12.08.2022 03:59:24
12.08.2022 06:40:46
លក់
0.01
1.27667
1.2757
ចំណេញ
0.66 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#47717990
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 03:59:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27667
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 06:40:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.66 USD
12.08.2022 03:59:52
12.08.2022 06:40:46
លក់
0.01
1.27665
1.2757
ចំណេញ
0.64 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#47717995
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 03:59:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27665
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 06:40:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.64 USD
12.08.2022 03:59:54
12.08.2022 06:40:46
លក់
0.01
1.27665
1.2757
ចំណេញ
0.64 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#47717997
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 03:59:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27665
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 06:40:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.64 USD
12.08.2022 03:59:51
12.08.2022 06:40:46
លក់
0.01
1.27665
1.2757
ចំណេញ
0.64 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#47717994
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 03:59:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27665
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 06:40:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.64 USD
12.08.2022 03:59:53
12.08.2022 06:40:46
លក់
0.01
1.27665
1.2757
ចំណេញ
0.64 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#47717996
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
12.08.2022 03:59:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.27665
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
12.08.2022 06:40:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2757
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.64 USD
11.08.2022 03:00:17
11.08.2022 09:52:35
ទិញ
0.01
1.22127
1.2218
ចំណេញ
0.43 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47680516
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2022 03:00:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22127
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2022 09:52:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.43 USD
11.08.2022 03:00:19
11.08.2022 09:52:35
ទិញ
0.01
1.22132
1.2218
ចំណេញ
0.38 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47680518
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2022 03:00:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22132
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2022 09:52:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.38 USD
11.08.2022 03:00:16
11.08.2022 09:52:35
ទិញ
0.01
1.22127
1.2218
ចំណេញ
0.43 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47680515
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2022 03:00:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22127
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.53 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2022 09:52:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.43 USD
11.08.2022 03:00:18
11.08.2022 09:52:35
ទិញ
0.01
1.22132
1.2218
ចំណេញ
0.38 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47680517
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2022 03:00:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22132
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2022 09:52:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.38 USD
11.08.2022 03:00:20
11.08.2022 09:52:35
ទិញ
0.01
1.22132
1.2218
ចំណេញ
0.38 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47680519
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
11.08.2022 03:00:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22132
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
11.08.2022 09:52:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2218
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.38 USD
10.08.2022 06:00:00
10.08.2022 09:03:23
លក់
0.01
1.20811
1.2074
ចំណេញ
0.61 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47637921
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 06:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20811
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 09:03:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2074
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.61 USD
10.08.2022 05:59:55
10.08.2022 09:03:23
លក់
0.01
1.20808
1.2074
ចំណេញ
0.58 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47637917
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 05:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20808
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 09:03:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2074
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.58 USD
10.08.2022 05:59:58
10.08.2022 09:03:23
លក់
0.01
1.20808
1.2074
ចំណេញ
0.58 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47637920
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 05:59:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20808
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 09:03:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2074
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.58 USD
10.08.2022 06:00:01
10.08.2022 09:03:23
លក់
0.01
1.20805
1.2074
ចំណេញ
0.55 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47637923
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 06:00:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 09:03:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2074
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.55 USD
10.08.2022 05:59:57
10.08.2022 09:03:23
លក់
0.01
1.20808
1.2074
ចំណេញ
0.58 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47637918
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
10.08.2022 05:59:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.20808
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
10.08.2022 09:03:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.2074
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.58 USD
03.08.2022 05:11:16
03.08.2022 12:49:03
លក់
0.01
1.21636
1.217
ចំណេញ
-0.74 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47439483
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2022 05:11:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21636
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2022 12:49:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.217
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.74 USD
03.08.2022 05:11:17
03.08.2022 12:49:02
លក់
0.01
1.21636
1.217
ចំណេញ
-0.74 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47439484
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2022 05:11:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21636
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2022 12:49:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.217
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.74 USD
03.08.2022 05:11:18
03.08.2022 12:49:01
លក់
0.01
1.21636
1.21699
ចំណេញ
-0.73 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47439485
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2022 05:11:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21636
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.63 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2022 12:49:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21699
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.73 USD
03.08.2022 05:11:20
03.08.2022 12:49:00
លក់
0.01
1.21635
1.21699
ចំណេញ
-0.74 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47439486
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2022 05:11:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21635
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2022 12:49:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21699
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.74 USD
03.08.2022 05:11:21
03.08.2022 12:49:00
លក់
0.01
1.21635
1.21703
ចំណេញ
-0.78 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47439487
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
03.08.2022 05:11:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.21635
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.68 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
03.08.2022 12:49:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.21703
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.78 USD
02.08.2022 06:59:50
02.08.2022 16:15:21
ទិញ
0.01
1.22578
1.22357
ចំណេញ
-2.31 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47393960
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2022 06:59:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.21 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2022 16:15:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22357
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.31 USD
02.08.2022 06:59:53
02.08.2022 16:15:20
ទិញ
0.01
1.22578
1.22356
ចំណេញ
-2.32 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47393963
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2022 06:59:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2022 16:15:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22356
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.32 USD
02.08.2022 12:25:40
02.08.2022 16:15:19
ទិញ
0.01
1.2207
1.22355
ចំណេញ
2.75 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47406024
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2022 12:25:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2207
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2022 16:15:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22355
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
2.75 USD
02.08.2022 06:59:52
02.08.2022 16:15:19
ទិញ
0.01
1.22578
1.22355
ចំណេញ
-2.33 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47393962
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2022 06:59:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2022 16:15:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22355
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.33 USD
02.08.2022 06:59:48
02.08.2022 16:15:18
ទិញ
0.01
1.22574
1.22355
ចំណេញ
-2.29 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47393958
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2022 06:59:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22574
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.19 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2022 16:15:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22355
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.29 USD
02.08.2022 06:59:51
02.08.2022 16:15:18
ទិញ
0.01
1.22578
1.22355
ចំណេញ
-2.33 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#47393961
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2022 06:59:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.22578
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.23 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2022 16:15:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.22355
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-2.33 USD
02.08.2022 06:59:22
02.08.2022 06:59:45
ទិញ
0.01
1.28515
1.285
ចំណេញ
-0.22 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#47393951
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2022 06:59:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.28515
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2022 06:59:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.285
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.22 USD
02.08.2022 06:59:35
02.08.2022 06:59:43
ទិញ
0.01
1.28516
1.285
ចំណេញ
-0.22 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#47393955
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.08.2022 06:59:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.28516
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.08.2022 06:59:43
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.285
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.22 USD
28.07.2022 04:59:39
28.07.2022 09:07:31
លក់
0.01
1.28223
1.28143
ចំណេញ
0.52 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#47251235
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2022 04:59:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28223
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.62 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2022 09:07:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28143
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.52 USD
28.07.2022 04:59:55
28.07.2022 09:07:29
លក់
0.01
1.28227
1.28144
ចំណេញ
0.55 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#47251238
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2022 04:59:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28227
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.65 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2022 09:07:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28144
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.55 USD
28.07.2022 04:59:59
28.07.2022 09:07:28
លក់
0.01
1.28219
1.28145
ចំណេញ
0.48 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#47251242
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2022 04:59:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28219
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.58 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2022 09:07:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28145
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.48 USD
28.07.2022 04:59:57
28.07.2022 09:07:28
លក់
0.01
1.28222
1.28145
ចំណេញ
0.50 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#47251240
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2022 04:59:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28222
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2022 09:07:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28145
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.50 USD
28.07.2022 04:59:56
28.07.2022 09:07:28
លក់
0.01
1.28222
1.28145
ចំណេញ
0.50 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#47251239
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
28.07.2022 04:59:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28222
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.60 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
28.07.2022 09:07:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28145
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.50 USD
26.07.2022 04:59:33
26.07.2022 09:04:23
លក់
0.01
1.28315
1.28249
ចំណេញ
0.41 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#46873679
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2022 04:59:33
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28315
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.07.2022 09:04:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28249
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.41 USD
26.07.2022 04:59:42
26.07.2022 09:04:21
លក់
0.01
1.28318
1.28249
ចំណេញ
0.44 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#46873720
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2022 04:59:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28318
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.54 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.07.2022 09:04:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28249
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.44 USD
26.07.2022 04:59:58
26.07.2022 09:04:20
លក់
0.01
1.28318
1.28246
ចំណេញ
0.46 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#46873786
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2022 04:59:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28318
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.56 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.07.2022 09:04:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28246
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.46 USD
26.07.2022 04:59:53
26.07.2022 09:04:19
លក់
0.01
1.28319
1.28246
ចំណេញ
0.47 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#46873768
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2022 04:59:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28319
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.07.2022 09:04:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28246
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.47 USD
26.07.2022 04:59:40
26.07.2022 09:04:18
លក់
0.01
1.28316
1.28246
ចំណេញ
0.45 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#46873709
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.07.2022 04:59:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28316
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.55 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.07.2022 09:04:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28246
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.45 USD
21.07.2022 02:58:49
21.07.2022 10:45:54
ទិញ
0.01
1.2885
1.28895
ចំណេញ
0.25 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#45785179
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2022 02:58:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2885
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2022 10:45:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28895
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.25 USD
21.07.2022 02:59:35
21.07.2022 10:45:54
ទិញ
0.01
1.28869
1.28897
ចំណេញ
0.12 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#45785359
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2022 02:59:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.28869
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.22 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2022 10:45:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28897
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.12 USD
21.07.2022 03:00:03
21.07.2022 10:45:53
ទិញ
0.01
1.28884
1.28896
ចំណេញ
-0.01 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#45785466
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2022 03:00:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.28884
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.09 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2022 10:45:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28896
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
-0.01 USD
21.07.2022 03:00:00
21.07.2022 10:45:53
ទិញ
0.01
1.2888
1.28896
ចំណេញ
0.02 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#45785453
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2022 03:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.2888
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2022 10:45:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28896
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.02 USD
21.07.2022 03:00:06
21.07.2022 10:45:53
ទិញ
0.01
1.28879
1.28896
ចំណេញ
0.03 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#45785473
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.07.2022 03:00:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.28879
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.07.2022 10:45:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28896
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.03 USD
20.07.2022 04:59:11
20.07.2022 05:50:52
លក់
0.01
1.28696
1.28651
ចំណេញ
0.25 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#45562549
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2022 04:59:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28696
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2022 05:50:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28651
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.25 USD
20.07.2022 04:59:19
20.07.2022 05:50:50
លក់
0.01
1.28709
1.28652
ចំណេញ
0.34 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#45562552
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2022 04:59:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28709
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2022 05:50:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28652
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.34 USD
20.07.2022 04:59:32
20.07.2022 05:50:48
លក់
0.01
1.287
1.28652
ចំណេញ
0.27 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#45562558
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2022 04:59:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.287
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2022 05:50:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28652
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.27 USD
20.07.2022 04:59:59
20.07.2022 05:50:47
លក់
0.01
1.28704
1.28649
ចំណេញ
0.33 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#45562567
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2022 04:59:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28704
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2022 05:50:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28649
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.33 USD
20.07.2022 05:00:00
20.07.2022 05:50:46
លក់
0.01
1.28704
1.28652
ចំណេញ
0.30 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#45562569
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.07.2022 05:00:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.28704
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.07.2022 05:50:46
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.28652
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.30 USD
13.07.2022 07:59:32
13.07.2022 12:39:48
លក់
0.01
1.30125
1.30074
ចំណេញ
0.29 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#45324687
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2022 07:59:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30125
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.39 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.07.2022 12:39:48
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30074
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.29 USD
13.07.2022 07:59:26
13.07.2022 12:39:45
លក់
0.01
1.30123
1.30074
ចំណេញ
0.28 USD
USDCAD
ព្រមព្រៀង
#45324683
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
13.07.2022 07:59:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.30123
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
13.07.2022 12:39:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.30074
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.10 USD
ចំណេញ
0.28 USD