حالت آزمایشی
۲۳.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۳۱
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
فروش
1
32987.81
34868.44
سود
‪-1 890.63 USD‬
BTCUSD
معامله
#156113315
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۰۹:۳۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
32987.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 880.63 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
حجم معامله
1
خروج
34868.44
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-1 890.63 USD‬
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۲۹:۲۴
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
فروش
1
32048.77
34868.44
سود
‪-2 829.67 USD‬
BTCUSD
معامله
#156117753
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۰۱:۲۹:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
32048.77
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 819.67 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
حجم معامله
1
خروج
34868.44
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-2 829.67 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۰۹
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
فروش
1
32584.1
34868.44
سود
‪-2 318.30 USD‬
BTCUSD
معامله
#156015300
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۱۳:۲۱:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
32584.1
بهره
‪-23.96 USD‬
مجموع
‪-2 284.34 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
حجم معامله
1
خروج
34868.44
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-2 318.30 USD‬
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۳۳
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
فروش
1
31718.75
34868.44
سود
‪-3 177.66 USD‬
BTCUSD
معامله
#156093683
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۱.۲۰۲۱ ۱۱:۵۵:۳۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
31718.75
بهره
‪-17.97 USD‬
مجموع
‪-3 149.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
حجم معامله
1
خروج
34868.44
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-3 177.66 USD‬
۲۴.۰۱.۲۰۲۱ ۲۳:۱۲:۱۵
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
فروش
1
31611.21
34868.44
سود
‪-3 267.23 USD‬
BTCUSD
معامله
#156116916
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۱.۲۰۲۱ ۲۳:۱۲:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
31611.21
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 257.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
حجم معامله
1
خروج
34868.44
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-3 267.23 USD‬
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۲۴
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
فروش
1
32223.5
34868.44
سود
‪-2 678.90 USD‬
BTCUSD
معامله
#156060336
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۱.۲۰۲۱ ۲۲:۵۲:۲۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
32223.5
بهره
‪-23.96 USD‬
مجموع
‪-2 644.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۵.۰۱.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۱۵
حجم معامله
1
خروج
34868.44
هزینه های کمیسیون
‪-10.00 USD‬
سود
‪-2 678.90 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۱۴
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۴۴
کپی
‪13.47%‪
‪6.1%‪
سود
‪-79.98 USD‬
DL-GREEN
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۰:۱۴
نقطه ورود
‪13.47%‪
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۴۴
خروج
‪6.1%‪
سود
‪-79.98 USD‬
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۰۸
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۳۷
کپی
‪324.87%‪
‪275.24%‪
سود
‪-78.54 USD‬
DL-YELLOW
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۲:۲۴:۰۸
نقطه ورود
‪324.87%‪
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۹.۲۰۱۹ ۰۹:۰۳:۳۷
خروج
‪275.24%‪
سود
‪-78.54 USD‬
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۲۶
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۲۶
کپی
‪15.78%‪
‪13.37%‪
سود
‪-70.91 USD‬
DL-GREEN
تاریخ و زمان باز شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۶:۲۶
نقطه ورود
‪15.78%‪
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۲.۰۹.۲۰۱۹ ۱۱:۳۶:۲۶
خروج
‪13.37%‪
سود
‪-70.91 USD‬
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۲۴
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۱:۴۰
کپی
‪16.64%‪
‪15.78%‪
سود
‪-9.33 USD‬
DL-GREEN
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۱۱:۲۴
نقطه ورود
‪16.64%‪
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۰.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۵۱:۴۰
خروج
‪15.78%‪
سود
‪-9.33 USD‬
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۷:۲۹
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۵۱
کپی
‪11.59%‪
‪16.07%‪
سود
‪157.02 USD‬
DL-GREEN
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۸.۲۰۱۹ ۱۰:۵۷:۲۹
نقطه ورود
‪11.59%‪
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۱۹ ۱۲:۰۶:۵۱
خروج
‪16.07%‪
سود
‪157.02 USD‬
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۱۷
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۱۳
کپی
‪19.84%‪
‪14.39%‪
سود
‪-27.04 USD‬
DL-GREEN
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۷.۲۰۱۹ ۱۳:۴۴:۱۷
نقطه ورود
‪19.84%‪
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۹.۰۸.۲۰۱۹ ۱۳:۱۱:۱۳
خروج
‪14.39%‪
سود
‪-27.04 USD‬
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۹:۱۲
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۸
کپی
‪271.54%‪
‪275.5%‪
سود
‪42.59 USD‬
DL-YELLOW
تاریخ و زمان باز شدن
۱۱.۰۷.۲۰۱۹ ۰۹:۱۹:۱۲
نقطه ورود
‪271.54%‪
نوع معامله
کپی
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۷.۲۰۱۹ ۰۸:۴۱:۳۸
خروج
‪275.5%‪
سود
‪42.59 USD‬