حالت آزمایشی
۲۹.۰۴.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۱۵
۱۲.۰۵.۲۰۲۲ ۱۴:۰۶:۵۳
فروش
0.01
163.03
157.051
سود
‪46.50 USD‬
GBPJPY
معامله
#89938328
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۰۴.۲۰۲۲ ۰۶:۴۰:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
163.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪46.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۲.۰۵.۲۰۲۲ ۱۴:۰۶:۵۳
حجم معامله
0.01
خروج
157.051
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪46.50 USD‬
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۱۶
۲۲.۰۴.۲۰۲۲ ۱۷:۵۲:۴۷
فروش
0.01
1.2847
1.2847
سود
‪0.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#62823027
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۳۹:۱۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2847
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۲ ۱۷:۵۲:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.2847
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۲۶
۲۲.۰۴.۲۰۲۲ ۱۳:۵۰:۱۷
فروش
0.01
1.2948
1.28966
سود
‪5.14 USD‬
GBPUSD
معامله
#64483265
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2948
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۲ ۱۳:۵۰:۱۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.28966
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.14 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۸
۱۱.۰۴.۲۰۲۲ ۰۱:۴۰:۰۱
فروش
0.02
1.3051
1.30396
سود
‪2.28 USD‬
GBPUSD
معامله
#64695422
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۲:۲۷:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3051
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۰۴.۲۰۲۲ ۰۱:۴۰:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.30396
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.28 USD‬
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۳۷
۱۴.۰۳.۲۰۲۲ ۰۵:۴۲:۵۲
فروش
0.02
1.3103
1.30149
سود
‪17.62 USD‬
GBPUSD
معامله
#64633175
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۱.۲۰۲۰ ۰۱:۱۷:۳۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3103
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۴.۰۳.۲۰۲۲ ۰۵:۴۲:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.30149
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪17.62 USD‬
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۸
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۳:۱۵:۴۷
فروش
0.01
126.48
124.78
سود
‪14.78 USD‬
EURJPY
معامله
#68114711
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۴۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
126.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۳:۱۵:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
124.78
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.78 USD‬
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۱۱
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۰:۵۱:۱۲
فروش
0.01
126.8
125.569
سود
‪10.71 USD‬
EURJPY
معامله
#67757924
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۲۸:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
126.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۰:۵۱:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
125.569
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.71 USD‬
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۰۴
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۰:۵۱:۰۴
فروش
0.01
127.064
125.571
سود
‪13.00 USD‬
EURJPY
معامله
#67544963
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۸:۰۲:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
127.064
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۰:۵۱:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
125.571
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.00 USD‬
۲۶.۰۱.۲۰۲۲ ۱۰:۱۶:۱۹
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۰:۱۸:۳۹
فروش
0.01
154.02
152.077
سود
‪16.91 USD‬
GBPJPY
معامله
#86209319
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۱.۲۰۲۲ ۱۰:۱۶:۱۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
154.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۷.۰۳.۲۰۲۲ ۰۰:۱۸:۳۹
حجم معامله
0.01
خروج
152.077
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.91 USD‬
۰۴.۰۱.۲۰۲۲ ۰۱:۲۷:۰۷
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۶:۵۶:۳۱
فروش
0.01
1.34821
1.33398
سود
‪14.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#85546428
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۱.۲۰۲۲ ۰۱:۲۷:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.34821
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۶:۵۶:۳۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.33398
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.23 USD‬
۱۰.۰۱.۲۰۲۲ ۰۴:۴۷:۳۲
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۴:۵۲:۰۶
فروش
0.01
115.75
114.771
سود
‪8.53 USD‬
USDJPY
معامله
#85648859
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۲ ۰۴:۴۷:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
115.75
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۴:۵۲:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
114.771
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.53 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۲ ۱۵:۳۹:۳۲
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۴:۵۲:۰۱
فروش
0.01
129.9
128.266
سود
‪14.24 USD‬
EURJPY
معامله
#86372854
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۲ ۱۵:۳۹:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۴:۵۲:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
128.266
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.24 USD‬
۰۲.۰۲.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۵۵
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۴:۵۱:۳۵
فروش
0.01
1.3571
1.33979
سود
‪17.31 USD‬
GBPUSD
معامله
#86159137
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۲.۲۰۲۲ ۱۴:۱۲:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3571
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۴:۵۱:۳۵
حجم معامله
0.01
خروج
1.33979
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪17.31 USD‬
۳۱.۰۱.۲۰۲۲ ۱۲:۳۸:۰۳
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۴:۵۱:۲۹
فروش
0.02
155.25
153.785
سود
‪25.53 USD‬
GBPJPY
معامله
#85822214
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۱.۲۰۲۲ ۱۲:۳۸:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
155.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۲.۲۰۲۲ ۱۴:۵۱:۲۹
حجم معامله
0.02
خروج
153.785
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪25.53 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۲ ۱۴:۴۵:۵۴
۰۴.۰۲.۲۰۲۲ ۰۱:۰۹:۴۴
خرید
0.02
1.1286
1.14353
سود
‪29.86 USD‬
EURUSD
معامله
#86509992
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۲ ۱۴:۴۵:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.1286
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪29.86 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۲.۲۰۲۲ ۰۱:۰۹:۴۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.14353
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪29.86 USD‬
۲۸.۰۱.۲۰۲۲ ۱۷:۱۷:۱۷
۰۳.۰۲.۲۰۲۲ ۱۳:۲۶:۰۷
خرید
0.02
1.11497
1.12771
سود
‪25.48 USD‬
EURUSD
معامله
#86375797
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۱.۲۰۲۲ ۱۷:۱۷:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.11497
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۲.۲۰۲۲ ۱۳:۲۶:۰۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.12771
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪25.48 USD‬
۱۰.۰۱.۲۰۲۲ ۱۱:۱۸:۴۹
۲۷.۰۱.۲۰۲۲ ۱۶:۰۲:۰۷
فروش
0.01
1.36
1.33844
سود
‪21.56 USD‬
GBPUSD
معامله
#85325768
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۱.۲۰۲۲ ۱۱:۱۸:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪21.56 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۲ ۱۶:۰۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.33844
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪21.56 USD‬
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۴۰
۲۷.۰۱.۲۰۲۲ ۱۳:۱۵:۴۶
فروش
0.01
1.11321
1.11924
سود
‪-6.03 USD‬
EURUSD
معامله
#56863250
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۶.۲۰۲۰ ۱۱:۲۹:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.11321
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-6.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۱.۲۰۲۲ ۱۳:۱۵:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.11924
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-6.03 USD‬
۲۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۲
۲۸.۱۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۴۷
خرید
0.01
1.333
1.34454
سود
‪11.54 USD‬
GBPUSD
معامله
#84042494
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۲:۴۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.333
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.54 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۲.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۴۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.34454
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.54 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۴۶
۳۰.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۰
فروش
0.01
150.56
150.18
سود
‪3.34 USD‬
GBPJPY
معامله
#79280768
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۵۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
150.56
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۵۹:۰۰
حجم معامله
0.01
خروج
150.18
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.34 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۴۴:۴۵
۳۰.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۴۴
فروش
0.01
128.85
128.275
سود
‪5.08 USD‬
EURJPY
معامله
#79109416
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۱:۴۴:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
128.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪5.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۱ ۱۰:۳۰:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
128.275
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.08 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۶:۲۲
۳۰.۱۱.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۴۳
فروش
0.01
151.67
150.74
سود
‪8.21 USD‬
GBPJPY
معامله
#77458407
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۲۱ ۰۲:۵۶:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
151.67
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
150.74
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.21 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۴۴
۳۰.۱۱.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۳۰
فروش
0.01
150.8
150.735
سود
‪0.58 USD‬
GBPJPY
معامله
#79213077
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۰:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
150.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.58 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۱ ۰۹:۵۰:۳۰
حجم معامله
0.01
خروج
150.735
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.58 USD‬
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۴
۳۰.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۸:۱۱
فروش
0.01
153.19
150.676
سود
‪22.23 USD‬
GBPJPY
معامله
#83733172
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۳۷:۱۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
153.19
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۳۸:۱۱
حجم معامله
0.01
خروج
150.676
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪22.23 USD‬
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۱۵
۲۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۴
فروش
0.01
130.33
128.3
سود
‪17.83 USD‬
EURJPY
معامله
#80103652
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۵:۴۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪17.83 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۸:۴۴
حجم معامله
0.01
خروج
128.3
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪17.83 USD‬
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۰۳:۵۸:۰۸
۲۹.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۴
فروش
0.01
153.84
151.119
سود
‪24.02 USD‬
GBPJPY
معامله
#83836947
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۰۳:۵۸:۰۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
153.84
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪24.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۵۸:۰۴
حجم معامله
0.01
خروج
151.119
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪24.02 USD‬
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۹
۲۹.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۹
فروش
0.01
154.16
151.121
سود
‪26.82 USD‬
GBPJPY
معامله
#83665364
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۰۹:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
154.16
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.82 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۵۷:۵۹
حجم معامله
0.01
خروج
151.121
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪26.82 USD‬
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۵۸
۲۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۴۳
فروش
0.01
1.3302
1.33349
سود
‪-3.29 USD‬
GBPUSD
معامله
#66476892
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۱۲.۲۰۲۰ ۰۰:۰۰:۵۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3302
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۶:۴۰:۴۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.33349
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.29 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۰۲
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۰۷
فروش
0.01
1.1256
1.12462
سود
‪0.98 USD‬
EURUSD
معامله
#57727360
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۰ ۱۷:۲۳:۰۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1256
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۱۱.۲۰۲۱ ۱۳:۳۲:۰۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.12462
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.98 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۹
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۲۳:۰۸:۳۲
فروش
0.01
130.58
129.225
سود
‪11.87 USD‬
EURJPY
معامله
#77402295
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
130.58
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪11.87 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۲۳:۰۸:۳۲
حجم معامله
0.01
خروج
129.225
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.87 USD‬
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۳۱
۱۵.۱۱.۲۰۲۱ ۲۳:۵۰:۴۸
فروش
0.01
1.14327
1.13726
سود
‪6.01 USD‬
EURUSD
معامله
#59175510
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۷.۲۰۲۰ ۱۶:۲۲:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.14327
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۱۱.۲۰۲۱ ۲۳:۵۰:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.13726
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.01 USD‬
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۴۱
۱۱.۱۱.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۱۸
فروش
0.01
1.3554
1.34074
سود
‪14.66 USD‬
GBPUSD
معامله
#81281370
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۳۲:۴۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3554
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.34074
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.66 USD‬
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۲۵
۱۱.۱۱.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۱۴
فروش
0.01
1.35761
1.34076
سود
‪16.85 USD‬
GBPUSD
معامله
#81475718
تاریخ و زمان باز شدن
۰۶.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۱۷:۲۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.35761
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۱.۲۰۲۱ ۰۳:۵۰:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.34076
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.85 USD‬
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۱۱
۰۵.۱۱.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۲۴
فروش
0.01
1.366
1.34384
سود
‪22.16 USD‬
GBPUSD
معامله
#81300683
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۰۱:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.366
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪22.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۱ ۱۳:۰۳:۲۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.34384
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪22.16 USD‬
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۴۳
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۰۸
خرید
0.01
111.07
112.78
سود
‪15.16 USD‬
USDJPY
معامله
#81314431
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۰۶:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
111.07
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪15.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۲:۰۸
حجم معامله
0.01
خروج
112.78
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪15.16 USD‬
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۰
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۴۸
فروش
0.01
1.169
1.15568
سود
‪13.32 USD‬
EURUSD
معامله
#64483255
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۰.۲۰۲۰ ۰۵:۲۴:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.169
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.32 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۰۰:۴۸
حجم معامله
0.01
خروج
1.15568
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.32 USD‬
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۱۷
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۵۲
فروش
0.01
1.3719
1.34637
سود
‪25.53 USD‬
GBPUSD
معامله
#79176015
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۵۴:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3719
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪25.53 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۵۲
حجم معامله
0.01
خروج
1.34637
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪25.53 USD‬
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۴۰
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۱۴
فروش
0.01
1.177
1.1647
سود
‪12.30 USD‬
EURUSD
معامله
#64417908
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۱۱.۲۰۲۰ ۱۱:۲۸:۴۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.177
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪12.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۱۶:۱۴
حجم معامله
0.01
خروج
1.1647
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪12.30 USD‬
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۶
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۰۶
فروش
0.01
1.38
1.35
سود
‪30.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#77355347
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۷.۲۰۲۱ ۱۶:۳۰:۵۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.38
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪30.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۴:۰۶:۰۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.35
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪30.00 USD‬
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۳
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۱۸
فروش
0.01
152.51
149.322
سود
‪29.07 USD‬
GBPJPY
معامله
#71686843
تاریخ و زمان باز شدن
۳۱.۰۳.۲۰۲۱ ۱۶:۲۶:۰۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
152.51
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪29.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۱۸
حجم معامله
0.01
خروج
149.322
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪29.07 USD‬
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۰
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۵۷
فروش
0.01
1.3918
1.36244
سود
‪29.36 USD‬
GBPUSD
معامله
#78139634
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3918
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪29.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۲۱ ۰۵:۱۱:۵۷
حجم معامله
0.01
خروج
1.36244
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪29.36 USD‬
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۱
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۱۲
فروش
0.01
129.37
128.22
سود
‪10.48 USD‬
EURJPY
معامله
#71555119
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۳.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۱۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
129.37
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪10.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۲:۱۲
حجم معامله
0.01
خروج
128.22
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪10.48 USD‬
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۱۷
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۱۶
فروش
0.01
132.227
128.683
سود
‪32.44 USD‬
EURJPY
معامله
#76146368
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۱۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
132.227
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪32.44 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۱۶
حجم معامله
0.01
خروج
128.683
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪32.44 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۵۲
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۴۶
فروش
0.01
1.2095
1.1776
سود
‪31.90 USD‬
EURUSD
معامله
#72569421
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۴:۵۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.2095
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۴۶
حجم معامله
0.01
خروج
1.1776
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪31.90 USD‬
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۳۹
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۵۲
فروش
0.02
1.3595
1.359
سود
‪1.00 USD‬
GBPUSD
معامله
#67545006
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۱.۲۰۲۱ ۰۹:۰۲:۳۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3595
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۵۳:۵۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.359
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.00 USD‬
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۰۴
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۰
فروش
0.01
1.3762
1.36012
سود
‪16.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#69053846
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۲.۲۰۲۱ ۰۴:۱۲:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3762
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪16.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۲۰
حجم معامله
0.01
خروج
1.36012
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪16.08 USD‬
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۵۴
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۱۳
فروش
0.01
1.3912
1.36012
سود
‪31.08 USD‬
GBPUSD
معامله
#70937649
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۳.۲۰۲۱ ۰۸:۵۹:۵۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.3912
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪31.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۷.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۱۳
حجم معامله
0.01
خروج
1.36012
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪31.08 USD‬