حالت آزمایشی
۲۳.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۴۰:۲۱
۲۳.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۳۱
خرید
0.05
1864.69
1858.82
سود
‪-29.35 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90770693
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۴۰:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1864.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-29.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
1858.82
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-29.35 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۲ ۰۷:۱۴:۲۱
۲۳.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۱۵:۰۷
خرید
0.08
1855.15
1854.24
سود
‪-7.28 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90756720
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۲ ۰۷:۱۴:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.15
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۱۵:۰۷
حجم معامله
0.08
خروج
1854.24
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.28 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۲۵:۳۱
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۱۳
خرید
0.1
1831.52
1836.16
سود
‪46.40 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90683090
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۲۵:۳۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1831.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪46.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۱۳
حجم معامله
0.1
خروج
1836.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪46.40 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۴۰:۵۲
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۱۳
خرید
0.38
1840.13
1835.95
سود
‪-158.84 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90684731
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۴۰:۵۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1840.13
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-158.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۱۳
حجم معامله
0.38
خروج
1835.95
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-158.84 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۳۴:۲۸
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۱۳
خرید
0.18
1834.1
1836.05
سود
‪35.10 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90683739
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۳۴:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1834.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪35.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۳:۱۳
حجم معامله
0.18
خروج
1836.05
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪35.10 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۰۳:۴۷:۱۵
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۲:۳۳
خرید
0.01
1815.98
1830.09
سود
‪14.11 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90654675
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۰۳:۴۷:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1815.98
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۲:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1830.09
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.11 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۱:۴۶:۳۰
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۲:۲۹
خرید
0.05
1822.49
1830.1
سود
‪38.05 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90671494
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۱:۴۶:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1822.49
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪38.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۲:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
1830.1
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪38.05 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۴۲:۱۴
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۲:۲۵
خرید
0.1
1826.24
1830
سود
‪37.60 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90676132
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۴۲:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1826.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪37.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۲:۲۵
حجم معامله
0.1
خروج
1830
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪37.60 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۴:۲۴:۲۷
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۲:۲۱
خرید
0.18
1830.86
1830.21
سود
‪-11.70 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90680793
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۴:۲۴:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1830.86
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-11.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۲:۲۱
حجم معامله
0.18
خروج
1830.21
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-11.70 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۲ ۰۵:۰۵:۴۱
۱۸.۰۵.۲۰۲۲ ۰۵:۰۶:۱۵
خرید
0.1
1812.03
1811.03
سود
‪-10.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90610874
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۲ ۰۵:۰۵:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1812.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-10.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۲ ۰۵:۰۶:۱۵
حجم معامله
0.1
خروج
1811.03
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-10.00 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۰۰
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۲:۳۱
خرید
0.68
1826.09
1824.85
سود
‪-84.32 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90573882
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1826.09
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-84.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۲:۳۱
حجم معامله
0.68
خروج
1824.85
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-84.32 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۴:۰۵
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۲:۳۱
خرید
0.68
1832.88
1824.64
سود
‪-560.32 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90587122
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۵:۰۴:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1832.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-560.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۶:۳۲:۳۱
حجم معامله
0.68
خروج
1824.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-560.32 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۸:۳۵:۵۵
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۳۱:۵۵
فروش
0.68
1811.22
1826.09
سود
‪-1 013.02 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90552902
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۸:۳۵:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1811.22
بهره
‪-1.86 USD‬
مجموع
‪-1 011.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۳۱:۵۵
حجم معامله
0.68
خروج
1826.09
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 013.02 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۹:۴۱
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۸:۳۵:۵۰
خرید
0.68
1806.89
1811.3
سود
‪299.88 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90535749
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۹:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1806.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪299.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۸:۳۵:۵۰
حجم معامله
0.68
خروج
1811.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪299.88 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۵۱:۳۶
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۹:۰۸
فروش
0.38
1805.47
1804.73
سود
‪28.12 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90524981
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۵۱:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1805.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪28.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۹:۰۸
حجم معامله
0.38
خروج
1804.73
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪28.12 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۰۳
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۹:۰۵
فروش
0.38
1805.75
1804.11
سود
‪62.32 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90525004
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۵۲:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1805.75
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪62.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۹:۰۵
حجم معامله
0.38
خروج
1804.11
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪62.32 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۶:۵۵:۵۰
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۹:۰۲
فروش
0.68
1810.68
1804.11
سود
‪446.76 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90520177
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۶:۵۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1810.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪446.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۹:۰۲
حجم معامله
0.68
خروج
1804.11
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪446.76 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۱:۰۸
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۵۷
فروش
0.38
1801.16
1803.75
سود
‪-98.42 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90528015
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۱:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1801.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-98.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۵۷
حجم معامله
0.38
خروج
1803.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-98.42 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۱:۲۵
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۵۲
فروش
0.48
1801.11
1804
سود
‪-138.72 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90528082
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۱:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1801.11
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-138.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۵۲
حجم معامله
0.48
خروج
1804
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-138.72 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۳:۰۱
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۴۷
فروش
0.58
1800.34
1803.83
سود
‪-202.42 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90528317
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1800.34
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-202.42 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۴۷
حجم معامله
0.58
خروج
1803.83
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-202.42 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۸:۳۲
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۴۲
فروش
0.58
1796.43
1803.96
سود
‪-436.74 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90529174
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۸:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1796.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-436.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۴۲
حجم معامله
0.58
خروج
1803.96
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-436.74 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۷:۱۳:۰۱
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۳۷
فروش
0.68
1809.37
1803.75
سود
‪382.16 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90520585
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۷:۱۳:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1809.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪382.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۳۷
حجم معامله
0.68
خروج
1803.75
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪382.16 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۹:۱۳
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۳۰
فروش
0.68
1797.44
1804.12
سود
‪-454.24 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90529242
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۴۹:۱۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1797.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-454.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۳۰
حجم معامله
0.68
خروج
1804.12
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-454.24 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۸:۰۰:۳۱
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۲۶
فروش
0.68
1808.06
1804.12
سود
‪267.92 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90521716
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۸:۰۰:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1808.06
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪267.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۲۶
حجم معامله
0.68
خروج
1804.12
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪267.92 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۲۰:۴۳
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۲۰
فروش
0.88
1805.29
1803.96
سود
‪117.04 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90523971
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۲۰:۴۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1805.29
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪117.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۲۰
حجم معامله
0.88
خروج
1803.96
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪117.04 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۱۰:۲۵
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۱۶
فروش
0.38
1806.02
1803.84
سود
‪82.84 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90523533
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۹:۱۰:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1806.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪82.84 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۱۶
حجم معامله
0.38
خروج
1803.84
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪82.84 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۵۲:۰۷
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۰۵
فروش
0.88
1794.24
1803.08
سود
‪-777.92 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90529631
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۵۲:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1794.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-777.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۸:۰۵
حجم معامله
0.88
خروج
1803.08
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-777.92 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۵۸:۴۸
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۷:۵۵
فروش
0.88
1793.03
1803.16
سود
‪-891.44 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90530938
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۵۸:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1793.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-891.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۷:۵۵
حجم معامله
0.88
خروج
1803.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-891.44 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۱:۰۰:۴۴
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۷:۴۶
فروش
0.98
1795.29
1803.34
سود
‪-788.90 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90531198
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۱:۰۰:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1795.29
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-788.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۷:۴۶
حجم معامله
0.98
خروج
1803.34
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-788.90 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۵۳:۱۱
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۶:۰۸
فروش
1.08
1792.04
1801.46
سود
‪-1 017.36 USD‬
XAUUSD.
معامله
#90529886
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۰:۵۳:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1792.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 017.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۱۲:۲۶:۰۸
حجم معامله
1.08
خروج
1801.46
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 017.36 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۶:۵۳:۴۸
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۸:۰۰:۴۰
فروش
0.1
108.89
108.192
سود
‪0.70 USD‬
UKBRENT_.
معامله
#90520125
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۶:۵۳:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
108.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۵.۲۰۲۲ ۰۸:۰۰:۴۰
حجم معامله
0.1
خروج
108.192
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.70 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۲۱
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۳۸
خرید
0.1
1838.96
1829.07
سود
‪-98.90 USD‬
XAUUSD.
معامله
#83793168
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1838.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-98.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۰۱:۳۸
حجم معامله
0.1
خروج
1829.07
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-98.90 USD‬
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۲۳
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۵۴
خرید
0.1
1842.91
1846.83
سود
‪39.20 USD‬
XAUUSD.
معامله
#83779312
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۵۳:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1842.91
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪39.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۲۲:۵۴
حجم معامله
0.1
خروج
1846.83
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪39.20 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۴۷
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۲۵
خرید
0.01
1873.17
1853.67
سود
‪-19.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#83524652
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۲:۵۵:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1873.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۲۵
حجم معامله
0.01
خروج
1853.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-19.50 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۴۳
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۳۹
خرید
0.01
1855.78
1840.27
سود
‪-15.65 USD‬
XAUUSD.
معامله
#75192265
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۴:۱۳:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.78
بهره
‪-0.14 USD‬
مجموع
‪-15.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۶.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
1840.27
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-15.65 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۴:۰۶
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۲
فروش
0.5
1834.14
1910.67
سود
‪-3 840.19 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73856674
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۴۴:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1834.14
بهره
‪-13.69 USD‬
مجموع
‪-3 826.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۲
حجم معامله
0.5
خروج
1910.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 840.19 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۴۵
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۲
فروش
0.5
1811.02
1910.67
سود
‪-4 997.56 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73796729
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۱:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1811.02
بهره
‪-15.06 USD‬
مجموع
‪-4 982.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۲۸:۵۲
حجم معامله
0.5
خروج
1910.67
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4 997.56 USD‬
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۳۳:۳۶
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۲۶
فروش
0.5
1870.31
1859.99
سود
‪514.63 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73958751
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۳۳:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1870.31
بهره
‪-1.37 USD‬
مجموع
‪516.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۲۸:۲۶
حجم معامله
0.5
خروج
1859.99
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪514.63 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۵۱
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۱۰
فروش
0.5
1849.79
1846.97
سود
‪141.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73917981
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1849.79
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪141.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۱۰
حجم معامله
0.5
خروج
1846.97
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪141.00 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۹
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۱۱
فروش
0.5
1852.73
1850.61
سود
‪106.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73916533
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۱۰:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1852.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪106.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۱۱
حجم معامله
0.5
خروج
1850.61
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪106.00 USD‬
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۳۴
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۰۴
خرید
0.5
1840.41
1849.41
سود
‪428.89 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73662704
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۰۵:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1840.41
بهره
‪-21.11 USD‬
مجموع
‪450.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۰:۰۴
حجم معامله
0.5
خروج
1849.41
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪428.89 USD‬
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۰۸
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۶:۲۷
خرید
0.5
1841.29
1845.47
سود
‪191.41 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73660557
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۱۱:۰۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1841.29
بهره
‪-17.59 USD‬
مجموع
‪209.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۴۶:۲۷
حجم معامله
0.5
خروج
1845.47
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪191.41 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۴۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۳۶
فروش
0.5
1822.5
1820.88
سود
‪81.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73835238
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۳۶:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1822.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪81.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۳۶
حجم معامله
0.5
خروج
1820.88
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪81.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۵۰
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۰۷
فروش
0.5
1813.21
1811
سود
‪100.92 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73481738
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۴۵:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1813.21
بهره
‪-9.58 USD‬
مجموع
‪110.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۰۷
حجم معامله
0.5
خروج
1811
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪100.92 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۳۴
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۱۱:۲۷
فروش
0.5
1820.85
1816.8
سود
‪198.39 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73501290
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1820.85
بهره
‪-4.11 USD‬
مجموع
‪202.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۲۳:۱۱:۲۷
حجم معامله
0.5
خروج
1816.8
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪198.39 USD‬
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۵۳
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۹
فروش
0.5
1833.66
1830.15
سود
‪175.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73720986
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۵۲:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1833.66
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪175.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۳۰:۱۹
حجم معامله
0.5
خروج
1830.15
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪175.50 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۳۸
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۱
فروش
0.5
1830.27
1828.4
سود
‪92.13 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73574780
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۳۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1830.27
بهره
‪-1.37 USD‬
مجموع
‪93.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۰۱
حجم معامله
0.5
خروج
1828.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪92.13 USD‬
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۵۷
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۳۰
خرید
1
1836.89
1838.81
سود
‪192.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73639204
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1836.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪192.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۰۹:۳۰
حجم معامله
1
خروج
1838.81
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪192.00 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۵۱
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۳۶
خرید
0.5
1835.72
1837.65
سود
‪96.50 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73586492
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۶:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1835.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪96.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۱۳:۱۸:۳۶
حجم معامله
0.5
خروج
1837.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪96.50 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۰
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۱۶
فروش
0.5
1832.48
1830.46
سود
‪101.00 USD‬
XAUUSD.
معامله
#73574493
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۴۶:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1832.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪101.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۵۵:۱۶
حجم معامله
0.5
خروج
1830.46
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪101.00 USD‬