حالت آزمایشی
کپی
‪142.14 USD‬
۰۵.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۴۲:۳۱
‪3.28%‪
‪21.26%‪
0.00
0.00
سود
‪52.52 USD‬
ASB_30
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۳.۲۰۲۲ ۱۷:۴۲:۳۱
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪52.52 USD‬
حجم معامله
‪142.14 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪601.74 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۰:۵۰
‪35.16%‪
‪46.41%‪
0.00
0.00
سود
‪217.40 USD‬
Takkan_MC
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۰ ۱۳:۴۰:۵۰
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪217.40 USD‬
حجم معامله
‪601.74 USD‬
Take profit
0.00