حالت آزمایشی
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۲۳:۱۷
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۴۳
فروش
1
1.16203
1.16064
سود
‪139.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#81371153
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۱:۲۳:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16203
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪139.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۵۳:۴۳
حجم معامله
1
خروج
1.16064
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪139.00 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۱۷
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۸
خرید
1
1.18961
1.18914
سود
‪-47.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#76037433
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۱:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18961
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-47.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۸
حجم معامله
1
خروج
1.18914
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-47.00 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۱۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۶
خرید
1
1.18947
1.18914
سود
‪-33.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#76037711
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۰۳:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18947
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-33.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۶
حجم معامله
1
خروج
1.18914
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-33.00 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۵۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۵
خرید
1
1.18902
1.18914
سود
‪12.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#76038484
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۲:۵۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18902
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۵
حجم معامله
1
خروج
1.18914
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.00 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۴۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۴
خرید
1
1.18897
1.18914
سود
‪17.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#76038591
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۳:۴۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18897
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۴
حجم معامله
1
خروج
1.18914
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪17.00 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۰
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۳
خرید
1
1.18887
1.18913
سود
‪26.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#76038989
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۶:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18887
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۳
حجم معامله
1
خروج
1.18913
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪26.00 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۵۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۲
خرید
1
1.18878
1.18913
سود
‪35.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#76039182
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۷:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18878
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪35.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۰۹:۴۲
حجم معامله
1
خروج
1.18913
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪35.00 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۶
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۳۰
خرید
1
1.1899
1.19035
سود
‪45.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#76033229
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1899
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪45.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۳۰
حجم معامله
1
خروج
1.19035
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪45.00 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۱
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۲۹
خرید
1
1.18966
1.19035
سود
‪69.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#76033324
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۰۳:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18966
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪69.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۲۹
حجم معامله
1
خروج
1.19035
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪69.00 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۳۰
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۲۷
خرید
1
1.18975
1.19037
سود
‪62.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#76034149
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18975
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪62.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۲۷
حجم معامله
1
خروج
1.19037
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪62.00 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۳۵
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۲۵
خرید
1
1.18964
1.19027
سود
‪63.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#76035213
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18964
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪63.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۰:۵۵:۲۵
حجم معامله
1
خروج
1.19027
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪63.00 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۴۶
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۳۶
خرید
1
1.1895
1.19034
سود
‪84.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#76029836
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۰:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1895
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪84.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۳۶
حجم معامله
1
خروج
1.19034
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪84.00 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۲۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۳۴
خرید
1
1.18965
1.19034
سود
‪69.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#76030283
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۰۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18965
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪69.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۹:۵۳:۳۴
حجم معامله
1
خروج
1.19034
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪69.00 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۱۴
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۴۳
خرید
0.5
1.19025
1.1904
سود
‪7.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#76023162
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.19025
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۴۳
حجم معامله
0.5
خروج
1.1904
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.50 USD‬
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۶
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۴۱
خرید
0.5
1.18989
1.1904
سود
‪25.50 USD‬
EURUSD.
معامله
#76023333
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۶:۰۹:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18989
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۶.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۴۱
حجم معامله
0.5
خروج
1.1904
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪25.50 USD‬
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۲۲
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۳۶
خرید
0.1
1.22219
1.21978
سود
‪-24.10 USD‬
EURUSD.
معامله
#74059925
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۱۷:۱۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22219
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-24.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۰۴:۳۶
حجم معامله
0.1
خروج
1.21978
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-24.10 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۱۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
فروش
1
1.2056
1.20825
سود
‪-265.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73507677
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۳:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-265.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
حجم معامله
1
خروج
1.20825
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-265.00 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۷
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
فروش
1
1.20586
1.20825
سود
‪-239.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73508468
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20586
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-239.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
حجم معامله
1
خروج
1.20825
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-239.00 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۵۱
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
فروش
1
1.2056
1.20825
سود
‪-265.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73507578
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۳۹:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-265.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
حجم معامله
1
خروج
1.20825
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-265.00 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۲۲
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
فروش
1
1.20579
1.20825
سود
‪-246.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73507821
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۰۹:۴۹:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20579
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-246.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
حجم معامله
1
خروج
1.20825
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-246.00 USD‬
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۵۵
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
فروش
1
1.20621
1.20825
سود
‪-204.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73508642
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۰۴:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20621
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-204.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
حجم معامله
1
خروج
1.20825
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-204.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۲۸:۱۶
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
فروش
2
1.19987
1.20825
سود
‪-1 676.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73432723
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۶:۲۸:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.19987
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 676.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۱۴:۵۶
حجم معامله
2
خروج
1.20825
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 676.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۵۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۶
فروش
1
1.20056
1.20656
سود
‪-600.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73436048
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۸:۲۷:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20056
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-600.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۶:۴۱:۲۶
حجم معامله
1
خروج
1.20656
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-600.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۲۸
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۵۵
فروش
2
1.20027
1.20597
سود
‪-1 140.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73434968
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۷:۴۵:۲۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20027
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 140.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۵۵
حجم معامله
2
خروج
1.20597
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1 140.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۲۱
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۰۳
خرید
5
1.20251
1.20446
سود
‪975.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73445214
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۹:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.20251
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪975.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۴:۳۹:۰۳
حجم معامله
5
خروج
1.20446
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪975.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۲۰
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۲۲
فروش
2
1.20045
1.19964
سود
‪162.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73426222
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۲۱:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20045
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪162.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۲۲
حجم معامله
2
خروج
1.19964
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪162.00 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۴۴
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۲۰
فروش
2
1.20026
1.19964
سود
‪124.00 USD‬
EURUSD.
معامله
#73426016
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۴:۱۵:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.20026
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪124.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۲۱ ۰۵:۵۶:۲۰
حجم معامله
2
خروج
1.19964
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪124.00 USD‬