22.11.2021 18:12:34
24.11.2021 10:45:32
ទិញ
0.2
1821.75
1791.31
ចំណេញ
-616.04 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165666415
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2021 18:12:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1821.75
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.24 USD
សរុប
-608.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2021 10:45:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1791.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
-616.04 USD
18.11.2021 16:00:41
24.11.2021 10:45:32
ទិញ
0.1
1864.77
1791.31
ចំណេញ
-739.84 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165583542
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2021 16:00:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1864.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.24 USD
សរុប
-734.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2021 10:45:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1791.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-739.84 USD
22.11.2021 15:38:30
24.11.2021 10:45:32
ទិញ
0.1
1837.52
1791.31
ចំណេញ
-465.72 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165658167
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2021 15:38:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1837.52
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.62 USD
សរុប
-462.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2021 10:45:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1791.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-465.72 USD
22.11.2021 17:07:53
24.11.2021 10:45:32
ទិញ
0.2
1816.67
1791.31
ចំណេញ
-514.44 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165664531
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2021 17:07:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1816.67
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.24 USD
សរុប
-507.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2021 10:45:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1791.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
-514.44 USD
19.11.2021 16:02:02
24.11.2021 10:45:32
លក់
5
0.92619
0.93468
ចំណេញ
-4 676.21 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165617233
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2021 16:02:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92619
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-84.55 USD
សរុប
-4 541.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2021 10:45:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
0.93468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
-4 676.21 USD
22.11.2021 15:21:39
24.11.2021 10:45:32
ទិញ
0.1
1841.59
1791.31
ចំណេញ
-506.42 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165657568
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2021 15:21:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1841.59
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.62 USD
សរុប
-502.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2021 10:45:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1791.31
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-506.42 USD
22.11.2021 14:45:54
24.11.2021 10:45:32
លក់
3.5
0.92772
0.93468
ចំណេញ
-2 680.65 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165698079
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2021 14:45:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92772
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-39.41 USD
សរុប
-2 606.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2021 10:45:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.5
ចេញ
0.93468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-35.00 USD
ចំណេញ
-2 680.65 USD
24.11.2021 02:52:02
24.11.2021 04:18:54
ទិញ
8.5
0.93386
0.93389
ចំណេញ
-57.69 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165710995
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.11.2021 02:52:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93386
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.31 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2021 04:18:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
8.5
ចេញ
0.93389
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-85.00 USD
ចំណេញ
-57.69 USD
23.11.2021 16:28:17
24.11.2021 02:50:36
លក់
0.1
1.27209
1.26779
ចំណេញ
32.67 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#165698355
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2021 16:28:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27209
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.25 USD
សរុប
33.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.11.2021 02:50:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.26779
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
32.67 USD
23.11.2021 16:15:18
23.11.2021 22:45:20
លក់
0.1
1.27165
1.26739
ចំណេញ
32.61 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#165698022
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2021 16:15:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27165
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
33.61 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2021 22:45:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.26739
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
32.61 USD
23.11.2021 17:15:20
23.11.2021 17:36:09
ទិញ
8.5
0.93355
0.93265
ចំណេញ
-905.24 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165699937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2021 17:15:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93355
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-820.24 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2021 17:36:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
8.5
ចេញ
0.93265
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-85.00 USD
ចំណេញ
-905.24 USD
18.11.2021 15:45:44
23.11.2021 17:35:15
ទិញ
0.1
1866.18
1785.77
ចំណេញ
-808.53 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165583070
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2021 15:45:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1866.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.43 USD
សរុប
-804.10 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2021 17:35:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1785.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-808.53 USD
23.11.2021 17:15:14
23.11.2021 17:35:09
លក់
0.8
1787.28
1786.11
ចំណេញ
77.60 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165699935
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2021 17:15:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1787.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
93.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2021 17:35:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.8
ចេញ
1786.11
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.00 USD
ចំណេញ
77.60 USD
23.11.2021 12:59:22
23.11.2021 16:55:05
លក់
0.1
56483.57
57527.21
ចំណេញ
-111.14 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#165691784
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2021 12:59:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
56483.57
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-104.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2021 16:55:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
57527.21
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.78 USD
ចំណេញ
-111.14 USD
23.11.2021 16:25:06
23.11.2021 16:33:04
ទិញ
8.5
0.93397
0.93402
ចំណេញ
-39.50 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165698277
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2021 16:25:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93397
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
45.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2021 16:33:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
8.5
ចេញ
0.93402
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-85.00 USD
ចំណេញ
-39.50 USD
22.11.2021 14:45:54
23.11.2021 16:17:14
លក់
0.5
0.92772
0.93342
ចំណេញ
-313.15 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165698068
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2021 14:45:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92772
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.82 USD
សរុប
-305.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2021 16:17:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.93342
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
-313.15 USD
22.11.2021 14:45:54
23.11.2021 16:16:53
លក់
1
0.92772
0.9334
ចំណេញ
-624.16 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165656629
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2021 14:45:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92772
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-5.63 USD
សរុប
-608.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2021 16:16:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.9334
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-624.16 USD
23.11.2021 10:08:55
23.11.2021 16:16:29
ទិញ
10
0.93266
0.9333
ចំណេញ
585.74 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165686913
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2021 10:08:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93266
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
685.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2021 16:16:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
0.9333
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-100.00 USD
ចំណេញ
585.74 USD
23.11.2021 14:46:40
23.11.2021 15:19:32
លក់
0.8
1794
1793.26
ចំណេញ
43.20 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165694807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2021 14:46:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1794
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
59.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2021 15:19:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.8
ចេញ
1793.26
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.00 USD
ចំណេញ
43.20 USD
23.11.2021 14:45:17
23.11.2021 15:13:23
លក់
0.1
1.12365
1.12568
ចំណេញ
-21.30 USD
EURUSD
ព្រមព្រៀង
#165694783
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2021 14:45:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.12365
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-20.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2021 15:13:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.12568
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.00 USD
ចំណេញ
-21.30 USD
23.11.2021 08:37:11
23.11.2021 12:23:51
លក់
0.1
56248.99
58009.35
ចំណេញ
-182.79 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#165684232
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2021 08:37:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
56248.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-176.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2021 12:23:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
58009.35
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.75 USD
ចំណេញ
-182.79 USD
23.11.2021 08:24:41
23.11.2021 11:53:45
លក់
0.8
1806.17
1797.33
ចំណេញ
691.20 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165683979
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.11.2021 08:24:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1806.17
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
707.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.11.2021 11:53:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.8
ចេញ
1797.33
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-16.00 USD
ចំណេញ
691.20 USD
22.11.2021 15:37:19
22.11.2021 21:40:32
លក់
0.1
58460.03
55924
ចំណេញ
246.58 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#165658120
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2021 15:37:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
58460.03
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
253.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.11.2021 21:40:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
55924
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.02 USD
ចំណេញ
246.58 USD
22.11.2021 17:05:03
22.11.2021 17:39:39
ទិញ
5
0.93059
0.93074
ចំណេញ
30.58 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165664420
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2021 17:05:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.93059
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
80.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.11.2021 17:39:39
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
0.93074
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
30.58 USD
22.11.2021 17:00:21
22.11.2021 17:39:36
ទិញ
10
0.9302
0.93067
ចំណេញ
405.01 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165664159
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2021 17:00:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9302
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
505.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.11.2021 17:39:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
10
ចេញ
0.93067
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-100.00 USD
ចំណេញ
405.01 USD
22.11.2021 17:06:18
22.11.2021 17:07:44
ទិញ
0.12
1816.19
1816.15
ចំណេញ
-2.88 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165664495
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2021 17:06:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1816.19
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.11.2021 17:07:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.12
ចេញ
1816.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.40 USD
ចំណេញ
-2.88 USD
22.11.2021 05:31:37
22.11.2021 15:21:16
លក់
0.2
1845.8
1841.11
ចំណេញ
89.80 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165642993
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2021 05:31:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1845.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
93.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.11.2021 15:21:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1841.11
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
89.80 USD
22.11.2021 07:44:15
22.11.2021 15:21:13
លក់
0.2
1847.84
1841.01
ចំណេញ
132.60 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165645367
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2021 07:44:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1847.84
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
136.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.11.2021 15:21:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1841.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
132.60 USD
22.11.2021 15:15:42
22.11.2021 15:16:27
លក់
0.1
56805.22
56731.06
ចំណេញ
0.60 USD
BTCUSD
ព្រមព្រៀង
#165657408
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2021 15:15:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
56805.22
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.11.2021 15:16:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
56731.06
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-6.82 USD
ចំណេញ
0.60 USD
19.11.2021 19:48:06
22.11.2021 14:45:45
ទិញ
5
0.9283
0.92766
ចំណេញ
-393.36 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165623369
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2021 19:48:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9283
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
1.59 USD
សរុប
-344.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.11.2021 14:45:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
0.92766
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-50.00 USD
ចំណេញ
-393.36 USD
22.11.2021 04:53:48
22.11.2021 04:57:59
ទិញ
0.1
1846.74
1846.24
ចំណេញ
-7.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165642323
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.11.2021 04:53:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1846.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-5.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.11.2021 04:57:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1846.24
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-7.00 USD
19.11.2021 19:47:42
19.11.2021 19:47:57
ទិញ
0.5
0.92825
0.92823
ចំណេញ
-6.08 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165623352
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2021 19:47:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92825
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2021 19:47:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.92823
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
-6.08 USD
18.11.2021 15:38:34
19.11.2021 19:47:53
លក់
0.5
0.92681
0.92827
ចំណេញ
-86.47 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165582732
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2021 15:38:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92681
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-2.83 USD
សរុប
-78.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2021 19:47:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.92827
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
-86.47 USD
19.11.2021 11:30:28
19.11.2021 19:47:50
លក់
0.5
0.92677
0.92826
ចំណេញ
-85.26 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165608086
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2021 11:30:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.92677
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-80.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2021 19:47:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.92826
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
-85.26 USD
19.11.2021 15:44:01
19.11.2021 19:47:47
ទិញ
1.5
0.92743
0.92823
ចំណេញ
114.28 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165616752
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2021 15:44:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92743
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
129.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2021 19:47:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.5
ចេញ
0.92823
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-15.00 USD
ចំណេញ
114.28 USD
15.11.2021 12:51:50
19.11.2021 16:02:20
លក់
0.5
0.91975
0.92619
ចំណេញ
-369.62 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165458238
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.11.2021 12:51:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.91975
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-16.96 USD
សរុប
-347.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2021 16:02:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.92619
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
-369.62 USD
19.11.2021 15:17:48
19.11.2021 15:44:13
ទិញ
0.15
0.92827
0.92728
ចំណេញ
-17.51 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165616006
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2021 15:17:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92827
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-16.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2021 15:44:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.15
ចេញ
0.92728
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-1.50 USD
ចំណេញ
-17.51 USD
19.11.2021 12:10:51
19.11.2021 13:04:54
លក់
0.5
1.69655
1.69922
ចំណេញ
-115.56 USD
GBPCAD
ព្រមព្រៀង
#165610368
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2021 12:10:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.69655
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-105.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2021 13:04:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.69922
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
-115.56 USD
19.11.2021 11:11:59
19.11.2021 11:32:58
លក់
0.5
1.24799
1.24574
ចំណេញ
111.40 USD
GBPCHF
ព្រមព្រៀង
#165607243
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2021 11:11:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.24799
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
121.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2021 11:32:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.24574
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-10.00 USD
ចំណេញ
111.40 USD
19.11.2021 11:10:51
19.11.2021 11:11:32
លក់
0.2
1851.84
1853.1
ចំណេញ
-29.20 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165607203
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2021 11:10:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1851.84
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-25.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2021 11:11:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1853.1
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
-29.20 USD
19.11.2021 11:06:39
19.11.2021 11:10:29
ទិញ
0.5
0.92847
0.92825
ចំណេញ
-16.85 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165606983
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2021 11:06:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.92847
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2021 11:10:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
0.92825
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
-16.85 USD
19.11.2021 11:07:23
19.11.2021 11:10:22
ទិញ
0.3
0.9285
0.92831
ចំណេញ
-9.14 USD
USDCHF
ព្រមព្រៀង
#165607010
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2021 11:07:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.9285
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-6.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2021 11:10:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.3
ចេញ
0.92831
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.00 USD
ចំណេញ
-9.14 USD
19.11.2021 08:45:13
19.11.2021 10:53:49
លក់
0.5
1.25879
1.26074
ចំណេញ
-82.34 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#165601820
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2021 08:45:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25879
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-77.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2021 10:53:49
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.26074
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
-82.34 USD
19.11.2021 08:47:47
19.11.2021 10:53:48
លក់
0.2
1.25902
1.26072
ចំណេញ
-28.97 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#165601848
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2021 08:47:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.25902
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-26.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2021 10:53:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.26072
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-28.97 USD
19.11.2021 07:50:17
19.11.2021 09:28:28
លក់
0.2
1861.83
1858.8
ចំណេញ
56.60 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165600880
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2021 07:50:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1861.83
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
60.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2021 09:28:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1858.8
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
56.60 USD
19.11.2021 07:59:53
19.11.2021 08:46:06
លក់
0.2
1860.99
1861.22
ចំណេញ
-8.60 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165601022
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.11.2021 07:59:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1860.99
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.11.2021 08:46:06
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1861.22
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-4.00 USD
ចំណេញ
-8.60 USD
18.11.2021 15:35:03
18.11.2021 15:36:29
ទិញ
0.5
114.375
114.349
ចំណេញ
-16.37 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#165582574
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2021 15:35:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
114.375
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-11.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.11.2021 15:36:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
114.349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-5.00 USD
ចំណេញ
-16.37 USD
16.11.2021 10:56:47
18.11.2021 15:31:54
ទិញ
0.1
1872.4
1858.17
ចំណេញ
-147.54 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165468142
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.11.2021 10:56:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1872.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.24 USD
សរុប
-142.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.11.2021 15:31:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1858.17
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-147.54 USD
17.11.2021 07:16:07
18.11.2021 15:28:21
លក់
0.1
1854.02
1855.89
ចំណេញ
-21.01 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165535655
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
17.11.2021 07:16:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1854.02
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.31 USD
សរុប
-18.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.11.2021 15:28:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1855.89
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-21.01 USD
18.11.2021 09:52:29
18.11.2021 15:28:13
ទិញ
0.1
1867.4
1855.84
ចំណេញ
-117.60 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#165573495
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.11.2021 09:52:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1867.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-115.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.11.2021 15:28:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1855.84
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-2.00 USD
ចំណេញ
-117.60 USD