08.09.2022 13:56:28
08.09.2022 14:39:40
លក់
0.05
1725
1727
ចំណេញ
-10.35 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173428654
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
08.09.2022 13:56:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1725
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
08.09.2022 14:39:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.05
ចេញ
1727
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-0.35 USD
ចំណេញ
-10.35 USD
07.09.2022 10:26:55
07.09.2022 20:35:21
លក់
2
1696.78
1717.11
ចំណេញ
-4 080.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173388067
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
07.09.2022 10:26:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1696.78
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-4 066.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2022 20:35:21
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1717.11
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-4 080.00 USD
06.09.2022 14:26:17
07.09.2022 10:26:40
លក់
5
141.95
144.156
ចំណេញ
-7 703.24 USD
USDJPY
ព្រមព្រៀង
#173350528
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2022 14:26:17
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
141.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-16.81 USD
សរុប
-7 651.43 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
07.09.2022 10:26:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
5
ចេញ
144.156
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-35.00 USD
ចំណេញ
-7 703.24 USD
06.09.2022 03:51:38
06.09.2022 04:02:40
លក់
1
1723.19
1720.09
ចំណេញ
303.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173336810
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2022 03:51:38
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1723.19
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
310.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2022 04:02:40
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1720.09
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
303.00 USD
06.09.2022 03:51:31
06.09.2022 04:02:36
លក់
1
1723.18
1720.02
ចំណេញ
309.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173336807
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2022 03:51:31
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1723.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
316.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2022 04:02:36
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1720.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
309.00 USD
06.09.2022 03:51:26
06.09.2022 04:02:32
លក់
1
1723.16
1720.73
ចំណេញ
236.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173336803
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2022 03:51:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1723.16
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
243.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2022 04:02:32
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1720.73
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
236.00 USD
06.09.2022 03:51:20
06.09.2022 04:02:28
លក់
1
1723.11
1721.02
ចំណេញ
202.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173336801
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2022 03:51:20
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1723.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
209.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2022 04:02:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1721.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
202.00 USD
06.09.2022 03:51:16
06.09.2022 04:02:22
លក់
1
1723.05
1721.2
ចំណេញ
178.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173336800
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
06.09.2022 03:51:16
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1723.05
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
185.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
06.09.2022 04:02:22
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1721.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
178.00 USD
05.09.2022 11:01:03
05.09.2022 11:09:37
ទិញ
1
1711.18
1712
ចំណេញ
75.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173318981
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2022 11:01:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1711.18
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
82.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.09.2022 11:09:37
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1712
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
75.00 USD
05.09.2022 05:59:15
05.09.2022 06:16:24
ទិញ
1
1711.24
1711.96
ចំណេញ
65.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173311320
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
05.09.2022 05:59:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1711.24
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
72.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
05.09.2022 06:16:24
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1711.96
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
65.00 USD
02.09.2022 17:40:00
02.09.2022 18:23:20
លក់
2
1715
1715.15
ចំណេញ
-44.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173289602
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2022 17:40:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1715
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-30.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2022 18:23:20
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1715.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-44.00 USD
02.09.2022 17:51:43
02.09.2022 18:23:16
លក់
1
1716.31
1715.16
ចំណេញ
108.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173291738
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2022 17:51:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1716.31
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
115.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2022 18:23:16
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1715.16
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
108.00 USD
02.09.2022 17:51:48
02.09.2022 18:23:12
លក់
1
1716.3
1715.05
ចំណេញ
118.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173291745
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2022 17:51:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1716.3
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
125.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2022 18:23:12
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1715.05
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
118.00 USD
02.09.2022 17:51:52
02.09.2022 18:23:08
លក់
1
1716.25
1715.05
ចំណេញ
113.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173291748
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2022 17:51:52
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1716.25
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
120.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2022 18:23:08
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1715.05
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
113.00 USD
02.09.2022 17:51:56
02.09.2022 18:23:03
លក់
1
1716.28
1715.03
ចំណេញ
118.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173291751
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2022 17:51:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1716.28
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
125.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2022 18:23:03
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1715.03
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
118.00 USD
02.09.2022 17:52:00
02.09.2022 18:23:00
លក់
1
1716.42
1715.01
ចំណេញ
134.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173291755
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2022 17:52:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1716.42
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
141.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2022 18:23:00
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1715.01
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
134.00 USD
02.09.2022 17:52:05
02.09.2022 18:22:57
លក់
1
1716.4
1715.11
ចំណេញ
122.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173291756
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2022 17:52:05
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1716.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
129.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2022 18:22:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1715.11
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
122.00 USD
02.09.2022 17:52:12
02.09.2022 18:22:51
លក់
1
1716.58
1715.25
ចំណេញ
126.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173291763
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2022 17:52:12
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1716.58
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
133.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2022 18:22:51
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1715.25
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
126.00 USD
02.09.2022 17:52:18
02.09.2022 18:22:47
លក់
1
1716.64
1715.11
ចំណេញ
146.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173291772
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
02.09.2022 17:52:18
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1716.64
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
153.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
02.09.2022 18:22:47
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1715.11
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
146.00 USD
01.09.2022 17:24:06
01.09.2022 17:24:29
ទិញ
2
1693.16
1694.05
ចំណេញ
164.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173258916
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
01.09.2022 17:24:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1693.16
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
178.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
01.09.2022 17:24:29
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1694.05
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
164.00 USD
31.08.2022 19:01:34
31.08.2022 19:23:38
លក់
1
1718.74
1717.99
ចំណេញ
68.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173219071
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2022 19:01:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1718.74
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
75.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2022 19:23:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1717.99
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
68.00 USD
31.08.2022 10:20:27
31.08.2022 10:22:14
ទិញ
1
1720
1721.2
ចំណេញ
113.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173190226
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
31.08.2022 10:20:27
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1720
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
120.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
31.08.2022 10:22:14
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1721.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
113.00 USD
30.08.2022 12:20:22
30.08.2022 12:20:41
ទិញ
1
1733
1732.92
ចំណេញ
-15.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173165813
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2022 12:20:22
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1733
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-8.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2022 12:20:41
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1732.92
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-15.00 USD
30.08.2022 12:03:30
30.08.2022 12:09:05
លក់
1
1733.37
1732.5
ចំណេញ
80.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173165217
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
30.08.2022 12:03:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1733.37
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
87.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2022 12:09:05
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1732.5
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
80.00 USD
29.08.2022 17:15:04
30.08.2022 07:18:30
លក់
1
1744.53
1735.02
ចំណេញ
942.95 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173144955
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.08.2022 17:15:04
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1744.53
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.05 USD
សរុប
951.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2022 07:18:30
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1735.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
942.95 USD
29.08.2022 17:18:00
30.08.2022 07:18:23
លក់
1
1744.77
1735.02
ចំណេញ
966.95 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173145150
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.08.2022 17:18:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1744.77
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.05 USD
សរុប
975.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
30.08.2022 07:18:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1735.02
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
966.95 USD
29.08.2022 17:15:00
29.08.2022 17:51:11
លក់
1
1744.34
1739.07
ចំណេញ
520.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173144940
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.08.2022 17:15:00
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1744.34
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
527.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2022 17:51:11
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1739.07
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
520.00 USD
29.08.2022 17:14:55
29.08.2022 17:51:07
លក់
1
1744.34
1738.72
ចំណេញ
555.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173144938
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.08.2022 17:14:55
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1744.34
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
562.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2022 17:51:07
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1738.72
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
555.00 USD
29.08.2022 17:09:35
29.08.2022 17:51:02
លក់
1
1743.04
1738.77
ចំណេញ
420.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173144614
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.08.2022 17:09:35
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1743.04
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
427.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2022 17:51:02
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1738.77
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
420.00 USD
29.08.2022 17:09:30
29.08.2022 17:50:58
លក់
1
1743.15
1738.54
ចំណេញ
454.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173144612
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.08.2022 17:09:30
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1743.15
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
461.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2022 17:50:58
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1738.54
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
454.00 USD
29.08.2022 17:09:26
29.08.2022 17:50:54
លក់
1
1743.1
1738.36
ចំណេញ
467.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173144604
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.08.2022 17:09:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1743.1
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
474.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2022 17:50:54
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1738.36
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
467.00 USD
29.08.2022 16:52:07
29.08.2022 17:50:50
លក់
0.5
1742
1738.48
ចំណេញ
172.50 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173142247
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.08.2022 16:52:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1742
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
176.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2022 17:50:50
ទំហំនៃការជួញដូរ
0.5
ចេញ
1738.48
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-3.50 USD
ចំណេញ
172.50 USD
29.08.2022 10:13:34
29.08.2022 10:16:27
លក់
1
1722.95
1722.3
ចំណេញ
58.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173128666
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
29.08.2022 10:13:34
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1722.95
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
65.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2022 10:16:27
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1722.3
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
58.00 USD
26.08.2022 18:46:07
29.08.2022 02:23:23
ទិញ
1
1738
1734
ចំណេញ
-415.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173106689
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2022 18:46:07
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1738
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-8.11 USD
សរុប
-400.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2022 02:23:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1734
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-415.11 USD
26.08.2022 18:47:57
29.08.2022 02:23:23
ទិញ
2
1737.4
1734
ចំណេញ
-710.21 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173106760
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2022 18:47:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1737.4
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-16.21 USD
សរុប
-680.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2022 02:23:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1734
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-710.21 USD
26.08.2022 18:45:44
29.08.2022 02:23:23
ទិញ
1
1737.44
1734
ចំណេញ
-359.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173106673
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2022 18:45:44
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1737.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-8.11 USD
សរុប
-344.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2022 02:23:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1734
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-359.11 USD
26.08.2022 18:46:01
29.08.2022 02:23:23
ទិញ
1
1738.16
1734
ចំណេញ
-431.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173106686
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2022 18:46:01
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1738.16
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-8.11 USD
សរុប
-416.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2022 02:23:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1734
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-431.11 USD
26.08.2022 18:47:03
29.08.2022 02:23:23
ទិញ
2
1736.44
1734
ចំណេញ
-518.21 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173106723
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2022 18:47:03
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1736.44
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-16.21 USD
សរុប
-488.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2022 02:23:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
2
ចេញ
1734
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-14.00 USD
ចំណេញ
-518.21 USD
26.08.2022 19:03:43
29.08.2022 02:23:23
ទិញ
1
1736.11
1734
ចំណេញ
-226.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173107261
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2022 19:03:43
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1736.11
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-8.11 USD
សរុប
-211.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2022 02:23:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1734
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-226.11 USD
26.08.2022 18:44:26
29.08.2022 02:23:23
ទិញ
1
1737.09
1734
ចំណេញ
-324.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173106615
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2022 18:44:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1737.09
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-8.11 USD
សរុប
-309.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2022 02:23:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1734
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-324.11 USD
26.08.2022 18:45:56
29.08.2022 02:23:23
ទិញ
1
1737.93
1734
ចំណេញ
-408.11 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173106681
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
26.08.2022 18:45:56
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1737.93
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-8.11 USD
សរុប
-393.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
29.08.2022 02:23:23
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1734
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-408.11 USD
25.08.2022 11:34:15
25.08.2022 12:19:28
លក់
1
1765
1765.15
ចំណេញ
-22.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173057257
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2022 11:34:15
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1765
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-15.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.08.2022 12:19:28
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1765.15
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-22.00 USD
25.08.2022 07:04:50
25.08.2022 08:01:57
ទិញ
1
1756.8
1757.7
ចំណេញ
83.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173052138
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
25.08.2022 07:04:50
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
1756.8
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
90.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
25.08.2022 08:01:57
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1757.7
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
83.00 USD
24.08.2022 13:58:26
24.08.2022 14:32:18
លក់
1
1744.38
1743.2
ចំណេញ
111.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#173030402
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2022 13:58:26
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1744.38
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
118.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.08.2022 14:32:18
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1743.2
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
111.00 USD
24.08.2022 06:45:42
24.08.2022 13:05:26
លក់
1
1.1803
1.1793
ចំណេញ
93.00 USD
GBPUSD
ព្រមព្រៀង
#173019044
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
24.08.2022 06:45:42
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1.1803
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
100.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
24.08.2022 13:05:26
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1.1793
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
93.00 USD
23.08.2022 12:45:06
23.08.2022 15:36:52
លក់
1
1738.84
1732.82
ចំណេញ
595.00 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#172995690
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.08.2022 12:45:06
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1738.84
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
602.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.08.2022 15:36:52
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1732.82
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
595.00 USD
22.08.2022 17:03:48
23.08.2022 15:24:01
លក់
1
1733.86
1732.86
ចំណេញ
91.95 USD
XAUUSD
ព្រមព្រៀង
#172972723
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
22.08.2022 17:03:48
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
1733.86
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
-1.05 USD
សរុប
100.00 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.08.2022 15:24:01
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
1732.86
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
91.95 USD
23.08.2022 13:21:57
23.08.2022 15:23:38
លក់
1
0.95931
0.96078
ចំណេញ
-158.78 USD
EURCHF
ព្រមព្រៀង
#172996680
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.08.2022 13:21:57
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
0.95931
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-151.78 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.08.2022 15:23:38
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
0.96078
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-158.78 USD
23.08.2022 13:47:28
23.08.2022 15:23:34
លក់
1
161.618
161.632
ចំណេញ
-17.18 USD
GBPJPY
ព្រមព្រៀង
#172997361
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.08.2022 13:47:28
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
លក់
ចំណុច​ចូល
161.618
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-10.18 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.08.2022 15:23:34
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
161.632
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-17.18 USD
23.08.2022 13:49:36
23.08.2022 15:23:31
ទិញ
1
94.558
94.423
ចំណេញ
-105.20 USD
AUDJPY
ព្រមព្រៀង
#172997422
ថ្ងៃនិងម៉ោងបើក
23.08.2022 13:49:36
ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម
ទិញ
ចំណុច​ចូល
94.558
សេវាឆ្លងថ្ងៃ
0.00 USD
សរុប
-98.20 USD
ថ្ងៃនិងម៉ោងបិទ
23.08.2022 15:23:31
ទំហំនៃការជួញដូរ
1
ចេញ
94.423
ប្រាក់កម្រៃជើងសា
-7.00 USD
ចំណេញ
-105.20 USD