حالت آزمایشی
USCRUDE
88.292
قیمت
‪-6.37%‪
Changing (1m)
UKBRENT
93.749
قیمت
‪-4.47%‪
Changing (1m)