07.10.2022 09:49:02
07.10.2022 15:51:54
លក់
0.5
1.34352
1.33832
ចំណេញ
188.97 USD
EURCADm
ព្រមព្រៀង
#99539623
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2022 09:49:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34352
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
188.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2022 15:51:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.33832
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
188.97 USD
07.10.2022 09:41:22
07.10.2022 10:39:50
លក់
0.5
1708.85
1712.5
ចំណេញ
-182.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99539295
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.10.2022 09:41:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1708.85
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-182.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.10.2022 10:39:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1712.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-182.50 USD
06.10.2022 10:36:17
06.10.2022 10:38:48
លក់
0.5
1.9662
1.96905
ចំណេញ
-82.26 USD
GBPNZDm
ព្រមព្រៀង
#99508272
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2022 10:36:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.9662
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-82.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2022 10:38:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.96905
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-82.26 USD
06.10.2022 10:36:20
06.10.2022 10:38:48
លក់
0.5
1.96597
1.96905
ចំណេញ
-88.90 USD
GBPNZDm
ព្រមព្រៀង
#99508275
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.10.2022 10:36:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.96597
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-88.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.10.2022 10:38:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.96905
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-88.90 USD
04.10.2022 07:05:29
05.10.2022 17:20:24
ទិញ
0.5
0.98347
0.98338
ចំណេញ
-4.50 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#99425027
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2022 07:05:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.98347
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2022 17:20:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.98338
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4.50 USD
05.10.2022 05:14:06
05.10.2022 17:00:28
លក់
0.5
0.99693
0.9865
ចំណេញ
521.50 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#99462973
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2022 05:14:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.99693
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
521.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2022 17:00:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.9865
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
521.50 USD
05.10.2022 05:13:23
05.10.2022 13:21:02
លក់
0.5
0.9968
0.9915
ចំណេញ
265.00 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#99462957
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2022 05:13:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.9968
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
265.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2022 13:21:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.9915
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
265.00 USD
05.10.2022 05:13:41
05.10.2022 10:49:21
លក់
0.5
0.99679
0.9945
ចំណេញ
114.50 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#99462963
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2022 05:13:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.99679
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
114.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2022 10:49:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.9945
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
114.50 USD
05.10.2022 05:15:31
05.10.2022 09:45:20
លក់
0.5
1.143
1.14883
ចំណេញ
-291.50 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#99463013
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2022 05:15:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.143
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-291.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2022 09:45:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.14883
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-291.50 USD
05.10.2022 05:15:20
05.10.2022 09:45:20
លក់
0.5
1.14306
1.14883
ចំណេញ
-288.50 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#99463004
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2022 05:15:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.14306
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-288.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2022 09:45:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.14883
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-288.50 USD
05.10.2022 05:15:41
05.10.2022 09:45:20
លក់
0.5
1.1432
1.14883
ចំណេញ
-281.50 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#99463021
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2022 05:15:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1432
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-281.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2022 09:45:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.14883
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-281.50 USD
05.10.2022 05:14:12
05.10.2022 09:41:12
លក់
0.5
1720.13
1726.03
ចំណេញ
-295.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99462978
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2022 05:14:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1720.13
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-295.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2022 09:41:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1726.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-295.00 USD
05.10.2022 05:14:37
05.10.2022 09:41:12
លក់
0.5
1719.99
1726.03
ចំណេញ
-302.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99462987
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2022 05:14:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1719.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-302.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2022 09:41:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1726.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-302.00 USD
05.10.2022 05:14:24
05.10.2022 09:41:12
លក់
0.5
1720.17
1726.03
ចំណេញ
-293.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99462982
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.10.2022 05:14:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1720.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-293.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.10.2022 09:41:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1726.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-293.00 USD
04.10.2022 11:50:12
04.10.2022 17:02:06
លក់
0.5
0.98708
0.9842
ចំណេញ
146.31 USD
USDCHFm
ព្រមព្រៀង
#99436181
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2022 11:50:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.98708
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
146.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2022 17:02:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.9842
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
146.31 USD
04.10.2022 07:05:42
04.10.2022 10:08:12
ទិញ
0.5
0.98355
0.9881
ចំណេញ
227.50 USD
EURUSDm
ព្រមព្រៀង
#99425039
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2022 07:05:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.98355
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
227.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2022 10:08:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.9881
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
227.50 USD
04.10.2022 03:26:55
04.10.2022 08:52:16
លក់
0.5
1698.56
1702.91
ចំណេញ
-217.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99419142
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2022 03:26:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1698.56
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-217.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2022 08:52:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1702.91
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-217.50 USD
04.10.2022 05:52:20
04.10.2022 06:30:05
លក់
0.5
1.51141
1.51852
ចំណេញ
-230.11 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#99422581
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2022 05:52:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.51141
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-230.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2022 06:30:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.51852
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-230.11 USD
04.10.2022 05:52:12
04.10.2022 06:30:05
លក់
0.5
1.51145
1.51852
ចំណេញ
-228.81 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#99422577
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.10.2022 05:52:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.51145
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-228.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.10.2022 06:30:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.51852
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-228.81 USD
03.10.2022 15:16:54
03.10.2022 21:37:21
ទិញ
0.5
162.493
163.8
ចំណេញ
451.83 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#99398772
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.10.2022 15:16:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
162.493
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
451.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.10.2022 21:37:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
163.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
451.83 USD
03.10.2022 15:17:04
03.10.2022 17:06:46
ទិញ
0.5
162.488
162.9
ចំណេញ
142.38 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#99398779
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.10.2022 15:17:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
162.488
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
142.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.10.2022 17:06:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
162.9
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
142.38 USD
03.10.2022 15:30:54
03.10.2022 16:18:01
លក់
0.5
1668.6
1673.58
ចំណេញ
-249.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99399413
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.10.2022 15:30:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1668.6
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-249.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.10.2022 16:18:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1673.58
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-249.00 USD
03.10.2022 15:14:19
03.10.2022 15:55:51
ទិញ
0.5
1.73757
1.73297
ចំណេញ
-148.84 USD
GBPAUDm
ព្រមព្រៀង
#99398733
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.10.2022 15:14:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.73757
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-148.84 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.10.2022 15:55:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.73297
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-148.84 USD
03.10.2022 15:14:06
03.10.2022 15:55:51
ទិញ
0.5
1.73759
1.73297
ចំណេញ
-149.49 USD
GBPAUDm
ព្រមព្រៀង
#99398726
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.10.2022 15:14:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.73759
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-149.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.10.2022 15:55:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.73297
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-149.49 USD
03.10.2022 15:16:50
03.10.2022 15:36:11
ទិញ
0.5
1.54054
1.53698
ចំណេញ
-129.81 USD
GBPCADm
ព្រមព្រៀង
#99398771
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.10.2022 15:16:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.54054
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-129.81 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.10.2022 15:36:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.53698
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-129.81 USD
03.10.2022 15:16:40
03.10.2022 15:36:11
ទិញ
0.5
1.54059
1.53698
ចំណេញ
-131.64 USD
GBPCADm
ព្រមព្រៀង
#99398767
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.10.2022 15:16:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.54059
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-131.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.10.2022 15:36:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.53698
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-131.64 USD
03.10.2022 15:17:45
03.10.2022 15:21:56
លក់
0.5
1664.32
1668.02
ចំណេញ
-185.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99398796
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.10.2022 15:17:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1664.32
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-185.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.10.2022 15:21:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1668.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-185.00 USD
03.10.2022 10:43:10
03.10.2022 12:51:52
លក់
0.5
1.37531
1.37831
ចំណេញ
-108.83 USD
USDCADm
ព្រមព្រៀង
#99390515
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.10.2022 10:43:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.37531
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-108.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.10.2022 12:51:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.37831
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-108.83 USD
03.10.2022 10:05:16
03.10.2022 12:48:16
លក់
0.5
1.34814
1.3443
ចំណេញ
139.36 USD
EURCADm
ព្រមព្រៀង
#99388394
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.10.2022 10:05:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.34814
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
139.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.10.2022 12:48:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.3443
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
139.36 USD
03.10.2022 09:52:35
03.10.2022 11:33:36
លក់
0.5
93.261
93.56
ចំណេញ
-103.12 USD
AUDJPYm
ព្រមព្រៀង
#99387914
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.10.2022 09:52:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
93.261
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-103.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.10.2022 11:33:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
93.56
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-103.12 USD
03.10.2022 09:52:30
03.10.2022 11:33:36
លក់
0.5
93.26
93.56
ចំណេញ
-103.46 USD
AUDJPYm
ព្រមព្រៀង
#99387909
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.10.2022 09:52:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
93.26
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-103.46 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.10.2022 11:33:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
93.56
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-103.46 USD
03.10.2022 09:09:00
03.10.2022 09:29:30
លក់
0.5
1666.92
1663.6
ចំណេញ
166.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99385964
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.10.2022 09:09:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1666.92
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
166.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.10.2022 09:29:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1663.6
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
166.00 USD
03.10.2022 09:21:22
03.10.2022 09:27:23
លក់
0.5
1665.9
1664
ចំណេញ
95.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99386434
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.10.2022 09:21:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1665.9
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
95.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.10.2022 09:27:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1664
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
95.00 USD
29.09.2022 12:38:35
30.09.2022 17:43:11
ទិញ
0.5
1.49893
1.5141
ចំណេញ
489.79 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#99316029
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 12:38:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.49893
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
489.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2022 17:43:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.5141
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
489.79 USD
30.09.2022 09:51:45
30.09.2022 14:38:11
ទិញ
0.5
1667.96
1663
ចំណេញ
-248.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99348328
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2022 09:51:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1667.96
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-248.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2022 14:38:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1663
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-248.00 USD
30.09.2022 05:17:10
30.09.2022 10:09:07
លក់
0.5
1.11176
1.11706
ចំណេញ
-265.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#99341834
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.09.2022 05:17:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.11176
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-265.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.09.2022 10:09:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.11706
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-265.00 USD
29.09.2022 16:44:01
29.09.2022 17:29:55
ទិញ
0.5
1.50376
1.508
ចំណេញ
136.91 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#99326170
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 16:44:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.50376
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
136.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 17:29:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.508
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
136.91 USD
29.09.2022 16:43:51
29.09.2022 17:02:19
ទិញ
0.5
1.50349
1.505
ចំណេញ
48.85 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#99326149
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 16:43:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.50349
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
48.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 17:02:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.505
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
48.85 USD
29.09.2022 12:38:30
29.09.2022 16:59:59
ទិញ
0.5
1.49888
1.5041
ចំណេញ
169.01 USD
EURAUDm
ព្រមព្រៀង
#99316023
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 12:38:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.49888
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
169.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 16:59:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.5041
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
169.01 USD
29.09.2022 12:29:56
29.09.2022 16:02:52
ទិញ
0.5
156.94
157.75
ចំណេញ
279.88 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#99315653
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 12:29:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
156.94
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
279.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 16:02:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
157.75
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
279.88 USD
29.09.2022 12:33:38
29.09.2022 13:31:37
ទិញ
0.5
1.08471
1.08379
ចំណេញ
-46.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#99315854
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 12:33:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08471
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-46.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 13:31:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.08379
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-46.00 USD
29.09.2022 12:33:32
29.09.2022 12:44:06
ទិញ
0.5
1.08457
1.0888
ចំណេញ
211.50 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#99315851
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 12:33:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.08457
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
211.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 12:44:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.0888
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
211.50 USD
29.09.2022 12:30:00
29.09.2022 12:43:19
ទិញ
0.5
156.946
157.35
ចំណេញ
139.62 USD
GBPJPYm
ព្រមព្រៀង
#99315660
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.09.2022 12:30:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
156.946
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
139.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.09.2022 12:43:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
157.35
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
139.62 USD
28.09.2022 12:29:08
28.09.2022 13:17:28
ទិញ
0.5
0.77151
0.775
ចំណេញ
126.90 USD
NZDCADm
ព្រមព្រៀង
#99268213
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2022 12:29:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77151
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
126.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2022 13:17:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.775
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
126.90 USD
28.09.2022 12:11:30
28.09.2022 13:02:26
ទិញ
0.5
1.38169
1.37628
ចំណេញ
-196.54 USD
USDCADm
ព្រមព្រៀង
#99267633
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2022 12:11:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.38169
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-196.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2022 13:02:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.37628
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-196.54 USD
28.09.2022 12:11:23
28.09.2022 13:02:26
ទិញ
0.5
1.3817
1.37628
ចំណេញ
-196.91 USD
USDCADm
ព្រមព្រៀង
#99267629
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2022 12:11:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.3817
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-196.91 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2022 13:02:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.37628
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-196.91 USD
28.09.2022 12:09:05
28.09.2022 13:02:12
លក់
0.5
1617.92
1621.13
ចំណេញ
-160.50 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99267524
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2022 12:09:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1617.92
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-160.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2022 13:02:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1621.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-160.50 USD
28.09.2022 12:09:00
28.09.2022 13:02:12
លក់
0.5
1617.99
1621.13
ចំណេញ
-157.00 USD
XAUUSDm
ព្រមព្រៀង
#99267519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.09.2022 12:09:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1617.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-157.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2022 13:02:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1621.13
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-157.00 USD
27.09.2022 15:07:04
28.09.2022 02:23:59
លក់
0.5
1.13826
1.14311
ចំណេញ
-136.35 USD
AUDNZDm
ព្រមព្រៀង
#99231924
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2022 15:07:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.13826
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-136.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2022 02:23:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.14311
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-136.35 USD
27.09.2022 15:07:00
28.09.2022 02:23:59
លក់
0.5
1.13823
1.14311
ចំណេញ
-137.19 USD
AUDNZDm
ព្រមព្រៀង
#99231919
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2022 15:07:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.13823
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-137.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.09.2022 02:23:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.14311
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-137.19 USD