14.02.2022 08:29:48
29.04.2022 09:00:52
ចម្លង
51.13%
-14.15%
ចំណេញ
-144.82 USD
Noentry
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.02.2022 08:29:48
ចំណុច​ចូល
51.13%
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ចម្លង
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.04.2022 09:00:52
ចេញ
-14.15%
ចំណេញ
-144.82 USD
28.04.2022 15:04:05
28.04.2022 15:31:33
ទិញ
0.01
1.2441
1.2451
ចំណេញ
1.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89909439
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2022 15:04:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2441
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 15:31:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2451
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD
28.04.2022 14:43:55
28.04.2022 15:04:04
ទិញ
0.01
1.24475
1.24381
ចំណេញ
-0.94 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89908219
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2022 14:43:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.24475
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.94 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 15:04:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24381
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.94 USD
28.04.2022 15:00:01
28.04.2022 15:03:59
ទិញ
0.01
1.2428
1.24397
ចំណេញ
1.17 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89909040
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2022 15:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2428
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.17 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 15:03:59
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24397
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.17 USD
23.03.2022 13:56:48
28.04.2022 14:43:54
ទិញ
0.02
1.32076
1.24447
ចំណេញ
-156.82 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#88500455
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.03.2022 13:56:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.32076
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.24 USD
សរុប
-152.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.24447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-156.82 USD
24.02.2022 13:23:29
28.04.2022 14:43:54
ទិញ
0.07
1.339
1.24447
ចំណេញ
-686.45 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#88904353
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2022 13:23:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.339
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-24.74 USD
សរុប
-661.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.07
ចេញ
1.24447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-686.45 USD
26.04.2022 05:47:47
28.04.2022 14:43:54
ទិញ
0.02
1.27579
1.24447
ចំណេញ
-63.09 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89773681
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2022 05:47:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27579
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.45 USD
សរុប
-62.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.24447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-63.09 USD
24.02.2022 11:00:02
28.04.2022 14:43:54
ទិញ
0.06
1.34603
1.24447
ចំណេញ
-630.69 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#87274082
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2022 11:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.34603
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-21.33 USD
សរុប
-609.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.24447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-630.69 USD
22.04.2022 09:49:39
28.04.2022 14:43:54
លក់
0.2
1.297
1.24475
ចំណេញ
1 039.85 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89208181
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2022 09:49:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.297
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-5.15 USD
សរុប
1 045.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.24475
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 039.85 USD
02.03.2022 06:10:47
28.04.2022 14:43:54
ទិញ
0.1
1.33186
1.24447
ចំណេញ
-907.03 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#87518179
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.03.2022 06:10:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.33186
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-33.13 USD
សរុប
-873.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.24447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-907.03 USD
24.02.2022 05:00:03
28.04.2022 14:43:54
ទិញ
0.02
1.35261
1.24447
ចំណេញ
-223.38 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89162974
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2022 05:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35261
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-7.10 USD
សរុប
-216.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.24447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-223.38 USD
22.04.2022 12:16:11
28.04.2022 14:43:54
ទិញ
0.02
1.28926
1.24447
ចំណេញ
-90.25 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89668645
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2022 12:16:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.28926
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.67 USD
សរុប
-89.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.24447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-90.25 USD
19.04.2022 05:33:02
28.04.2022 14:43:54
លក់
0.04
1.29929
1.24475
ចំណេញ
216.29 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89486517
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2022 05:33:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.87 USD
សរុប
218.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.24475
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
216.29 USD
24.02.2022 10:00:01
28.04.2022 14:43:54
ទិញ
0.05
1.34803
1.24447
ចំណេញ
-535.44 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#87270063
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2022 10:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.34803
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-17.64 USD
សរុប
-517.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.24447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-535.44 USD
26.04.2022 05:59:54
28.04.2022 14:43:54
ទិញ
0.02
1.27642
1.24447
ចំណេញ
-64.35 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89774087
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2022 05:59:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.27642
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.45 USD
សរុប
-63.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.24447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-64.35 USD
13.04.2022 10:06:02
28.04.2022 14:43:54
លក់
0.2
1.29795
1.24475
ចំណេញ
1 049.41 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89170393
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.04.2022 10:06:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29795
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-14.59 USD
សរុប
1 064.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.24475
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1 049.41 USD
05.04.2022 18:59:23
28.04.2022 14:43:54
ទិញ
0.06
1.31
1.24447
ចំណេញ
-401.64 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89021571
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.04.2022 18:59:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-8.46 USD
សរុប
-393.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.06
ចេញ
1.24447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-401.64 USD
04.03.2022 16:06:31
28.04.2022 14:43:54
ទិញ
0.1
1.32434
1.24447
ចំណេញ
-829.58 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#87676947
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.03.2022 16:06:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.32434
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-30.88 USD
សរុប
-798.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.1
ចេញ
1.24447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-829.58 USD
14.04.2022 08:05:22
28.04.2022 14:43:54
ទិញ
0.02
1.31406
1.24447
ចំណេញ
-140.74 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89367839
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2022 08:05:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.31406
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.56 USD
សរុប
-139.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.24447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-140.74 USD
21.04.2022 21:09:13
28.04.2022 14:43:54
ទិញ
0.05
1.303
1.24447
ចំណេញ
-294.61 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89631041
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2022 21:09:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.303
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.96 USD
សរុប
-292.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.24447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-294.61 USD
24.02.2022 07:00:02
28.04.2022 14:43:53
ទិញ
0.04
1.35102
1.24447
ចំណេញ
-440.60 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#87258435
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.02.2022 07:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35102
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-14.40 USD
សរុប
-426.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.04
ចេញ
1.24447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-440.60 USD
23.02.2022 18:00:02
28.04.2022 14:43:53
ទិញ
0.02
1.35614
1.24447
ចំណេញ
-230.70 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#87225290
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2022 18:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35614
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-7.36 USD
សរុប
-223.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.24447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-230.70 USD
23.02.2022 14:00:02
28.04.2022 14:43:53
ទិញ
0.01
1.35872
1.24447
ចំណេញ
-118.11 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#87210433
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2022 14:00:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35872
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.86 USD
សរុប
-114.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.24447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-118.11 USD
23.02.2022 22:00:01
28.04.2022 14:43:53
ទិញ
0.02
1.35387
1.24447
ចំណេញ
-226.16 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#87232349
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.02.2022 22:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.35387
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-7.36 USD
សរុប
-218.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 14:43:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.24447
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-226.16 USD
26.04.2022 15:33:09
28.04.2022 13:17:18
លក់
0.24
1.26796
1.25
ចំណេញ
426.93 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89785056
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2022 15:33:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.26796
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-4.11 USD
សរុប
431.04 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 13:17:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.24
ចេញ
1.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
426.93 USD
07.04.2022 07:51:27
28.04.2022 10:54:28
លក់
0.05
123.685
130.7
ចំណេញ
-272.33 USD
USDJPYm
ព្រមព្រៀង
#89095032
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.04.2022 07:51:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
123.685
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-3.97 USD
សរុប
-268.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 10:54:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
130.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-272.33 USD
14.04.2022 13:54:21
28.04.2022 10:54:28
លក់
0.02
125.25
130.7
ចំណេញ
-84.45 USD
USDJPYm
ព្រមព្រៀង
#89381607
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2022 13:54:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
125.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.05 USD
សរុប
-83.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 10:54:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
130.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-84.45 USD
28.04.2022 09:52:46
28.04.2022 10:09:07
ទិញ
0.02
130.346
130.355
ចំណេញ
0.14 USD
USDJPYm
ព្រមព្រៀង
#89891885
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2022 09:52:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.346
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 10:09:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
130.355
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.14 USD
28.04.2022 09:58:18
28.04.2022 10:04:51
ទិញ
0.02
130.658
130.461
ចំណេញ
-3.02 USD
USDJPYm
ព្រមព្រៀង
#89892447
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2022 09:58:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.658
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 10:04:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
130.461
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.02 USD
28.04.2022 09:55:25
28.04.2022 10:04:47
ទិញ
0.02
130.426
130.462
ចំណេញ
0.55 USD
USDJPYm
ព្រមព្រៀង
#89892164
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.04.2022 09:55:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
130.426
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.04.2022 10:04:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
130.462
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.55 USD
26.04.2022 14:08:26
26.04.2022 14:33:45
ទិញ
0.02
1.2705
1.26899
ចំណេញ
-3.02 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89794276
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.04.2022 14:08:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2705
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3.02 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2022 14:33:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.26899
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3.02 USD
22.04.2022 09:51:30
26.04.2022 05:28:18
លក់
0.2
1.296
1.27598
ចំណេញ
398.68 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89523585
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.04.2022 09:51:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.296
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.72 USD
សរុប
400.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.04.2022 05:28:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.2
ចេញ
1.27598
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
398.68 USD
21.04.2022 15:00:19
21.04.2022 18:20:32
ទិញ
0.05
1.303
1.30432
ចំណេញ
6.60 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89594835
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2022 15:00:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.303
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2022 18:20:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.30432
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.60 USD
21.04.2022 14:29:37
21.04.2022 16:08:24
ទិញ
0.02
1.30467
1.30535
ចំណេញ
1.36 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89615789
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2022 14:29:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30467
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2022 16:08:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.30535
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.36 USD
21.04.2022 09:49:17
21.04.2022 14:29:35
ទិញ
0.02
1.30799
1.30442
ចំណេញ
-7.14 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89599937
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2022 09:49:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30799
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7.14 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2022 14:29:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.30442
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.14 USD
21.04.2022 09:39:05
21.04.2022 14:29:30
លក់
0.05
1.30729
1.30468
ចំណេញ
13.05 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89591219
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.04.2022 09:39:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30729
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
13.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2022 14:29:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.30468
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
13.05 USD
20.04.2022 18:16:28
21.04.2022 06:37:41
ទិញ
0.05
1.304
1.3043
ចំណេញ
0.66 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89578725
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2022 18:16:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.304
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.84 USD
សរុប
1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.04.2022 06:37:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3043
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.66 USD
20.04.2022 15:45:25
20.04.2022 17:53:12
ទិញ
0.05
1.304
1.30401
ចំណេញ
0.05 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89566325
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2022 15:45:25
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.304
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.05 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2022 17:53:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.30401
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.05 USD
14.04.2022 17:30:35
20.04.2022 14:00:44
ទិញ
0.05
1.30482
1.30554
ចំណេញ
2.48 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89401351
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2022 17:30:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30482
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.12 USD
សរុប
3.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2022 14:00:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.30554
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.48 USD
20.04.2022 13:13:41
20.04.2022 13:36:20
លក់
0.05
1.304
1.3066
ចំណេញ
-13.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89562245
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2022 13:13:41
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.304
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-13.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2022 13:36:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3066
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-13.00 USD
20.04.2022 12:36:31
20.04.2022 12:42:45
លក់
0.05
1.304
1.3038
ចំណេញ
1.00 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89556619
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2022 12:36:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.304
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2022 12:42:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.3038
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.00 USD
20.04.2022 11:07:18
20.04.2022 12:17:15
ទិញ
0.01
1.30081
1.30232
ចំណេញ
1.51 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89557054
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2022 11:07:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.30081
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2022 12:17:15
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30232
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.51 USD
15.03.2022 03:35:43
20.04.2022 11:01:54
លក់
0.05
1.29999
1.29995
ចំណេញ
-7.41 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#88126423
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
15.03.2022 03:35:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.29999
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-7.61 USD
សរុប
0.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2022 11:01:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.29995
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7.41 USD
20.04.2022 07:49:45
20.04.2022 09:39:37
លក់
0.01
1.30351
1.30319
ចំណេញ
0.32 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89548996
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.04.2022 07:49:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30351
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.32 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.04.2022 09:39:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30319
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.32 USD
19.04.2022 17:41:21
19.04.2022 19:04:35
ទិញ
0.01
1.29956
1.30019
ចំណេញ
0.63 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89526263
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.04.2022 17:41:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.29956
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2022 19:04:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30019
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.63 USD
18.04.2022 10:02:07
19.04.2022 09:36:42
លក់
0.02
1.30193
1.30093
ចំណេញ
1.91 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89448912
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2022 10:02:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30193
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.09 USD
សរុប
2.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.04.2022 09:36:42
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.30093
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.91 USD
18.04.2022 06:13:58
18.04.2022 10:04:45
លក់
0.02
0.73655
0.73655
ចំណេញ
0.00 USD
AUDUSDm
ព្រមព្រៀង
#89441093
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
18.04.2022 06:13:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.73655
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
18.04.2022 10:04:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.73655
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
14.04.2022 04:03:55
14.04.2022 16:50:30
លក់
0.02
1.31123
1.30548
ចំណេញ
11.50 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89359929
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
14.04.2022 04:03:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.31123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
14.04.2022 16:50:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.30548
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.50 USD
08.04.2022 09:46:39
13.04.2022 14:30:32
លក់
0.01
1.30438
1.30225
ចំណេញ
2.01 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89151595
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2022 09:46:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30438
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 USD
សរុប
2.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2022 14:30:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30225
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.01 USD
08.04.2022 10:09:50
13.04.2022 14:30:26
លក់
0.01
1.30356
1.30223
ចំណេញ
1.21 USD
GBPUSDm
ព្រមព្រៀង
#89152923
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.04.2022 10:09:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30356
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-0.12 USD
សរុប
1.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.04.2022 14:30:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30223
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.21 USD