حالت آزمایشی
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۱:۵۸
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۲۱:۱۰
خرید
0.05
1788
1790.24
سود
‪0.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533953007
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۱:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1788
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۲۱:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
1790.24
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۴۵:۲۸
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۴:۰۷
خرید
0.05
1791.18
1793.4
سود
‪0.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533886438
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۰۳:۴۵:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1791.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۴:۳۴:۰۷
حجم معامله
0.05
خروج
1793.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۶:۲۱
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۳۹:۵۰
خرید
0.05
1786.51
1788.43
سود
‪0.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533729042
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۲:۳۶:۲۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1786.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۸.۲۰۲۲ ۱۷:۳۹:۵۰
حجم معامله
0.05
خروج
1788.43
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۱۹:۵۷
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۳:۴۱
فروش
0.05
1790.93
1772.22
سود
‪0.94 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533724819
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۱۹:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1790.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۱۹:۲۳:۴۱
حجم معامله
0.05
خروج
1772.22
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.94 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۵۸:۵۸
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۲۱:۳۳
خرید
0.03
1786.51
1791.6
سود
‪0.15 USD‬
XAUUSD
معامله
#1531871320
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۵۸:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1786.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۲ ۰۶:۲۱:۳۳
حجم معامله
0.03
خروج
1791.6
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۰۵:۱۱
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۲۴:۱۹
خرید
0.05
1768.25
1774.25
سود
‪0.30 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533610711
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۰۵:۱۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1768.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۱:۲۴:۱۹
حجم معامله
0.05
خروج
1774.25
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.30 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۶:۳۱
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۰۵:۰۸
فروش
0.05
1780
1768.23
سود
‪0.59 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533589633
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۵:۱۶:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1780
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۰۵:۰۸
حجم معامله
0.05
خروج
1768.23
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.59 USD‬
۰۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۳۴:۲۵
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۰۵:۰۵
فروش
0.04
1773.13
1768.25
سود
‪0.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533538605
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۳۴:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1773.13
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۲۱:۰۵:۰۵
حجم معامله
0.04
خروج
1768.25
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.20 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۶:۲۲
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۸:۲۰
خرید
0.05
1777.3
1779.5
سود
‪0.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533595468
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۶:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1777.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۸:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
1779.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۶:۲۵
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۸:۲۰
خرید
0.05
1777.34
1779.46
سود
‪0.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533595470
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۶:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1777.34
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۸:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
1779.46
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۶:۲۸
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۸:۱۷
خرید
0.05
1777.12
1779.34
سود
‪0.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533595473
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۶:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1777.12
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۸:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
1779.34
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۶:۱۹
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۸:۱۷
خرید
0.05
1777.14
1779.35
سود
‪0.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533595466
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۶:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1777.14
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۸:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
1779.35
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۶:۳۰
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۸:۱۲
خرید
0.05
1776.95
1779.3
سود
‪0.12 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533595475
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۶:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1776.95
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۸:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
1779.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.12 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۶:۱۶
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۸:۱۲
خرید
0.05
1777.02
1779.24
سود
‪0.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533595464
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۶:۱۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1777.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۸:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
1779.24
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۶:۳۲
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۸:۱۲
خرید
0.05
1776.87
1779.15
سود
‪0.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533595480
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۶:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1776.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۸.۲۰۲۲ ۱۶:۲۸:۱۲
حجم معامله
0.05
خروج
1779.15
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۰۸:۵۵
۰۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۳۴:۱۹
خرید
0.03
1768.04
1773.13
سود
‪0.15 USD‬
XAUUSD
معامله
#1531873289
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۰۸:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1768.04
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۰۸.۲۰۲۲ ۱۳:۳۴:۱۹
حجم معامله
0.03
خروج
1773.13
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۵۳:۳۷
۲۹.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۳۹
خرید
0.04
1756.23
1765.52
سود
‪0.37 USD‬
XAUUSD
معامله
#1531909287
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۵۳:۳۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1756.23
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۷.۲۰۲۲ ۱۰:۳۲:۳۹
حجم معامله
0.04
خروج
1765.52
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.37 USD‬
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۸:۰۱:۰۶
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۴۲:۰۰
خرید
0.04
1743.26
1745.46
سود
‪0.09 USD‬
XAUUSD
معامله
#1531915989
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۲ ۱۸:۰۱:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1743.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۴۲:۰۰
حجم معامله
0.04
خروج
1745.46
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۰۷
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۲:۰۳:۲۰
خرید
0.05
1734.31
1734.74
سود
‪0.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1531998939
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۴:۴۳:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1734.31
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۲:۰۳:۲۰
حجم معامله
0.05
خروج
1734.74
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۳۸:۱۹
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۱:۴۸:۲۹
خرید
0.05
1721.54
1732.95
سود
‪0.57 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533339486
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۳۸:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1721.54
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.57 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۷.۲۰۲۲ ۲۱:۴۸:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
1732.95
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.57 USD‬
۲۲.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۰۵:۳۲
۲۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۳۸:۱۰
فروش
0.05
1724.73
1721.76
سود
‪0.15 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533234684
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۰۵:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1724.73
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۳۸:۱۰
حجم معامله
0.05
خروج
1721.76
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.15 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۲۹:۳۵
۲۲.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۳۷:۲۹
خرید
0.05
1710.15
1717.31
سود
‪0.36 USD‬
XAUUSD
معامله
#1532824911
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۲۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1710.15
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۳۷:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
1717.31
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.36 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۳۶:۰۰
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۲۹
خرید
0.05
1685
1706.85
سود
‪1.09 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533083145
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۳۶:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1685
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۲۹
حجم معامله
0.05
خروج
1706.85
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.09 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۲۹:۲۲
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۲۳
خرید
0.05
1690
1706.64
سود
‪0.83 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533013493
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۲۹:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1690
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۲۳
حجم معامله
0.05
خروج
1706.64
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.83 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۲۳:۰۷:۴۶
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۱۷
خرید
0.05
1695
1706.14
سود
‪0.56 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533013470
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۲۳:۰۷:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1695
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۱۷
حجم معامله
0.05
خروج
1706.14
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.56 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۲۱:۰۳:۲۹
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۱۱
خرید
0.05
1701.39
1705.97
سود
‪0.23 USD‬
XAUUSD
معامله
#1533003161
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۲۱:۰۳:۲۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1701.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۰۱:۱۱
حجم معامله
0.05
خروج
1705.97
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.23 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۳۸:۵۴
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۴۵:۱۸
فروش
0.45
1712.47
1710.25
سود
‪1.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1532971647
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۳۸:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1712.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۴۵:۱۸
حجم معامله
0.45
خروج
1710.25
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۳۱:۵۹
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۰۳:۳۲
فروش
0.45
1711
1708.74
سود
‪1.02 USD‬
XAUUSD
معامله
#1532962617
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۳۱:۵۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1711
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۰۳:۳۲
حجم معامله
0.45
خروج
1708.74
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.02 USD‬
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۴۲:۳۱
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۱:۲۵
فروش
0.45
1712.3
1710.08
سود
‪1.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1532940389
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۴۲:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1712.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۱:۲۵
حجم معامله
0.45
خروج
1710.08
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۴۰:۲۴
۱۹.۰۷.۲۰۲۲ ۲۱:۴۱:۲۰
فروش
0.45
1712.59
1710.37
سود
‪1.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#1532863728
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۴۰:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1712.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۲ ۲۱:۴۱:۲۰
حجم معامله
0.45
خروج
1710.37
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۱۹.۰۷.۲۰۲۲ ۱۸:۳۱:۰۵
۱۹.۰۷.۲۰۲۲ ۱۹:۴۲:۴۳
فروش
0.45
1714.1
1711.92
سود
‪0.98 USD‬
XAUUSD
معامله
#1532851011
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۲ ۱۸:۳۱:۰۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1714.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۲ ۱۹:۴۲:۴۳
حجم معامله
0.45
خروج
1711.92
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۸:۱۵
۱۹.۰۷.۲۰۲۲ ۱۴:۰۰:۲۱
خرید
0.05
1700
1716.48
سود
‪0.82 USD‬
XAUUSD
معامله
#1532553336
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۸:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1700
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۷.۲۰۲۲ ۱۴:۰۰:۲۱
حجم معامله
0.05
خروج
1716.48
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.82 USD‬
۱۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۶:۱۳:۵۵
۱۸.۰۷.۲۰۲۲ ۲۱:۱۶:۰۵
فروش
0.45
1715
1709.76
سود
‪2.36 USD‬
XAUUSD
معامله
#1532553405
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۶:۱۳:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1715
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۲۲ ۲۱:۱۶:۰۵
حجم معامله
0.45
خروج
1709.76
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.36 USD‬
۱۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۵۲:۱۶
۱۸.۰۷.۲۰۲۲ ۲۱:۱۶:۰۱
فروش
0.15
1723.47
1709.89
سود
‪2.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#1532659221
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۵۲:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1723.47
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۲۲ ۲۱:۱۶:۰۱
حجم معامله
0.15
خروج
1709.89
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.04 USD‬
۱۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۲۱:۲۴
۱۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۸:۱۲:۵۳
فروش
0.15
1713.53
1711.31
سود
‪0.33 USD‬
XAUUSD
معامله
#1532613000
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۵:۲۱:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1713.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۸:۱۲:۵۳
حجم معامله
0.15
خروج
1711.31
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۳۵:۲۵
۱۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۶:۲۹:۱۶
خرید
0.05
1714.46
1716.27
سود
‪0.09 USD‬
XAUUSD
معامله
#1532239187
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۳۵:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1714.46
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۶:۲۹:۱۶
حجم معامله
0.05
خروج
1716.27
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.09 USD‬
۱۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۴۲:۴۷
۱۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۴۴:۵۵
فروش
0.5
1710.22
1708
سود
‪1.11 USD‬
XAUUSD
معامله
#1532599575
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۲:۴۲:۴۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1710.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۴۴:۵۵
حجم معامله
0.5
خروج
1708
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.11 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۰۲:۱۵
۱۴.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۵۷:۴۷
فروش
0.45
1724.1
1721.79
سود
‪1.04 USD‬
XAUUSD
معامله
#1532250774
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۰۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1724.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۷.۲۰۲۲ ۰۹:۵۷:۴۷
حجم معامله
0.45
خروج
1721.79
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.04 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۵۱:۳۹
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۵۵:۴۶
فروش
0.45
1727.1
1725
سود
‪0.95 USD‬
XAUUSD
معامله
#1532248747
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۵۱:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1727.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۶:۵۵:۴۶
حجم معامله
0.45
خروج
1725
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.95 USD‬
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۲۵:۰۴
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۳۵:۱۳
فروش
0.41
1728.71
1715.31
سود
‪5.49 USD‬
XAUUSD
معامله
#1532216743
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۲:۲۵:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1728.71
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.49 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۳۵:۱۳
حجم معامله
0.41
خروج
1715.31
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.49 USD‬
۱۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۰۹:۵۰
۱۱.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۲۹:۰۲
فروش
0.41
1739.36
1734
سود
‪2.20 USD‬
XAUUSD
معامله
#1532006427
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۰۹:۵۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1739.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۲ ۲۰:۲۹:۰۲
حجم معامله
0.41
خروج
1734
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.20 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۶:۵۱
۱۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۱۹:۰۰
فروش
0.15
1742.58
1740.36
سود
‪0.33 USD‬
XAUUSD
معامله
#1531976206
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۶:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1742.58
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۱۹:۰۰
حجم معامله
0.15
خروج
1740.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۶:۴۹
۱۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۱۹:۰۰
فروش
0.15
1742.51
1740.36
سود
‪0.32 USD‬
XAUUSD
معامله
#1531976203
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۶:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1742.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۱۹:۰۰
حجم معامله
0.15
خروج
1740.36
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.32 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۷:۰۰
۱۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۱۸:۴۸
فروش
0.15
1742.64
1740.42
سود
‪0.33 USD‬
XAUUSD
معامله
#1531976207
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۷:۱۷:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1742.64
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۷.۲۰۲۲ ۰۳:۱۸:۴۸
حجم معامله
0.15
خروج
1740.42
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۳۷:۵۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۴۶:۱۵
فروش
0.15
1737.78
1735.53
سود
‪0.34 USD‬
XAUUSD
معامله
#1531970434
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۳۷:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1737.78
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۴۶:۱۵
حجم معامله
0.15
خروج
1735.53
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.34 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۳۷:۵۵
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۴۶:۱۰
فروش
0.15
1737.85
1735.63
سود
‪0.33 USD‬
XAUUSD
معامله
#1531970436
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۳۷:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1737.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۴۶:۱۰
حجم معامله
0.15
خروج
1735.63
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۱:۴۱
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۰۶
فروش
0.45
1741.13
1734
سود
‪3.21 USD‬
XAUUSD
معامله
#1531966662
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۳:۴۱:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1741.13
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۳۰:۰۶
حجم معامله
0.45
خروج
1734
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.21 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۱۹:۰۳
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۲۰:۱۲
فروش
0.15
1745.18
1742.96
سود
‪0.33 USD‬
XAUUSD
معامله
#1531968833
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۱۹:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1745.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۲۰:۱۲
حجم معامله
0.15
خروج
1742.96
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.33 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۱۹:۰۴
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۲۰:۱۲
فروش
0.15
1745.26
1742.96
سود
‪0.35 USD‬
XAUUSD
معامله
#1531968835
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۱۹:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1745.26
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۲۰:۱۲
حجم معامله
0.15
خروج
1742.96
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.35 USD‬
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۱۹:۰۷
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۲۰:۱۱
فروش
0.15
1745.25
1743.01
سود
‪0.34 USD‬
XAUUSD
معامله
#1531968838
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۱۹:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1745.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۷.۲۰۲۲ ۱۵:۲۰:۱۱
حجم معامله
0.15
خروج
1743.01
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.34 USD‬