حالت آزمایشی
#BABA
92.65
قیمت
‪-12.35%‪
Changing (1m)
#NIO
20.90
قیمت
‪-3.29%‪
Changing (1m)
#JPM
123.60
قیمت
‪8.48%‪
Changing (1m)
#PFE
49.88
قیمت
‪-3.07%‪
Changing (1m)
#BAC
36.64
قیمت
‪12.15%‪
Changing (1m)
#BA
172.09
قیمت
‪12.53%‪
Changing (1m)
#T
18.56
قیمت
‪-9.64%‪
Changing (1m)
#XOM
91.47
قیمت
‪4.39%‪
Changing (1m)
#OXY
63.48
قیمت
‪3.93%‪
Changing (1m)
#FTI
8.41
قیمت
‪36.30%‪
Changing (1m)
#MO
45.75
قیمت
‪8.26%‪
Changing (1m)
#VZ
45.79
قیمت
‪-9.86%‪
Changing (1m)
#KO
65.05
قیمت
‪4.58%‪
Changing (1m)
#AMWL
5.22
قیمت
‪16.52%‪
Changing (1m)
#CVX
156.43
قیمت
‪10.79%‪
Changing (1m)
#F
16.41
قیمت
‪35.17%‪
Changing (1m)
#AA
52.95
قیمت
‪20.15%‪
Changing (1m)
#DIS
124.75
قیمت
‪29.18%‪
Changing (1m)
#BB
7.01
قیمت
‪18.21%‪
Changing (1m)
#MMM
150.28
قیمت
‪16.17%‪
Changing (1m)
#NIKE
118.10
قیمت
‪11.24%‪
Changing (1m)
#TME
4.79
قیمت
‪6.44%‪
Changing (1m)
#C
54.18
قیمت
‪7.52%‪
Changing (1m)
#CAT
197.54
قیمت
‪12.74%‪
Changing (1m)
#IBM
136.59
قیمت
‪-1.99%‪
Changing (1m)
#JNJ
167.59
قیمت
‪-4.96%‪
Changing (1m)
#KMI
18.65
قیمت
‪9.90%‪
Changing (1m)
#AXP
165.38
قیمت
‪14.54%‪
Changing (1m)
#LMT
440.18
قیمت
‪11.73%‪
Changing (1m)
#MS
91.84
قیمت
‪15.54%‪
Changing (1m)
#PM
101.76
قیمت
‪13.05%‪
Changing (1m)
#V
217.04
قیمت
‪3.12%‪
Changing (1m)
#ADM
86.61
قیمت
‪18.71%‪
Changing (1m)
#DVN
63.52
قیمت
‪16.21%‪
Changing (1m)
#TWTR
44.42
قیمت
‪18.39%‪
Changing (1m)
#ABT
112.05
قیمت
‪3.37%‪
Changing (1m)
#PG
149.92
قیمت
‪3.89%‪
Changing (1m)
#EDU
24.48
قیمت
‪-0.49%‪
Changing (1m)
#SLB
35.59
قیمت
‪7.23%‪
Changing (1m)
#SQ
85.93
قیمت
‪24.70%‪
Changing (1m)
#VMC
178.28
قیمت
‪18.92%‪
Changing (1m)
#GD
241.43
قیمت
‪14.02%‪
Changing (1m)
#HD
327.56
قیمت
‪10.97%‪
Changing (1m)
#HPQ
34.50
قیمت
‪7.14%‪
Changing (1m)
#RTX
95.04
قیمت
‪4.01%‪
Changing (1m)
#SNOW
167.00
قیمت
‪9.31%‪
Changing (1m)
#ABBV
142.56
قیمت
‪-6.14%‪
Changing (1m)
#GE
81.08
قیمت
‪25.32%‪
Changing (1m)
#NSC
257.43
قیمت
‪11.91%‪
Changing (1m)
#TOT
52.58
قیمت
‪5.43%‪
Changing (1m)
#WMT
139.38
قیمت
‪8.30%‪
Changing (1m)
#CL
82.18
قیمت
‪5.89%‪
Changing (1m)
#CLX
149.63
قیمت
‪1.69%‪
Changing (1m)
#COTY
7.84
قیمت
‪2.89%‪
Changing (1m)
#FIS
103.58
قیمت
‪7.94%‪
Changing (1m)
#GPN
136.20
قیمت
‪17.61%‪
Changing (1m)
#KODK
6.95
قیمت
‪35.48%‪
Changing (1m)
#MA
359.26
قیمت
‪7.40%‪
Changing (1m)
#MCD
266.30
قیمت
‪4.86%‪
Changing (1m)
#MLM
371.15
قیمت
‪16.83%‪
Changing (1m)
#PANW
524.39
قیمت
‪1.55%‪
Changing (1m)
#RNG
49.95
قیمت
‪-2.54%‪
Changing (1m)
#STZ
248.00
قیمت
‪1.06%‪
Changing (1m)
#TAP
56.47
قیمت
‪-3.57%‪
Changing (1m)