حالت آزمایشی
YM
33756.7
قیمت
‪10.02%‪
Changing (1m)
NQ
13562.7
قیمت
‪16.10%‪
Changing (1m)
SPX
4280.0
قیمت
‪13.06%‪
Changing (1m)
HK50
20181.0
قیمت
‪-2.43%‪
Changing (1m)
FTSE
7538.6
قیمت
‪5.25%‪
Changing (1m)
IBEX35
8424.60
قیمت
‪6.50%‪
Changing (1m)
ASX200
7074.0
قیمت
‪6.85%‪
Changing (1m)
SX5E
3801.1
قیمت
‪10.35%‪
Changing (1m)
FDAX
13874.2
قیمت
‪9.09%‪
Changing (1m)
CAC
6600.3
قیمت
‪10.19%‪
Changing (1m)
NI225
28765.00
قیمت
‪8.79%‪
Changing (1m)