 11:03:57
ទិញ
0.36
1642.54
1646.68
ចំណេញ
149.04 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99313135
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 10:39:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1642.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
149.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 11:03:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1646.68
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
149.04 USD
29.09.2022 10:39:06
29.09.2022 11:03:50
ទិញ
0.36
1642.54
1646.58
ចំណេញ
145.44 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99313127
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 10:39:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1642.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
145.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 11:03:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1646.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
145.44 USD
29.09.2022 10:39:06
29.09.2022 11:03:44
ទិញ
0.36
1642.54
1646.54
ចំណេញ
144.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99313115
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 10:39:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1642.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
144.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 11:03:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1646.54
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
144.00 USD
29.09.2022 10:39:06
29.09.2022 11:03:37
ទិញ
0.36
1642.54
1646.66
ចំណេញ
148.32 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99313108
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 10:39:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1642.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
148.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 11:03:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1646.66
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
148.32 USD
29.09.2022 10:39:06
29.09.2022 11:03:31
ទិញ
0.36
1642.54
1646.37
ចំណេញ
137.88 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99313102
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 10:39:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1642.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
137.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 11:03:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1646.37
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
137.88 USD
29.09.2022 10:39:06
29.09.2022 11:03:26
ទិញ
0.36
1642.54
1646.27
ចំណេញ
134.28 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99313099
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 10:39:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1642.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
134.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 11:03:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1646.27
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
134.28 USD
29.09.2022 10:39:06
29.09.2022 11:03:20
ទិញ
0.36
1642.54
1646.34
ចំណេញ
136.80 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99312188
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 10:39:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1642.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
136.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 11:03:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1646.34
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
136.80 USD
29.09.2022 10:32:51
29.09.2022 11:03:14
ទិញ
0.48
1642.64
1646.24
ចំណេញ
172.80 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99313088
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 10:32:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1642.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
172.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 11:03:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.48
ចេញ
1646.24
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
172.80 USD
29.09.2022 10:32:51
29.09.2022 11:03:08
ទិញ
0.36
1642.64
1646.02
ចំណេញ
121.68 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99313074
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 10:32:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1642.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
121.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 11:03:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1646.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
121.68 USD
29.09.2022 10:32:51
29.09.2022 11:02:59
ទិញ
0.36
1642.64
1646.12
ចំណេញ
125.28 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99313067
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 10:32:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1642.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
125.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 11:02:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1646.12
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
125.28 USD
29.09.2022 10:32:51
29.09.2022 11:02:53
ទិញ
0.36
1642.64
1646.1
ចំណេញ
124.56 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99313002
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 10:32:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1642.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
124.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 11:02:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1646.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
124.56 USD
29.09.2022 10:32:51
29.09.2022 11:01:39
ទិញ
0.36
1642.64
1645.28
ចំណេញ
95.04 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99312996
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 10:32:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1642.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
95.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 11:01:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1645.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
95.04 USD
29.09.2022 10:32:51
29.09.2022 11:01:32
ទិញ
0.36
1642.64
1645.24
ចំណេញ
93.60 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99312988
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 10:32:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1642.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
93.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 11:01:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1645.24
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
93.60 USD
29.09.2022 10:32:51
29.09.2022 11:01:25
ទិញ
0.36
1642.64
1644.78
ចំណេញ
77.04 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99312983
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 10:32:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1642.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
77.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 11:01:25
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1644.78
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
77.04 USD
29.09.2022 10:32:51
29.09.2022 11:01:17
ទិញ
0.36
1642.64
1644.54
ចំណេញ
68.40 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99311896
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 10:32:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1642.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
68.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 11:01:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1644.54
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
68.40 USD
29.09.2022 09:54:47
29.09.2022 10:38:27
លក់
0.36
1646.44
1643.21
ចំណេញ
116.28 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99310266
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 09:54:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1646.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
116.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 10:38:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1643.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
116.28 USD
29.09.2022 08:42:29
29.09.2022 09:44:30
ទិញ
3.6
1645.87
1646.31
ចំណេញ
158.40 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99307239
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 08:42:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1645.87
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
158.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 09:44:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.6
ចេញ
1646.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
158.40 USD
29.09.2022 08:42:40
29.09.2022 09:44:26
ទិញ
0.36
1645.67
1646.26
ចំណេញ
21.24 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99307248
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 08:42:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1645.67
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
21.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 09:44:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1646.26
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
21.24 USD
29.09.2022 08:43:26
29.09.2022 09:44:23
ទិញ
0.36
1645.24
1646.08
ចំណេញ
30.24 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99307287
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 08:43:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1645.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
30.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 09:44:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1646.08
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
30.24 USD
29.09.2022 08:45:26
29.09.2022 09:44:15
ទិញ
0.36
1644.2
1646
ចំណេញ
64.80 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99307436
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 08:45:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1644.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
64.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 09:44:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1646
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
64.80 USD
29.09.2022 08:46:40
29.09.2022 09:44:12
ទិញ
0.36
1643.76
1646.08
ចំណេញ
83.52 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99307501
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 08:46:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1643.76
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
83.52 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 09:44:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1646.08
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
83.52 USD
28.09.2022 16:00:58
28.09.2022 16:29:53
ទិញ
0.36
1634.31
1645
ចំណេញ
384.84 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99282603
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2022 16:00:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1634.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
384.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2022 16:29:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1645
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
384.84 USD
28.09.2022 15:39:28
28.09.2022 16:00:51
លក់
0.36
1638
1634.58
ចំណេញ
123.12 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99281107
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2022 15:39:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1638
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
123.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2022 16:00:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1634.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
123.12 USD
28.09.2022 15:24:17
28.09.2022 16:00:47
លក់
0.36
1635.11
1635.02
ចំណេញ
3.24 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99279946
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2022 15:24:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1635.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2022 16:00:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1635.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.24 USD
28.09.2022 15:23:50
28.09.2022 16:00:42
លក់
0.36
1634.88
1634.28
ចំណេញ
21.60 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99279869
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2022 15:23:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1634.88
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
21.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2022 16:00:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1634.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
21.60 USD
28.09.2022 15:22:48
28.09.2022 16:00:38
លក់
0.36
1634.47
1634.28
ចំណេញ
6.84 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99279745
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2022 15:22:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1634.47
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2022 16:00:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1634.28
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.84 USD
28.09.2022 15:24:40
28.09.2022 15:54:42
លក់
0.36
1636.42
1635
ចំណេញ
51.12 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99279986
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2022 15:24:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1636.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
51.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2022 15:54:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1635
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
51.12 USD
28.09.2022 15:32:49
28.09.2022 15:54:42
លក់
0.36
1637.21
1635
ចំណេញ
79.56 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99280691
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2022 15:32:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1637.21
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
79.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2022 15:54:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1635
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
79.56 USD
28.09.2022 15:25:09
28.09.2022 15:54:42
លក់
0.36
1637
1635
ចំណេញ
72.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99280025
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2022 15:25:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1637
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
72.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2022 15:54:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.36
ចេញ
1635
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
72.00 USD