28.06.2021 07:42:47
29.06.2021 20:33:21
លក់
0.5
34336.33
36599.44
ចំណេញ
-1 147.96 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#160774673
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.06.2021 07:42:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
34336.33
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-11.40 USD
សរុប
-1 131.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.06.2021 20:33:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
36599.44
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
-1 147.96 USD
20.06.2021 14:52:35
22.06.2021 15:01:32
ទិញ
2
34070.43
31008.84
ចំណេញ
-6 189.43 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#160565035
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2021 14:52:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
34070.43
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-46.25 USD
សរុប
-6 123.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.06.2021 15:01:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
31008.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-20.00 USD
ចំណេញ
-6 189.43 USD
19.06.2021 04:40:38
22.06.2021 15:01:32
ទិញ
1
36131.7
31008.84
ចំណេញ
-5 155.98 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#160559968
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.06.2021 04:40:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
36131.7
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-23.12 USD
សរុប
-5 122.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.06.2021 15:01:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
31008.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-5 155.98 USD
19.06.2021 07:14:20
22.06.2021 15:01:32
ទិញ
1
35080.54
31008.84
ចំណេញ
-4 104.82 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#160560348
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.06.2021 07:14:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
35080.54
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-23.12 USD
សរុប
-4 071.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.06.2021 15:01:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
31008.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-4 104.82 USD
20.06.2021 14:52:43
22.06.2021 15:01:32
ទិញ
1
34071.43
31008.84
ចំណេញ
-3 095.71 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#160565036
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.06.2021 14:52:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
34071.43
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-23.12 USD
សរុប
-3 062.59 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.06.2021 15:01:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
31008.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-3 095.71 USD
19.06.2021 04:40:29
22.06.2021 15:01:32
ទិញ
1
36127.69
31008.84
ចំណេញ
-5 151.97 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#160559967
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.06.2021 04:40:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
36127.69
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-23.12 USD
សរុប
-5 118.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.06.2021 15:01:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
31008.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-5 151.97 USD
19.06.2021 06:04:22
22.06.2021 15:01:32
ទិញ
1
35497
31008.84
ចំណេញ
-4 521.28 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#160560159
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.06.2021 06:04:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
35497
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-23.12 USD
សរុប
-4 488.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.06.2021 15:01:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
31008.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-4 521.28 USD
09.06.2021 10:10:44
11.06.2021 18:26:53
ទិញ
0.5
1.2177
1.20995
ចំណេញ
-402.55 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160253171
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 10:10:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2177
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-11.55 USD
សរុប
-387.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:26:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.20995
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-402.55 USD
09.06.2021 09:55:03
11.06.2021 18:26:50
ទិញ
2
1.21779
1.20994
ចំណេញ
-1 630.17 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160252584
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 09:55:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21779
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-46.17 USD
សរុប
-1 570.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:26:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.20994
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-1 630.17 USD
09.06.2021 09:54:50
11.06.2021 18:26:46
ទិញ
2
1.21786
1.20993
ចំណេញ
-1 646.17 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160252575
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 09:54:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21786
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-46.17 USD
សរុប
-1 586.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:26:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.20993
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-1 646.17 USD
09.06.2021 09:54:47
11.06.2021 18:26:43
ទិញ
2
1.21786
1.20991
ចំណេញ
-1 650.17 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160252574
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 09:54:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21786
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-46.17 USD
សរុប
-1 590.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:26:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.20991
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-1 650.17 USD
09.06.2021 09:54:45
11.06.2021 18:26:40
ទិញ
2
1.21786
1.20992
ចំណេញ
-1 648.17 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160252572
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 09:54:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21786
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-46.17 USD
សរុប
-1 588.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 18:26:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.20992
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-1 648.17 USD
08.06.2021 05:13:25
11.06.2021 14:43:20
ទិញ
2
1.21879
1.21342
ចំណេញ
-1 145.71 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160219758
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 05:13:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21879
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-57.71 USD
សរុប
-1 074.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 14:43:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.21342
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-1 145.71 USD
08.06.2021 06:09:06
11.06.2021 14:30:07
ទិញ
2
1.21809
1.21369
ចំណេញ
-951.71 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160220704
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 06:09:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21809
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-57.71 USD
សរុប
-880.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 14:30:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.21369
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-951.71 USD
10.06.2021 05:22:41
11.06.2021 14:29:58
ទិញ
0.5
1.21704
1.21396
ចំណេញ
-160.39 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160278743
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 05:22:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21704
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.89 USD
សរុប
-154.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.06.2021 14:29:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.21396
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-160.39 USD
10.06.2021 05:05:47
10.06.2021 10:59:08
ទិញ
0.5
1885.2
1876.89
ចំណេញ
-419.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160278313
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.06.2021 05:05:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1885.2
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-415.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 10:59:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1876.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-419.00 USD
08.06.2021 07:54:25
10.06.2021 10:48:38
ទិញ
2
1.41587
1.40824
ចំណេញ
-1 586.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160221877
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 07:54:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41587
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-46.47 USD
សរុប
-1 526.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 10:48:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.40824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-1 586.47 USD
08.06.2021 07:54:32
10.06.2021 10:48:38
ទិញ
2
1.41587
1.40824
ចំណេញ
-1 586.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160221879
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 07:54:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41587
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-46.47 USD
សរុប
-1 526.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 10:48:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.40824
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-1 586.47 USD
09.06.2021 10:01:12
10.06.2021 10:48:35
ទិញ
2
155.1
154.254
ចំណេញ
-1 592.01 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#160252844
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 10:01:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
155.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-33.31 USD
សរុប
-1 544.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 10:48:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
154.254
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-1 592.01 USD
09.06.2021 12:15:10
10.06.2021 10:36:18
ទិញ
0.5
1887.75
1877.71
ចំណេញ
-517.66 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160257225
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 12:15:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1887.75
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-12.16 USD
សរុប
-502.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.06.2021 10:36:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1877.71
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
-517.66 USD
08.06.2021 06:09:15
09.06.2021 19:27:13
ទិញ
2
1.41624
1.41137
ចំណេញ
-999.62 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160220707
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.06.2021 06:09:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41624
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-11.62 USD
សរុប
-974.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 19:27:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.41137
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-999.62 USD
09.06.2021 10:10:51
09.06.2021 16:39:45
ទិញ
0.5
1889.96
1897.22
ចំណេញ
359.50 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#160253177
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
09.06.2021 10:10:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1889.96
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
363.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
09.06.2021 16:39:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1897.22
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
359.50 USD
07.06.2021 05:22:00
07.06.2021 16:42:23
លក់
2
1.2163
1.21736
ចំណេញ
-226.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160191850
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.06.2021 05:22:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.2163
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-212.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.06.2021 16:42:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.21736
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-226.00 USD
04.06.2021 04:54:23
04.06.2021 15:56:34
លក់
1
1.40993
1.41836
ចំណេញ
-850.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160160886
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 04:54:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.40993
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-843.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 15:56:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.41836
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-850.00 USD
04.06.2021 11:44:06
04.06.2021 15:56:33
លក់
2
1.41235
1.41825
ចំណេញ
-1 194.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160169026
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.06.2021 11:44:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.41235
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 180.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.06.2021 15:56:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.41825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-1 194.00 USD
31.05.2021 14:10:01
02.06.2021 14:18:39
ទិញ
8
1.41712
1.41204
ចំណេញ
-4 212.92 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160034264
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2021 14:10:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41712
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-92.92 USD
សរុប
-4 064.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 14:18:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
1.41204
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-56.00 USD
ចំណេញ
-4 212.92 USD
31.05.2021 17:24:08
02.06.2021 14:18:38
ទិញ
1
36489.09
36997.24
ចំណេញ
451.91 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#160038554
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2021 17:24:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
36489.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-46.24 USD
សរុប
508.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 14:18:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
36997.24
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
451.91 USD
31.05.2021 12:01:38
02.06.2021 14:18:37
ទិញ
8
1.4172
1.41203
ចំណេញ
-4 284.92 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160031349
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2021 12:01:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.4172
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-92.92 USD
សរុប
-4 136.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 14:18:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
1.41203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-56.00 USD
ចំណេញ
-4 284.92 USD
31.05.2021 11:19:59
02.06.2021 14:18:37
ទិញ
8
1.41757
1.41203
ចំណេញ
-4 580.92 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#160030108
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.05.2021 11:19:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41757
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-92.92 USD
សរុប
-4 432.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 14:18:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
1.41203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-56.00 USD
ចំណេញ
-4 580.92 USD
25.05.2021 12:05:16
02.06.2021 14:18:36
ទិញ
2
1.41894
1.41204
ចំណេញ
-1 486.95 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159900348
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 12:05:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41894
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-92.95 USD
សរុប
-1 380.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 14:18:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.41204
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-1 486.95 USD
28.05.2021 10:18:25
02.06.2021 14:18:36
ទិញ
8
1.41845
1.41203
ចំណេញ
-5 331.38 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159992692
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.05.2021 10:18:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41845
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-139.38 USD
សរុប
-5 136.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 14:18:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
1.41203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-56.00 USD
ចំណេញ
-5 331.38 USD
02.06.2021 04:16:20
02.06.2021 11:50:13
ទិញ
2
1.22246
1.21809
ចំណេញ
-888.00 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#160085657
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.06.2021 04:16:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22246
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-874.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.06.2021 11:50:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.21809
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-888.00 USD
27.05.2021 05:12:36
31.05.2021 04:36:40
ទិញ
8
1.21894
1.21956
ចំណេញ
347.64 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159954878
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 05:12:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21894
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-92.36 USD
សរុប
496.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.05.2021 04:36:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
1.21956
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-56.00 USD
ចំណេញ
347.64 USD
27.05.2021 05:11:46
31.05.2021 04:36:37
ទិញ
8
1.21884
1.21956
ចំណេញ
427.64 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159954859
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 05:11:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21884
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-92.36 USD
សរុប
576.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.05.2021 04:36:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
1.21956
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-56.00 USD
ចំណេញ
427.64 USD
27.05.2021 05:11:48
28.05.2021 15:57:23
ទិញ
8
1.21885
1.2136
ចំណេញ
-4 302.18 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159954860
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 05:11:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21885
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-46.18 USD
សរុប
-4 200.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2021 15:57:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
1.2136
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-56.00 USD
ចំណេញ
-4 302.18 USD
27.05.2021 05:11:51
28.05.2021 15:57:23
ទិញ
8
1.21885
1.2136
ចំណេញ
-4 302.18 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#159954861
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.05.2021 05:11:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.21885
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-46.18 USD
សរុប
-4 200.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2021 15:57:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
1.2136
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-56.00 USD
ចំណេញ
-4 302.18 USD
26.05.2021 13:18:17
28.05.2021 10:20:37
ទិញ
8
0.77805
0.77145
ចំណេញ
-5 457.73 USD
AUDUSD
ព្រមព្រៀង
#159934092
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.05.2021 13:18:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.77805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-121.73 USD
សរុប
-5 280.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.05.2021 10:20:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
0.77145
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-56.00 USD
ចំណេញ
-5 457.73 USD
25.05.2021 15:38:53
27.05.2021 06:06:08
ទិញ
1
36874.51
37463.73
ចំណេញ
486.73 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#159905603
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 15:38:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
36874.51
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-92.49 USD
សរុប
589.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 06:06:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
37463.73
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
486.73 USD
25.05.2021 13:07:51
27.05.2021 04:25:15
ទិញ
2
1.41752
1.40915
ចំណេញ
-1 734.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159901432
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 13:07:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41752
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-46.47 USD
សរុប
-1 674.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 04:25:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.40915
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-1 734.47 USD
25.05.2021 13:41:23
27.05.2021 04:25:13
ទិញ
2
1.41643
1.40921
ចំណេញ
-1 504.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159902473
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 13:41:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41643
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-46.47 USD
សរុប
-1 444.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 04:25:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.40921
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-1 504.47 USD
25.05.2021 14:17:23
27.05.2021 04:25:13
ទិញ
2
1.4159
1.4092
ចំណេញ
-1 400.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159903619
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 14:17:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.4159
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-46.47 USD
សរុប
-1 340.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 04:25:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.4092
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-1 400.47 USD
25.05.2021 13:48:29
27.05.2021 04:25:13
ទិញ
8
1.41664
1.4092
ចំណេញ
-6 193.85 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159902687
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 13:48:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41664
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-185.85 USD
សរុប
-5 952.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 04:25:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
1.4092
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-56.00 USD
ចំណេញ
-6 193.85 USD
25.05.2021 14:17:20
27.05.2021 04:25:13
ទិញ
2
1.4159
1.4092
ចំណេញ
-1 400.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159903615
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 14:17:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.4159
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-46.47 USD
សរុប
-1 340.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 04:25:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.4092
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-1 400.47 USD
25.05.2021 14:17:38
27.05.2021 04:25:13
ទិញ
2
1.41591
1.4092
ចំណេញ
-1 402.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159903627
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 14:17:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41591
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-46.47 USD
សរុប
-1 342.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 04:25:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.4092
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-1 402.47 USD
25.05.2021 14:04:01
27.05.2021 04:24:21
ទិញ
2
1.41567
1.40926
ចំណេញ
-1 342.47 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159903113
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 14:04:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41567
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-46.47 USD
សរុប
-1 282.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 04:24:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.40926
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-1 342.47 USD
25.05.2021 16:45:20
27.05.2021 04:23:52
ទិញ
8
1.41394
1.40943
ចំណេញ
-3 849.85 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159908565
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 16:45:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41394
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-185.85 USD
សរុប
-3 608.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 04:23:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
1.40943
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-56.00 USD
ចំណេញ
-3 849.85 USD
25.05.2021 16:46:45
27.05.2021 04:14:30
ទិញ
8
1.41355
1.40958
ចំណេញ
-3 417.85 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#159908695
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 16:46:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.41355
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-185.85 USD
សរុប
-3 176.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.05.2021 04:14:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
1.40958
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-56.00 USD
ចំណេញ
-3 417.85 USD
25.05.2021 04:41:24
25.05.2021 13:48:05
ទិញ
8
132.976
133.46
ចំណេញ
3 498.77 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#159889187
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 04:41:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.976
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3 554.77 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 13:48:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
133.46
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-56.00 USD
ចំណេញ
3 498.77 USD
25.05.2021 05:09:51
25.05.2021 13:48:03
ទិញ
8
132.911
133.46
ចំណេញ
3 976.17 USD
EURJPY
ព្រមព្រៀង
#159889658
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.05.2021 05:09:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
132.911
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
4 032.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 13:48:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
133.46
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-56.00 USD
ចំណេញ
3 976.17 USD
23.05.2021 17:52:05
25.05.2021 13:48:02
ទិញ
8
34346.74
37064.17
ចំណេញ
21 474.45 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#159858417
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.05.2021 17:52:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
34346.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-184.99 USD
សរុប
21 739.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.05.2021 13:48:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
8
ចេញ
37064.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-80.00 USD
ចំណេញ
21 474.45 USD