27.09.2022 09:10:11
27.09.2022 13:21:11
ទិញ
0.01
0.8879
0.8889
ចំណេញ
0.73 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99219351
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2022 09:10:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.8879
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2022 13:21:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8889
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.73 USD
27.09.2022 03:16:50
27.09.2022 10:39:45
លក់
0.02
0.88834
0.88701
ចំណេញ
1.95 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99211888
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2022 03:16:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88834
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.95 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2022 10:39:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.88701
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.95 USD
27.09.2022 01:00:21
27.09.2022 10:39:45
លក់
0.01
0.88653
0.88701
ចំណេញ
-0.36 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99209990
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2022 01:00:21
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88653
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.36 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2022 10:39:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88701
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.36 USD
27.09.2022 05:01:16
27.09.2022 08:45:50
ទិញ
0.01
0.88769
0.88869
ចំណេញ
0.73 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99214394
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
27.09.2022 05:01:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88769
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2022 08:45:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88869
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.73 USD
26.09.2022 23:05:58
27.09.2022 03:13:07
ទិញ
0.01
0.88708
0.88807
ចំណេញ
0.72 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99208911
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.09.2022 23:05:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88708
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2022 03:13:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88807
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.72 USD
26.09.2022 20:45:02
27.09.2022 00:01:56
លក់
0.01
0.88684
0.88683
ចំណេញ
0.01 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99207343
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.09.2022 20:45:02
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88684
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.01 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
27.09.2022 00:01:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88683
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.01 USD
26.09.2022 20:44:29
26.09.2022 22:02:34
ទិញ
0.01
0.88703
0.88801
ចំណេញ
0.71 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99207305
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.09.2022 20:44:29
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88703
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.09.2022 22:02:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88801
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.71 USD
26.09.2022 12:02:46
26.09.2022 19:34:28
លក់
0.01
0.88633
0.88837
ចំណេញ
-1.48 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99187210
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.09.2022 12:02:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88633
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.48 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.09.2022 19:34:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88837
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.48 USD
26.09.2022 19:06:22
26.09.2022 19:34:28
លក់
0.03
0.88984
0.8884
ចំណេញ
3.13 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99204365
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.09.2022 19:06:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88984
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.13 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.09.2022 19:34:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.8884
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.13 USD
26.09.2022 14:45:30
26.09.2022 19:34:28
លក់
0.02
0.8881
0.8884
ចំណេញ
-0.44 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99192744
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.09.2022 14:45:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8881
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.44 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.09.2022 19:34:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.8884
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.44 USD
26.09.2022 12:05:01
26.09.2022 14:41:56
ទិញ
0.01
0.88654
0.88753
ចំណេញ
0.73 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99187317
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.09.2022 12:05:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88654
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.09.2022 14:41:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88753
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.73 USD
26.09.2022 04:40:06
26.09.2022 10:23:37
ទិញ
0.01
0.88813
0.88608
ចំណេញ
-1.50 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99170288
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.09.2022 04:40:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88813
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.50 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.09.2022 10:23:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88608
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.50 USD
26.09.2022 09:09:35
26.09.2022 10:23:37
ទិញ
0.03
0.8846
0.88608
ចំណេញ
3.27 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99178388
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.09.2022 09:09:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.8846
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.27 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.09.2022 10:23:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.88608
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.27 USD
26.09.2022 05:09:32
26.09.2022 10:23:37
ទិញ
0.02
0.88636
0.88608
ចំណេញ
-0.41 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99171410
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.09.2022 05:09:32
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88636
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.09.2022 10:23:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.88608
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.41 USD
26.09.2022 04:34:27
26.09.2022 04:56:37
លក់
0.01
0.88798
0.88701
ចំណេញ
0.71 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99170056
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.09.2022 04:34:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88798
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
26.09.2022 04:56:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88701
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.71 USD
23.09.2022 12:43:12
23.09.2022 16:34:21
ទិញ
0.05
0.88995
0.89208
ចំណេញ
7.85 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99129662
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2022 12:43:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88995
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
7.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2022 16:34:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
0.89208
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
7.85 USD
23.09.2022 11:15:00
23.09.2022 16:34:19
ទិញ
0.03
0.8917
0.89209
ចំណេញ
0.87 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99124576
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2022 11:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.8917
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2022 16:34:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.89209
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.87 USD
23.09.2022 05:32:45
23.09.2022 16:34:19
ទិញ
0.02
0.89352
0.89209
ចំណេញ
-2.11 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99113243
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2022 05:32:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89352
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.11 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2022 16:34:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89209
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.11 USD
23.09.2022 04:31:40
23.09.2022 16:34:19
ទិញ
0.01
0.89527
0.89209
ចំណេញ
-2.34 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99111522
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.09.2022 04:31:40
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89527
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-2.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.09.2022 16:34:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89209
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-2.34 USD
22.09.2022 11:15:09
22.09.2022 16:45:23
លក់
0.02
0.89408
0.89291
ចំណេញ
1.74 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99078452
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2022 11:15:09
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89408
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2022 16:45:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89291
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.74 USD
22.09.2022 11:03:58
22.09.2022 16:45:21
លក់
0.01
0.89231
0.8929
ចំណេញ
-0.43 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99076898
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2022 11:03:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89231
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2022 16:45:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8929
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.43 USD
22.09.2022 09:02:26
22.09.2022 11:10:36
ទិញ
0.01
0.89202
0.89333
ចំណេញ
0.97 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99070661
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2022 09:02:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89202
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.97 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2022 11:10:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89333
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.97 USD
22.09.2022 08:38:26
22.09.2022 10:00:35
លក់
0.01
0.89177
0.89077
ចំណេញ
0.74 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99070100
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2022 08:38:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89177
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2022 10:00:35
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89077
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.74 USD
22.09.2022 03:03:52
22.09.2022 09:00:55
ទិញ
0.02
0.89091
0.89217
ចំណេញ
1.87 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99060486
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2022 03:03:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89091
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.87 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2022 09:00:55
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89217
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.87 USD
22.09.2022 00:13:08
22.09.2022 09:00:53
ទិញ
0.01
0.89272
0.89216
ចំណេញ
-0.41 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99057902
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2022 00:13:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89272
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2022 09:00:53
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89216
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.41 USD
22.09.2022 00:07:37
22.09.2022 02:30:11
លក់
0.01
0.89219
0.8912
ចំណេញ
0.73 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99057743
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2022 00:07:37
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89219
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2022 02:30:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8912
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.73 USD
22.09.2022 00:06:10
22.09.2022 00:07:14
លក់
0.02
0.89376
0.89319
ចំណេញ
0.85 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99057719
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.09.2022 00:06:10
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89376
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.85 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2022 00:07:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89319
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.85 USD
21.09.2022 22:50:08
22.09.2022 00:07:14
លក់
0.01
0.89227
0.89323
ចំណេញ
-0.71 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99056843
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2022 22:50:08
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89227
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.71 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2022 00:07:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89323
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.71 USD
21.09.2022 22:47:50
22.09.2022 00:06:08
ទិញ
0.01
0.89248
0.89428
ចំណេញ
1.34 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99056715
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2022 22:47:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89248
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
22.09.2022 00:06:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89428
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.34 USD
21.09.2022 21:42:11
21.09.2022 22:46:27
លក់
0.02
0.89399
0.89284
ចំណេញ
1.72 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99052571
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2022 21:42:11
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89399
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.72 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2022 22:46:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89284
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.72 USD
21.09.2022 21:33:20
21.09.2022 22:46:24
លក់
0.01
0.89218
0.89274
ចំណេញ
-0.41 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99051518
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2022 21:33:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89218
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.41 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2022 22:46:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89274
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.41 USD
21.09.2022 18:22:46
21.09.2022 19:41:08
លក់
0.01
0.89274
0.89174
ចំណេញ
0.75 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99045891
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2022 18:22:46
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89274
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2022 19:41:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89174
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.75 USD
21.09.2022 16:44:20
21.09.2022 18:22:45
ទិញ
0.02
0.89155
0.89278
ចំណេញ
1.83 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99041900
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2022 16:44:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89155
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2022 18:22:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89278
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.83 USD
21.09.2022 15:45:12
21.09.2022 18:22:45
ទិញ
0.01
0.89327
0.89278
ចំណេញ
-0.37 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99040406
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2022 15:45:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89327
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.37 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2022 18:22:45
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89278
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.37 USD
21.09.2022 15:40:36
21.09.2022 16:23:56
លក់
0.01
0.89305
0.89205
ចំណេញ
0.75 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99040295
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2022 15:40:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89305
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.75 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2022 16:23:56
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89205
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.75 USD
21.09.2022 09:41:42
21.09.2022 15:13:01
ទិញ
0.02
0.89168
0.89288
ចំណេញ
1.79 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99028321
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2022 09:41:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89168
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2022 15:13:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89288
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.79 USD
21.09.2022 05:33:58
21.09.2022 15:13:01
ទិញ
0.01
0.89345
0.89288
ចំណេញ
-0.42 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99020475
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
21.09.2022 05:33:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89345
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2022 15:13:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89288
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.42 USD
20.09.2022 18:55:47
21.09.2022 06:34:07
លក់
0.03
0.89409
0.8926
ចំណេញ
3.35 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99013458
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2022 18:55:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89409
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.35 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2022 06:34:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.8926
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.35 USD
20.09.2022 16:00:59
21.09.2022 06:34:03
លក់
0.02
0.89229
0.8926
ចំណេញ
-0.47 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#99005559
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2022 16:00:59
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89229
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.47 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2022 06:34:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.8926
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.47 USD
20.09.2022 05:05:47
21.09.2022 06:34:03
លក់
0.01
0.89049
0.8926
ចំណេញ
-1.57 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#98985098
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2022 05:05:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89049
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-1.57 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
21.09.2022 06:34:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.8926
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-1.57 USD
20.09.2022 07:22:28
20.09.2022 15:55:04
ទិញ
0.01
0.89098
0.89203
ចំណេញ
0.79 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#98987879
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2022 07:22:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89098
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.79 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2022 15:55:04
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89203
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.79 USD
20.09.2022 04:30:53
20.09.2022 05:34:44
ទិញ
0.01
0.89068
0.89166
ចំណេញ
0.74 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#98983925
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2022 04:30:53
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89068
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.74 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2022 05:34:44
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89166
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.74 USD
19.09.2022 17:56:24
20.09.2022 03:56:50
លក់
0.01
0.89023
0.89067
ចំណេញ
-0.34 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#98974443
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.09.2022 17:56:24
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89023
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.34 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2022 03:56:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89067
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.34 USD
20.09.2022 00:18:19
20.09.2022 03:56:50
លក់
0.02
0.8915799999999999
0.89067
ចំណេញ
1.38 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#98979443
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
20.09.2022 00:18:19
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.8915799999999999
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.38 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2022 03:56:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89067
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.38 USD
19.09.2022 16:15:47
20.09.2022 00:18:19
ទិញ
0.01
0.89067
0.89155
ចំណេញ
0.66 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#98968943
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.09.2022 16:15:47
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89067
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.66 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
20.09.2022 00:18:19
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89155
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.66 USD
19.09.2022 16:12:16
19.09.2022 17:03:07
លក់
0.01
0.89041
0.88943
ចំណេញ
0.73 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#98968816
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.09.2022 16:12:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89041
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
0.73 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.09.2022 17:03:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.88943
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
0.73 USD
19.09.2022 12:22:03
19.09.2022 16:11:13
ទិញ
0.02
0.88893
0.89015
ចំណេញ
1.83 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#98962401
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.09.2022 12:22:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.88893
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
1.83 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.09.2022 16:11:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.89015
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
1.83 USD
19.09.2022 08:15:18
19.09.2022 16:11:13
ទិញ
0.01
0.89072
0.89015
ចំណេញ
-0.42 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#98953816
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
19.09.2022 08:15:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
0.89072
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.42 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.09.2022 16:11:13
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.01
ចេញ
0.89015
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.42 USD
16.09.2022 21:29:58
19.09.2022 11:57:28
លក់
0.03
0.89094
0.88927
ចំណេញ
3.76 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#98939052
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2022 21:29:58
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.89094
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
3.76 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.09.2022 11:57:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.03
ចេញ
0.88927
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
3.76 USD
16.09.2022 17:00:45
19.09.2022 11:57:28
លក់
0.02
0.88917
0.88925
ចំណេញ
-0.12 USD
AUDCAD.
ព្រមព្រៀង
#98930625
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
16.09.2022 17:00:45
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.88917
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-0.12 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
19.09.2022 11:57:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.02
ចេញ
0.88925
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
0.00 USD
ចំណេញ
-0.12 USD