حالت آزمایشی
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۳۰:۰۰
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۰۸:۳۲
فروش
0.01
1.00457
1.00407
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5550610
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00457
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۰۸:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.00407
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۲۵:۱۱
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۰۰
فروش
0.01
1.00489
1.00516
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#5547355
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۲۵:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00489
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.00516
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۱
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۰۰
فروش
0.01
1.00643
1.00516
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5549123
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00643
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.00516
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۵:۰۶
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۲۳:۰۹
فروش
0.01
1.00556
1.00506
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5547268
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۵:۰۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.00556
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۲۳:۰۹
حجم معامله
0.01
خروج
1.00506
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۰:۰۲
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
خرید
0.02
1.02929
1.00522
سود
‪-0.48 USD‬
EURUSD
معامله
#5453627
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.02929
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.00522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.48 USD‬
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۰۰:۰۱
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
خرید
0.23
1.01145
1.00522
سود
‪-1.43 USD‬
EURUSD
معامله
#5535430
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.01145
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
حجم معامله
0.23
خروج
1.00522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.43 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۱
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
خرید
0.04
1.02718
1.00522
سود
‪-0.88 USD‬
EURUSD
معامله
#5458166
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.02718
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.88 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
حجم معامله
0.04
خروج
1.00522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.88 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۱۵:۰۳
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
خرید
0.39
1.00638
1.00522
سود
‪-0.45 USD‬
EURUSD
معامله
#5546352
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۱۵:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.00638
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
حجم معامله
0.39
خروج
1.00522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.45 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۰۰:۰۱
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
خرید
0.06
1.02465
1.00522
سود
‪-1.17 USD‬
EURUSD
معامله
#5461302
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.02465
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
حجم معامله
0.06
خروج
1.00522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.17 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۱۵:۰۰
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
خرید
0.01
1.03185
1.00522
سود
‪-0.27 USD‬
EURUSD
معامله
#5445902
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03185
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.00522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.27 USD‬
۱۶.۰۸.۲۰۲۲ ۰۱:۴۷:۲۲
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
خرید
0.11
1.0166
1.00522
سود
‪-1.25 USD‬
EURUSD
معامله
#5485598
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۲ ۰۱:۴۷:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.0166
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
حجم معامله
0.11
خروج
1.00522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.25 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۰۱
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
خرید
0.02
1.03015
1.00522
سود
‪-0.50 USD‬
EURUSD
معامله
#5452744
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03015
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.00522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.50 USD‬
۱۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۱۵:۰۱
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
خرید
0.18
1.01334
1.00522
سود
‪-1.46 USD‬
EURUSD
معامله
#5492047
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.01334
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
حجم معامله
0.18
خروج
1.00522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.46 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۰:۰۵
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
خرید
0.03
1.02813
1.00522
سود
‪-0.69 USD‬
EURUSD
معامله
#5456884
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۰:۰۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.02813
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
حجم معامله
0.03
خروج
1.00522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.69 USD‬
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۰۰:۰۱
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
خرید
0.3
1.00918
1.00522
سود
‪-1.19 USD‬
EURUSD
معامله
#5536594
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.00918
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
حجم معامله
0.3
خروج
1.00522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.19 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۳۰:۰۱
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
خرید
0.05
1.02597
1.00522
سود
‪-1.04 USD‬
EURUSD
معامله
#5460583
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.02597
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
1.00522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.04 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۴۵:۰۴
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
خرید
0.01
1.03253
1.00522
سود
‪-0.27 USD‬
EURUSD
معامله
#5445393
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۴۵:۰۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03253
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.00522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.27 USD‬
۱۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۰:۰۱
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
خرید
0.08
1.02331
1.00522
سود
‪-1.45 USD‬
EURUSD
معامله
#5472812
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.02331
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.45 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
حجم معامله
0.08
خروج
1.00522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.45 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۳۰:۰۱
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
خرید
0.01
1.03118
1.00522
سود
‪-0.26 USD‬
EURUSD
معامله
#5448361
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03118
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.00522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.26 USD‬
۱۶.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۴۵:۰۱
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
خرید
0.14
1.01505
1.00522
سود
‪-1.38 USD‬
EURUSD
معامله
#5486522
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.01505
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.38 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۱۰
حجم معامله
0.14
خروج
1.00522
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.38 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۰:۱۰
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۴۴
فروش
0.02
1.03202
1.03199
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#5434938
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۳۰:۱۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03202
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.03199
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۰۱
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۴۴
فروش
0.04
1.03532
1.03199
سود
‪0.13 USD‬
EURUSD
معامله
#5440661
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03532
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۴۴
حجم معامله
0.04
خروج
1.03199
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۴۵:۰۰
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۴۴
فروش
0.01
1.02835
1.03199
سود
‪-0.04 USD‬
EURUSD
معامله
#5433018
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۴۵:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.02835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.03199
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۰۰:۰۱
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۴۴
فروش
0.02
1.03102
1.03199
سود
‪-0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#5434269
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03102
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.03199
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۰۰:۰۱
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۴۴
فروش
0.03
1.03391
1.03199
سود
‪0.06 USD‬
EURUSD
معامله
#5436232
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03391
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.06 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۴۴
حجم معامله
0.03
خروج
1.03199
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.06 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۱۵:۰۱
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۴۴
فروش
0.01
1.02778
1.03199
سود
‪-0.04 USD‬
EURUSD
معامله
#5432543
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.02778
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.03199
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.04 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۰۱
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۴۴
فروش
0.01
1.02964
1.03199
سود
‪-0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#5433643
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۹:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.02964
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.03199
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۰۰:۰۱
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۱۰:۵۴
فروش
0.01
1.02873
1.02795
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5431899
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۷:۰۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.02873
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۱۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.02795
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۴۵:۰۲
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۱۰:۵۴
فروش
0.01
1.02816
1.02795
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#5431273
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۴۵:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.02816
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۸:۱۰:۵۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.02795
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۳۰:۰۱
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۴۱:۲۴
فروش
0.01
1.02884
1.02834
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5430342
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.02884
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۵:۴۱:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.02834
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۲:۱۵:۰۱
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۱۷:۴۵
فروش
0.01
1.02959
1.02935
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#5428204
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۲:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.02959
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۱۷:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.02935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۲:۳۰:۰۱
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۱۷:۴۵
فروش
0.01
1.0301
1.02935
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5428359
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۲:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0301
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۴:۱۷:۴۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.02935
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۴۵:۰۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۲:۰۶:۵۰
فروش
0.01
1.03095
1.03004
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5427906
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03095
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۲:۰۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.03004
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۳۰:۰۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۲:۰۶:۵۰
فروش
0.01
1.03013
1.03004
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#5427706
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03013
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۲:۰۶:۵۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.03004
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۱۵:۰۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۲۴:۵۵
فروش
0.01
1.03111
1.03061
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5427313
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03111
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۲۴:۵۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.03061
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۳۰:۰۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۰۲:۳۱
فروش
0.01
1.03206
1.03156
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5426075
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۳۰:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03206
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۰۲:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.03156
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۰۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۰:۲۱
فروش
0.01
1.03294
1.03244
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5425862
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03294
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۰:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.03244
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۵:۰۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۰۶:۰۲
فروش
0.01
1.0331
1.0326
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5425422
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۴۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.0331
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۰۶:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.0326
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۳۰:۰۰
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۳۳:۳۷
فروش
0.01
1.03503
1.03453
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5425187
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03503
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۳۳:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.03453
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۱۵:۰۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۱۸:۱۷
فروش
0.01
1.03531
1.03481
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5424942
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۱۵:۰۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.03531
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۱۸:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.03481
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۴۵:۰۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۰۰:۳۵
خرید
0.01
1.03508
1.03558
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5423903
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03508
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۸:۰۰:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.03558
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۳۰:۰۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۳۴:۳۷
خرید
0.01
1.03435
1.03485
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5423346
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۳۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03435
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۳۴:۳۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.03485
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۵:۰۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۲۵:۲۱
خرید
0.01
1.03306
1.03356
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5423046
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03306
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۲۵:۲۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.03356
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۵:۰۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۳:۱۸
خرید
0.01
1.03387
1.03303
سود
‪-0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5419539
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۴۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03387
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۳:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.03303
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.01 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۰۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۳:۱۸
خرید
0.01
1.03117
1.03303
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#5421276
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۱۵:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03117
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۳:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.03303
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۲
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۳:۱۸
خرید
0.01
1.03254
1.03303
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#5420236
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۰۰:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.03254
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۰۳:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.03303
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۰۶
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۲۳
خرید
0.01
1.02914
1.02964
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5417929
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.02914
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۲۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.02964
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۵:۰۰
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۰۲
خرید
0.01
1.02527
1.02614
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5417505
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۵:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.02527
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.02614
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۰:۰۱
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۰۲
خرید
0.01
1.026
1.02614
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#5417096
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۰۰:۰۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.026
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۰۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.02614
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۰:۰۰
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۵۳:۱۸
خرید
0.01
1.02501
1.02551
سود
‪0.01 USD‬
EURUSD
معامله
#5416552
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۰:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.02501
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۰.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۵۳:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.02551
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.01 USD‬