حالت آزمایشی
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۱۰:۰۵
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۵۲
خرید
0.01
1.10169
1.08327
سود
‪-18.91 USD‬
EURUSD
معامله
#129245238
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۰۵:۱۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10169
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-18.81 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۳.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.08327
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-18.91 USD‬
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۲:۱۳
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۲۱
خرید
0.02
1572.92
1548.72
سود
‪-49.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#128879276
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۱:۳۲:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1572.92
بهره
‪-0.30 USD‬
مجموع
‪-48.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۳.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۲۱
حجم معامله
0.02
خروج
1548.72
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-49.10 USD‬
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۳۸:۱۷
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
خرید
0.04
17.349
15.906
سود
‪-291.64 USD‬
XAGUSD
معامله
#128287817
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۳۸:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
17.349
بهره
‪-2.24 USD‬
مجموع
‪-288.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۶:۰۷:۴۱
حجم معامله
0.04
خروج
15.906
هزینه های کمیسیون
‪-0.80 USD‬
سود
‪-291.64 USD‬
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۵۱:۲۶
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۲۵
فروش
0.05
17.201
17.428
سود
‪-57.20 USD‬
XAGUSD
معامله
#127918736
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۵۱:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
17.201
بهره
‪0.55 USD‬
مجموع
‪-56.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۳.۲۰۲۰ ۰۲:۱۶:۲۵
حجم معامله
0.05
خروج
17.428
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-57.20 USD‬
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۳۷:۳۷
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۳:۴۵
فروش
0.05
16.751
17.566
سود
‪-204.20 USD‬
XAGUSD
معامله
#127751763
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۳۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
16.751
بهره
‪0.55 USD‬
مجموع
‪-203.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۳.۲۰۲۰ ۱۳:۴۳:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
17.566
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-204.20 USD‬
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۰۲
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۵۰
خرید
0.1
1.07789
1.06828
سود
‪-111.34 USD‬
EURCHF
معامله
#124148221
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۱.۲۰۲۰ ۱۶:۰۳:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07789
بهره
‪-8.77 USD‬
مجموع
‪-100.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۳.۲۰۲۰ ۲۳:۲۲:۵۰
حجم معامله
0.1
خروج
1.06828
هزینه های کمیسیون
‪-2.00 USD‬
سود
‪-111.34 USD‬
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۰۱
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۰۷
خرید
0.05
1.06629
1.07001
سود
‪16.40 USD‬
EURCHF
معامله
#126048168
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۲.۲۰۲۰ ۲۲:۱۲:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.06629
بهره
‪-1.88 USD‬
مجموع
‪19.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۳.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
1.07001
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪16.40 USD‬
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۵۲
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۳۵
فروش
1
29355.5
29249
سود
‪10.15 USD‬
YM
معامله
#125866151
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۰۸:۴۵:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
29355.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۲.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۳۵
حجم معامله
1
خروج
29249
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪10.15 USD‬
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۲۴
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۴۴
خرید
0.05
1.07058
1.07199
سود
‪6.27 USD‬
EURCHF
معامله
#124903195
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.07058
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۰ ۲۱:۴۷:۴۴
حجم معامله
0.05
خروج
1.07199
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪6.27 USD‬
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۰۱
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۲:۱۸
فروش
1
28891.5
28804
سود
‪8.20 USD‬
YM
معامله
#123808834
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۰۸:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
28891.5
بهره
‪-0.05 USD‬
مجموع
‪8.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۲۲:۴۲:۱۸
حجم معامله
1
خروج
28804
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪8.20 USD‬
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۹:۱۹
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۱۳
فروش
1
28989.5
28900.7
سود
‪8.38 USD‬
YM
معامله
#123878474
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۰۲:۱۹:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
28989.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۲۸:۱۳
حجم معامله
1
خروج
28900.7
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪8.38 USD‬
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۰۱
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۸
فروش
1
28965.5
28917
سود
‪4.35 USD‬
YM
معامله
#123865367
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۹:۱۷:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
28965.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۲۰:۲۲:۲۸
حجم معامله
1
خروج
28917
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪4.35 USD‬
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۳۸
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۳۱
خرید
0.01
1.08299
1.083
سود
‪-0.23 USD‬
EURCHF
معامله
#123643200
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۰ ۱۸:۰۰:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08299
بهره
‪-0.04 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۱:۱۰:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.083
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-0.23 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۰۵
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۷
فروش
0.1
5.89649
5.89908
سود
‪80.43 USD‬
USDTRY
معامله
#122448677
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۵۳:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
5.89649
بهره
‪87.82 USD‬
مجموع
‪-4.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۱.۲۰۲۰ ۱۰:۰۰:۰۷
حجم معامله
0.1
خروج
5.89908
هزینه های کمیسیون
‪-3.00 USD‬
سود
‪80.43 USD‬
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۱:۵۰
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۲۰
فروش
0.1
5.88564
5.90875
سود
‪-42.11 USD‬
USDTRY
معامله
#122441417
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۱۱:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
5.88564
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-39.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۳:۱۰:۲۰
حجم معامله
0.1
خروج
5.90875
هزینه های کمیسیون
‪-3.00 USD‬
سود
‪-42.11 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۳:۴۴
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۵۹
فروش
0.05
1465.97
1477.9
سود
‪-57.65 USD‬
XAUUSD
معامله
#121413294
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۱:۴۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1465.97
بهره
‪3.00 USD‬
مجموع
‪-59.65 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۵۹
حجم معامله
0.05
خروج
1477.9
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪-57.65 USD‬
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۲:۳۰
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۵۷
فروش
0.05
1478.74
1477.91
سود
‪5.95 USD‬
XAUUSD
معامله
#121555152
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۵۲:۳۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1478.74
بهره
‪2.80 USD‬
مجموع
‪4.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۲.۲۰۱۹ ۱۰:۲۵:۵۷
حجم معامله
0.05
خروج
1477.91
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪5.95 USD‬
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۶:۳۴
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۴۸
فروش
1
27770.5
27573.5
سود
‪19.20 USD‬
YM
معامله
#121359246
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۰۶:۳۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
27770.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.70 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۱۲.۲۰۱۹ ۱۵:۱۴:۴۸
حجم معامله
1
خروج
27573.5
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪19.20 USD‬
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۳۹:۲۴
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۰:۵۸
فروش
0.05
1465.6
1460.82
سود
‪27.50 USD‬
XAUUSD
معامله
#119458907
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۱۱.۲۰۱۹ ۲۱:۳۹:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1465.6
بهره
‪4.60 USD‬
مجموع
‪23.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۲.۲۰۱۹ ۰۲:۵۰:۵۸
حجم معامله
0.05
خروج
1460.82
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪27.50 USD‬
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۴۹
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۴۰
خرید
0.1
0.98668
0.99092
سود
‪43.11 USD‬
USDCHF
معامله
#118906476
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۱.۲۰۱۹ ۰۰:۱۱:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98668
بهره
‪1.32 USD‬
مجموع
‪42.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۱۹ ۱۳:۴۰:۴۰
حجم معامله
0.1
خروج
0.99092
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪43.11 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۲:۴۰
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۶
خرید
0.01
1.13065
1.10417
سود
‪-25.54 USD‬
EURCHF
معامله
#99300188
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۲:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13065
بهره
‪1.28 USD‬
مجموع
‪-26.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.10417
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-25.54 USD‬
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۴۰
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۳
خرید
0.01
1.13768
1.10418
سود
‪-32.59 USD‬
EURCHF
معامله
#99047390
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۵.۲۰۱۹ ۱۹:۲۴:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13768
بهره
‪1.28 USD‬
مجموع
‪-33.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.10418
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-32.59 USD‬
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۲۹:۴۸
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۲
خرید
0.01
1.12199
1.10418
سود
‪-16.85 USD‬
EURCHF
معامله
#100315028
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۲۹:۴۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.12199
بهره
‪1.25 USD‬
مجموع
‪-17.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.10418
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-16.85 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۹
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۰
خرید
0.01
1.109
1.10418
سود
‪-4.14 USD‬
EURCHF
معامله
#105368766
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۹:۲۸:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.109
بهره
‪0.91 USD‬
مجموع
‪-4.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.10418
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-4.14 USD‬
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۲۵
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۲۸
فروش
0.01
1439.16
1492.17
سود
‪-49.77 USD‬
XAUUSD
معامله
#107805315
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۲۱:۱۵:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1439.16
بهره
‪3.44 USD‬
مجموع
‪-53.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۲۸
حجم معامله
0.01
خروج
1492.17
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪-49.77 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۱۶
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۲۶
فروش
0.02
1474.61
1492.19
سود
‪-34.36 USD‬
XAUUSD
معامله
#116610145
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۱۹ ۱۷:۲۵:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1474.61
بهره
‪1.20 USD‬
مجموع
‪-35.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۴:۲۶
حجم معامله
0.02
خروج
1492.19
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪-34.36 USD‬
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۴۱
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۲۳
فروش
0.1
6.3814
6.3794
سود
‪0.48 USD‬
EURTRY
معامله
#118421020
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۸:۵۰:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
6.3814
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۰.۲۰۱۹ ۱۰:۰۰:۲۳
حجم معامله
0.1
خروج
6.3794
هزینه های کمیسیون
‪-3.00 USD‬
سود
‪0.48 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۱۲
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۴۵:۱۵
خرید
0.05
0.98585
0.98999
سود
‪21.07 USD‬
USDCHF
معامله
#117688432
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98585
بهره
‪0.66 USD‬
مجموع
‪20.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۰.۲۰۱۹ ۰۶:۴۵:۱۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.98999
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪21.07 USD‬
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۵۱
فروش
0.05
5.84141
5.79888
سود
‪37.16 USD‬
USDTRY
معامله
#117688422
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۴۹:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
5.84141
بهره
‪1.99 USD‬
مجموع
‪36.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۸:۲۲:۵۱
حجم معامله
0.05
خروج
5.79888
هزینه های کمیسیون
‪-1.50 USD‬
سود
‪37.16 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۴۵
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۰۱
فروش
0.02
1488.24
1483.99
سود
‪14.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#108394551
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۳۱:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1488.24
بهره
‪6.00 USD‬
مجموع
‪8.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۱۰.۲۰۱۹ ۲۳:۵۰:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1483.99
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪14.10 USD‬
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۲۶:۲۵
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۱:۱۴
فروش
0.05
5.82412
5.78455
سود
‪56.50 USD‬
USDTRY
معامله
#115900372
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۱۰.۲۰۱۹ ۰۲:۲۶:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
5.82412
بهره
‪23.80 USD‬
مجموع
‪34.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۰.۲۰۱۹ ۲۰:۲۱:۱۴
حجم معامله
0.05
خروج
5.78455
هزینه های کمیسیون
‪-1.50 USD‬
سود
‪56.50 USD‬
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۴۷
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۳۱
خرید
0.05
1.08594
1.09098
سود
‪24.20 USD‬
EURCHF
معامله
#115215703
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۴۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08594
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۱۰.۲۰۱۹ ۱۲:۲۶:۳۱
حجم معامله
0.05
خروج
1.09098
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪24.20 USD‬
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۵۲
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۵۷:۲۱
فروش
0.05
1521.1
1509.86
سود
‪55.40 USD‬
XAUUSD
معامله
#114106549
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۵:۰۱:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1521.1
بهره
‪0.20 USD‬
مجموع
‪56.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۸:۵۷:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
1509.86
هزینه های کمیسیون
‪-1.00 USD‬
سود
‪55.40 USD‬
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۲۸
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۵۷:۴۴
خرید
0.01
1.0992
1.09947
سود
‪0.46 USD‬
EURCHF
معامله
#107756855
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۷:۰۵:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0992
بهره
‪0.39 USD‬
مجموع
‪0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۹.۲۰۱۹ ۲۳:۵۷:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.09947
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪0.46 USD‬
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۲۱:۴۱
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۴۸
خرید
0.05
0.98987
0.99119
سود
‪9.13 USD‬
USDCHF
معامله
#111641489
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۲۳:۲۱:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98987
بهره
‪2.97 USD‬
مجموع
‪6.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۹.۲۰۱۹ ۱۰:۱۸:۴۸
حجم معامله
0.05
خروج
0.99119
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪9.13 USD‬
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۱۰
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۰۵
فروش
0.02
1545.63
1536.04
سود
‪19.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#111976818
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۹.۲۰۱۹ ۰۱:۱۲:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1545.63
بهره
‪0.24 USD‬
مجموع
‪19.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۹.۲۰۱۹ ۱۵:۳۹:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
1536.04
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪19.02 USD‬
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۹
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۰۲
خرید
0.01
0.98288
0.98879
سود
‪5.95 USD‬
USDCHF
معامله
#111372985
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.98288
بهره
‪0.07 USD‬
مجموع
‪5.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۲۲:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
0.98879
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪5.95 USD‬
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۴۲
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۵۵
خرید
0.01
1.08494
1.08888
سود
‪3.95 USD‬
EURCHF
معامله
#109358615
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۲۰:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08494
بهره
‪0.14 USD‬
مجموع
‪4.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۱:۴۶:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.08888
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.95 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۰:۱۸
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۲:۳۸
خرید
0.01
1.22203
1.22511
سود
‪-0.14 USD‬
GBPUSD
معامله
#107227749
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۲۱:۵۰:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22203
بهره
‪-3.12 USD‬
مجموع
‪3.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۸.۲۰۱۹ ۲۰:۲۲:۳۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.22511
هزینه های کمیسیون
‪-0.10 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۰۸
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۵:۳۳
فروش
0.02
1506.05
1492.97
سود
‪26.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#108480806
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۱۹ ۱۸:۳۲:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1506.05
بهره
‪0.24 USD‬
مجموع
‪26.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۱۹ ۰۴:۳۵:۳۳
حجم معامله
0.02
خروج
1492.97
هزینه های کمیسیون
‪-0.40 USD‬
سود
‪26.00 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۰:۲۷
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۱۴
خرید
0.01
1.08932
1.09439
سود
‪5.00 USD‬
EURCHF
معامله
#107963735
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۱۹ ۰۶:۲۰:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.08932
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪5.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۹:۳۶:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.09439
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪5.00 USD‬
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۴۷
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۴۷
فروش
0.01
1420.92
1406.88
سود
‪14.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#107118082
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۲۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1420.92
بهره
‪0.20 USD‬
مجموع
‪14.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۴۴:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1406.88
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪14.04 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۳۶
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۵۴
خرید
0.01
1.10082
1.10469
سود
‪3.76 USD‬
EURCHF
معامله
#106143636
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۱۹ ۱۴:۱۳:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10082
بهره
‪0.04 USD‬
مجموع
‪3.92 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۱۹ ۱۷:۱۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.10469
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.76 USD‬
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۱۴
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۵۰
فروش
0.01
1445.69
1434.93
سود
‪10.60 USD‬
XAUUSD
معامله
#105972752
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۲۳:۵۳:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1445.69
بهره
‪0.04 USD‬
مجموع
‪10.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۴۹:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1434.93
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪10.60 USD‬
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۰:۴۷
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۶
فروش
0.01
1426.88
1417.56
سود
‪9.12 USD‬
XAUUSD
معامله
#105885904
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۰۲:۴۰:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1426.88
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۱۹ ۱۵:۳۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
1417.56
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪9.12 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۱۸:۰۵
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۴۵
خرید
0.05
0.97677
0.98197
سود
‪28.63 USD‬
USDCHF
معامله
#102835062
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۲۳:۱۸:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.97677
بهره
‪2.65 USD‬
مجموع
‪26.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۷:۵۳:۴۵
حجم معامله
0.05
خروج
0.98197
هزینه های کمیسیون
‪-0.50 USD‬
سود
‪28.63 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۵۳
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۰۱
خرید
0.01
1.10726
1.11051
سود
‪3.12 USD‬
EURCHF
معامله
#102673069
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۶.۲۰۱۹ ۲۲:۲۰:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.10726
بهره
‪0.01 USD‬
مجموع
‪3.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۶.۲۰۱۹ ۱۰:۱۵:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.11051
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪3.12 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۵۷:۴۱
۲۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۲
خرید
0.01
1.1221
1.12701
سود
‪4.67 USD‬
EURCHF
معامله
#99952276
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۱۹ ۰۰:۵۷:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1221
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۵.۲۰۱۹ ۱۷:۰۴:۲۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.12701
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪4.67 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۴۹:۱۳
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۳
خرید
0.01
1.13657
1.13968
سود
‪2.85 USD‬
EURCHF
معامله
#98613215
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۰۳:۴۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.13657
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۵.۲۰۱۹ ۱۳:۰۲:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.13968
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪2.85 USD‬
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۴۱:۰۰
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۰:۲۰
خرید
0.01
14.632
14.927
سود
‪14.47 USD‬
XAGUSD
معامله
#98521710
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۴۱:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
14.632
بهره
‪-0.08 USD‬
مجموع
‪14.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۵.۲۰۱۹ ۲۳:۳۰:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
14.927
هزینه های کمیسیون
‪-0.20 USD‬
سود
‪14.47 USD‬