08.07.2022 04:46:37
08.07.2022 04:50:44
លក់
1
1.01805
1.01829
ចំណេញ
-24.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92322197
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.07.2022 04:46:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.01805
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-24.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.07.2022 04:50:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.01829
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-24.00 USD
07.07.2022 20:18:23
07.07.2022 21:03:05
ទិញ
1
1.015
1.016
ចំណេញ
100.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92316764
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2022 20:18:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.015
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
100.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2022 21:03:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.016
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
100.00 USD
07.07.2022 18:28:39
07.07.2022 21:03:05
ទិញ
1
1.016
1.016
ចំណេញ
0.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92312926
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2022 18:28:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.016
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2022 21:03:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.016
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.00 USD
07.07.2022 19:47:48
07.07.2022 19:55:00
លក់
1
1.016
1.01566
ចំណេញ
34.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92316482
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2022 19:47:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.016
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
34.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2022 19:55:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.01566
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
34.00 USD
07.07.2022 16:35:30
07.07.2022 19:32:36
ទិញ
1
1.01841
1.01512
ចំណេញ
-329.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92309836
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2022 16:35:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.01841
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-329.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2022 19:32:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.01512
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-329.00 USD
07.07.2022 14:50:42
07.07.2022 15:12:03
ទិញ
1
1.01929
1.01784
ចំណេញ
-145.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92305510
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2022 14:50:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.01929
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-145.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2022 15:12:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.01784
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-145.00 USD
07.07.2022 11:43:23
07.07.2022 12:00:21
ទិញ
0.5
1.01946
1.02
ចំណេញ
27.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92299678
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2022 11:43:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.01946
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
27.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2022 12:00:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
27.00 USD
07.07.2022 11:28:02
07.07.2022 11:32:03
ទិញ
0.5
1.02056
1.021
ចំណេញ
22.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92299116
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.07.2022 11:28:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.02056
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
22.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.07.2022 11:32:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1.021
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
22.00 USD
06.07.2022 13:39:46
06.07.2022 13:46:18
ទិញ
6
1.021
1.01998
ចំណេញ
-612.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92255348
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2022 13:39:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.021
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-612.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:46:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
6
ចេញ
1.01998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-612.00 USD
05.07.2022 10:28:16
06.07.2022 13:46:17
ទិញ
0.13
1.03928
1.01996
ចំណេញ
-251.16 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92195475
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 10:28:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03928
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-251.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:46:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.13
ចេញ
1.01996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-251.16 USD
05.07.2022 10:37:06
06.07.2022 13:46:17
ទិញ
0.34
1.03776
1.01996
ចំណេញ
-605.20 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92196292
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 10:37:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03776
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-605.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:46:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.34
ចេញ
1.01996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-605.20 USD
05.07.2022 10:35:59
06.07.2022 13:46:17
ទិញ
1
1.038
1.01998
ចំណេញ
-1 802.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92152088
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 10:35:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.038
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 802.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:46:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.01998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 802.00 USD
05.07.2022 09:44:09
06.07.2022 13:46:17
ទិញ
0.01
1.04318
1.01998
ចំណេញ
-23.20 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92192285
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 09:44:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04318
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-23.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:46:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.01998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-23.20 USD
05.07.2022 11:05:48
06.07.2022 13:46:17
ទិញ
0.89
1.0363
1.01996
ចំណេញ
-1 454.26 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92198207
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 11:05:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0363
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 454.26 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:46:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.89
ចេញ
1.01996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 454.26 USD
05.07.2022 10:09:18
06.07.2022 13:46:17
ទិញ
0.03
1.0416
1.01998
ចំណេញ
-64.86 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92193534
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 10:09:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.0416
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-64.86 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:46:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.01998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-64.86 USD
05.07.2022 10:15:22
06.07.2022 13:46:17
ទិញ
0.08
1.04003
1.01998
ចំណេញ
-160.40 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92194293
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 10:15:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04003
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-160.40 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:46:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.08
ចេញ
1.01998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-160.40 USD
29.06.2022 16:32:08
06.07.2022 13:46:17
ទិញ
1
1.049
1.01996
ចំណេញ
-2 904.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92014321
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.06.2022 16:32:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.049
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2 904.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:46:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.01996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2 904.00 USD
05.07.2022 10:29:18
06.07.2022 13:46:17
ទិញ
0.21
1.03852
1.01996
ចំណេញ
-389.76 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92195582
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 10:29:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03852
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-389.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:46:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.21
ចេញ
1.01996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-389.76 USD
05.07.2022 08:00:31
06.07.2022 13:46:17
ទិញ
0.01
1.04388
1.01998
ចំណេញ
-23.90 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92189372
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 08:00:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04388
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-23.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:46:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.01998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-23.90 USD
05.07.2022 10:51:49
06.07.2022 13:46:17
ទិញ
0.55
1.03711
1.01996
ចំណេញ
-943.25 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92197130
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 10:51:49
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03711
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-943.25 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:46:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.55
ចេញ
1.01996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-943.25 USD
05.07.2022 10:06:48
06.07.2022 13:46:17
ទិញ
0.02
1.04238
1.01998
ចំណេញ
-44.80 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92193233
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 10:06:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04238
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-44.80 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:46:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.01998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-44.80 USD
05.07.2022 11:10:51
06.07.2022 13:46:17
ទិញ
1.44
1.03566
1.01998
ចំណេញ
-2 257.92 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92198956
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 11:10:51
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03566
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2 257.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:46:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
1.44
ចេញ
1.01998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2 257.92 USD
05.07.2022 10:11:59
06.07.2022 13:46:17
ទិញ
0.05
1.04081
1.01998
ចំណេញ
-104.15 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92193830
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 10:11:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04081
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-104.15 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:46:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.01998
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-104.15 USD
05.07.2022 11:06:39
06.07.2022 13:46:17
ទិញ
1
1.036
1.01996
ចំណេញ
-1 604.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92133237
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 11:06:39
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.036
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 604.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:46:17
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.01996
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 604.00 USD
05.07.2022 11:24:24
06.07.2022 13:46:07
ទិញ
2.33
1.03428
1.02026
ចំណេញ
-3 266.66 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92200328
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 11:24:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03428
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-3 266.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:46:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
2.33
ចេញ
1.02026
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-3 266.66 USD
05.07.2022 11:39:54
06.07.2022 13:45:55
ទិញ
3.77
1.03292
1.02042
ចំណេញ
-4 712.50 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92201529
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 11:39:54
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03292
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4 712.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:45:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
3.77
ចេញ
1.02042
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-4 712.50 USD
06.07.2022 13:43:04
06.07.2022 13:45:26
លក់
18
1.01985
1.0208
ចំណេញ
-1 710.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92231627
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2022 13:43:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.01985
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1 710.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:45:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
18
ចេញ
1.0208
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1 710.00 USD
05.07.2022 11:47:47
06.07.2022 13:42:23
ទិញ
6.1
1.03182
1.0201
ចំណេញ
-7 149.20 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92202117
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 11:47:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.03182
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-7 149.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 13:42:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
6.1
ចេញ
1.0201
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-7 149.20 USD
06.07.2022 11:50:28
06.07.2022 11:53:28
ទិញ
5
1.023
1.02399
ចំណេញ
495.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92250339
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.07.2022 11:50:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.023
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
495.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.07.2022 11:53:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
1.02399
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
495.00 USD
05.07.2022 18:24:31
05.07.2022 18:40:51
ទិញ
2
1.02463
1.025
ចំណេញ
74.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92231203
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 18:24:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.02463
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
74.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2022 18:40:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1.025
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
74.00 USD
05.07.2022 17:55:09
05.07.2022 18:21:21
ទិញ
3
1.024
1.02429
ចំណេញ
87.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92210441
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 17:55:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.024
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
87.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2022 18:21:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
3
ចេញ
1.02429
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
87.00 USD
05.07.2022 09:05:30
05.07.2022 12:21:33
លក់
0.01
1.04348
1.03215
ចំណេញ
11.33 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92190917
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 09:05:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.04348
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
11.33 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2022 12:21:33
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.03215
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
11.33 USD
04.07.2022 17:24:10
05.07.2022 09:05:28
លក់
0.01
1.0432
1.04368
ចំណេញ
-0.48 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92172928
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2022 17:24:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0432
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2022 09:05:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.04368
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.48 USD
05.07.2022 08:48:42
05.07.2022 09:05:28
លក់
0.02
1.04476
1.04368
ចំណេញ
2.16 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92190514
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 08:48:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.04476
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
2.16 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2022 09:05:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.04368
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
2.16 USD
05.07.2022 08:02:16
05.07.2022 09:05:28
លក់
0.01
1.04398
1.04368
ចំណេញ
0.30 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92189430
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 08:02:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.04398
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2022 09:05:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.04368
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.30 USD
05.07.2022 06:07:00
05.07.2022 08:00:29
ទិញ
0.01
1.04285
1.04377
ចំណេញ
0.92 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92186739
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 06:07:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04285
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2022 08:00:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.04377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.92 USD
05.07.2022 04:38:10
05.07.2022 08:00:29
ទិញ
0.01
1.04369
1.04377
ចំណេញ
0.08 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92183540
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 04:38:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04369
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.08 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2022 08:00:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.04377
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.08 USD
05.07.2022 02:06:55
05.07.2022 04:38:09
ទិញ
0.01
1.04336
1.04349
ចំណេញ
0.13 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92180088
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 02:06:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04336
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2022 04:38:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.04349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.13 USD
05.07.2022 04:23:01
05.07.2022 04:38:09
ទិញ
0.01
1.04261
1.04349
ចំណេញ
0.88 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92183070
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.07.2022 04:23:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04261
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.88 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2022 04:38:09
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.04349
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.88 USD
04.07.2022 17:12:50
05.07.2022 02:06:54
ទិញ
0.01
1.04414
1.04329
ចំណេញ
-0.85 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92172503
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2022 17:12:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04414
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2022 02:06:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.04329
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.85 USD
04.07.2022 17:56:23
05.07.2022 02:06:54
ទិញ
0.03
1.04271
1.04329
ចំណេញ
1.74 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92174073
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2022 17:56:23
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04271
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2022 02:06:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.04329
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.74 USD
04.07.2022 15:42:43
05.07.2022 02:06:54
ទិញ
0.01
1.04493
1.04329
ចំណេញ
-1.64 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92169835
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2022 15:42:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04493
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.64 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2022 02:06:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.04329
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.64 USD
04.07.2022 17:24:11
05.07.2022 02:06:54
ទិញ
0.02
1.04344
1.04329
ចំណេញ
-0.30 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92172947
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2022 17:24:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04344
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.30 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2022 02:06:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.04329
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.30 USD
04.07.2022 18:36:55
05.07.2022 02:06:54
ទិញ
0.05
1.04189
1.04329
ចំណេញ
7.00 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92175659
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2022 18:36:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1.04189
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.07.2022 02:06:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.04329
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.00 USD
04.07.2022 17:13:13
04.07.2022 17:24:08
លក់
0.01
1.0439
1.04339
ចំណេញ
0.51 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92172525
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2022 17:13:13
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.0439
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.51 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.07.2022 17:24:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.04339
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.51 USD
04.07.2022 17:13:14
04.07.2022 17:24:08
លក់
0.01
1.04388
1.04339
ចំណេញ
0.49 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92172543
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2022 17:13:14
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.04388
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.49 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.07.2022 17:24:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.04339
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.49 USD
04.07.2022 12:33:06
04.07.2022 17:13:12
លក់
0.03
1.04472
1.04408
ចំណេញ
1.92 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92163196
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2022 12:33:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.04472
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.92 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.07.2022 17:13:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
1.04408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.92 USD
04.07.2022 11:03:48
04.07.2022 17:13:12
លក់
0.01
1.04238
1.04408
ចំណេញ
-1.70 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92159904
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2022 11:03:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.04238
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.70 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.07.2022 17:13:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
1.04408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.70 USD
04.07.2022 12:06:21
04.07.2022 17:13:12
លក់
0.02
1.04394
1.04408
ចំណេញ
-0.28 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92162268
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2022 12:06:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.04394
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.28 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.07.2022 17:13:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
1.04408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.28 USD
04.07.2022 12:34:29
04.07.2022 17:13:12
លក់
0.05
1.04546
1.04408
ចំណេញ
6.90 USD
EURUSD.
ព្រមព្រៀង
#92163296
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
04.07.2022 12:34:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.04546
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
6.90 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
04.07.2022 17:13:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1.04408
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
6.90 USD