حالت آزمایشی
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۳۵
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۵۶
خرید
1
152.028
151.45
سود
‪-524.78 USD‬
GBPJPYm
معامله
#79894858
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
152.028
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-524.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۵۶
حجم معامله
1
خروج
151.45
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-524.78 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۲۶
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۵۶
خرید
1
152.029
151.45
سود
‪-525.69 USD‬
GBPJPYm
معامله
#79894782
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
152.029
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-525.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۵۶
حجم معامله
1
خروج
151.45
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-525.69 USD‬
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۲۴
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۵۶
خرید
1
152.029
151.45
سود
‪-525.69 USD‬
GBPJPYm
معامله
#79894779
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۹:۳۴:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
152.029
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-525.69 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۹.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۵۶
حجم معامله
1
خروج
151.45
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-525.69 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۵۶
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۴۵
خرید
0.2
150.894
152.145
سود
‪227.40 USD‬
GBPJPYm
معامله
#79508488
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۵۸:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
150.894
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪227.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۴۵
حجم معامله
0.2
خروج
152.145
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪227.40 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۰۷
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۴۴
خرید
1
150.839
152.148
سود
‪1 189.72 USD‬
GBPJPYm
معامله
#79502094
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۱۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
150.839
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 189.72 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۴۴
حجم معامله
1
خروج
152.148
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 189.72 USD‬
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۳
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۴۴
خرید
1
151.027
152.146
سود
‪1 017.05 USD‬
GBPJPYm
معامله
#79504051
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
151.027
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 017.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۳.۰۹.۲۰۲۱ ۱۰:۴۳:۴۴
حجم معامله
1
خروج
152.146
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1 017.05 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۵۷
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۹
فروش
0.2
1792.94
1801.73
سود
‪-175.80 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79460201
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1792.94
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-175.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۹
حجم معامله
0.2
خروج
1801.73
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-175.80 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۶
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۹
فروش
0.2
1791.87
1801.73
سود
‪-197.20 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79460457
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۶:۲۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1791.87
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-197.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۱:۲۹
حجم معامله
0.2
خروج
1801.73
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-197.20 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۶
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۵۱
فروش
0.2
1786.53
1802.82
سود
‪-325.80 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79457123
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1786.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-325.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۴:۵۱
حجم معامله
0.2
خروج
1802.82
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-325.80 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۳
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۲:۵۰
فروش
0.2
1789.8
1802.48
سود
‪-253.60 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79459126
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۵:۲۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1789.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-253.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۲:۵۰
حجم معامله
0.2
خروج
1802.48
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-253.60 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۵۷
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۸
فروش
0.2
1785.99
1802
سود
‪-320.20 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79457132
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۵۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1785.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-320.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.2
خروج
1802
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-320.20 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۳۵
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۸
فروش
0.2
1793.19
1802.11
سود
‪-178.40 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79460152
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۳۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1793.19
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-178.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.2
خروج
1802.11
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-178.40 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۵۱
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۸
فروش
0.2
1792.93
1802
سود
‪-181.40 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79460185
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۵۱
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1792.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-181.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.2
خروج
1802
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-181.40 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۳۲
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۸
فروش
0.2
1793.15
1802
سود
‪-177.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79460133
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۳۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1793.15
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-177.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.2
خروج
1802
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-177.00 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۴۲
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۸
فروش
0.2
1793.33
1802.03
سود
‪-174.00 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79460169
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۳۳:۴۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1793.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-174.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۸
حجم معامله
0.2
خروج
1802.03
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-174.00 USD‬
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۲
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۴
فروش
0.2
1788.05
1801.48
سود
‪-268.60 USD‬
XAUUSDm
معامله
#79457393
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۶:۲۲
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1788.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-268.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۳۰:۰۴
حجم معامله
0.2
خروج
1801.48
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-268.60 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۲۸
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۳
خرید
0.2
1.17455
1.17521
سود
‪13.20 USD‬
EURUSDm
معامله
#79295634
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17455
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۳
حجم معامله
0.2
خروج
1.17521
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.20 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۵
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۲
خرید
0.2
1.17425
1.1752
سود
‪19.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#79296956
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۷:۲۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17425
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۲
حجم معامله
0.2
خروج
1.1752
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪19.00 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۴۳
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۲
خرید
0.2
1.17355
1.1752
سود
‪33.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#79304263
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۲۵:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17355
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪33.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۲
حجم معامله
0.2
خروج
1.1752
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪33.00 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۱۰
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۲
خرید
0.2
1.17388
1.1752
سود
‪26.40 USD‬
EURUSDm
معامله
#79303187
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۱۱:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17388
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪26.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۲
حجم معامله
0.2
خروج
1.1752
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪26.40 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۷
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۱
خرید
0.2
1.17309
1.17521
سود
‪42.40 USD‬
EURUSDm
معامله
#79306249
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17309
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪42.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.2
خروج
1.17521
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪42.40 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۴۱
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۱
خرید
0.2
1.17325
1.17521
سود
‪39.20 USD‬
EURUSDm
معامله
#79305406
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۴۰:۴۱
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17325
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪39.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۱
حجم معامله
0.2
خروج
1.17521
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪39.20 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۳۲
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۰
خرید
0.2
1.17293
1.1752
سود
‪45.40 USD‬
EURUSDm
معامله
#79306279
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۵۴:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17293
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪45.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۰۰:۴۰
حجم معامله
0.2
خروج
1.1752
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪45.40 USD‬
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۵۵
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۱۹
فروش
0.2
1.17238
1.17455
سود
‪-43.40 USD‬
EURUSDm
معامله
#79030346
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۳:۵۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17238
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-43.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۱۹
حجم معامله
0.2
خروج
1.17455
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-43.40 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۲۴
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۱۸
خرید
1
0.91726
0.91275
سود
‪-494.11 USD‬
USDCHFm
معامله
#79099913
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-494.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۱۸
حجم معامله
1
خروج
0.91275
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-494.11 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۱۴
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۱۵
خرید
1
0.91645
0.91275
سود
‪-405.37 USD‬
USDCHFm
معامله
#79102249
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۱۸:۱۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91645
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-405.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۵:۱۵
حجم معامله
1
خروج
0.91275
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-405.37 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۲۸
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۵۸
خرید
1
0.91726
0.91272
سود
‪-497.41 USD‬
USDCHFm
معامله
#79099916
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۵۰:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
0.91726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-497.41 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۲۴:۵۸
حجم معامله
1
خروج
0.91272
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-497.41 USD‬
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۴۵
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۰۷
فروش
1
1.16943
1.17447
سود
‪-504.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#79104228
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۳۹:۴۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.16943
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-504.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۸.۲۰۲۱ ۲۰:۵۹:۰۷
حجم معامله
1
خروج
1.17447
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-504.00 USD‬
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۳۵
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۶
خرید
0.2
1.17765
1.17251
سود
‪-102.80 USD‬
EURUSDm
معامله
#78905427
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۲۳:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17765
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-102.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۶
حجم معامله
0.2
خروج
1.17251
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-102.80 USD‬
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۱۹
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۶
خرید
1
1.17726
1.17251
سود
‪-475.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#78909249
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۱۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.17726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-475.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۲۶
حجم معامله
1
خروج
1.17251
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-475.00 USD‬
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۱:۵۸
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۲۹
خرید
1
1.38731
1.38166
سود
‪-565.00 USD‬
GBPUSDm
معامله
#78906372
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۱:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38731
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-565.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۲۹
حجم معامله
1
خروج
1.38166
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-565.00 USD‬
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۹
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۲۷
خرید
1
1.38676
1.38166
سود
‪-510.00 USD‬
GBPUSDm
معامله
#78914652
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۱۰:۰۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38676
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-510.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۲۵:۲۷
حجم معامله
1
خروج
1.38166
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-510.00 USD‬
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۵۶
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۲۴:۴۱
خرید
1
1.38668
1.38168
سود
‪-500.00 USD‬
GBPUSDm
معامله
#78914553
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۰۹:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38668
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-500.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۶:۲۴:۴۱
حجم معامله
1
خروج
1.38168
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-500.00 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۰۴
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۸
فروش
1
1.17666
1.17723
سود
‪-57.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#78835259
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۰۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17666
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-57.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۸
حجم معامله
1
خروج
1.17723
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-57.00 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۷
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۷
فروش
1
1.179
1.17723
سود
‪177.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#78840379
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۹:۰۷
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.179
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪177.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۷
حجم معامله
1
خروج
1.17723
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪177.00 USD‬
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۱۸
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۷
فروش
1
1.17661
1.17723
سود
‪-62.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#78835283
تاریخ و زمان باز شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۶:۳۹:۱۸
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.17661
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-62.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۰۷:۰۷
حجم معامله
1
خروج
1.17723
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-62.00 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۱۲
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۷
خرید
1
4.535
4.9254
سود
‪39.04 USD‬
EOSUSD
معامله
#78497861
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4.535
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪39.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۷
حجم معامله
1
خروج
4.9254
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪39.04 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۳۰
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۶
خرید
4
4.5397
4.9254
سود
‪154.28 USD‬
EOSUSD
معامله
#78497863
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۵:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4.5397
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪154.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۶
حجم معامله
4
خروج
4.9254
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪154.28 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۲۷
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۵
خرید
8
4.536
4.9254
سود
‪311.52 USD‬
EOSUSD
معامله
#78497878
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4.536
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪311.52 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۵
حجم معامله
8
خروج
4.9254
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪311.52 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۵۷
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۵
خرید
5
4.5357
4.9255
سود
‪194.90 USD‬
EOSUSD
معامله
#78497877
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۶:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4.5357
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪194.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۵
حجم معامله
5
خروج
4.9255
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪194.90 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۳۹
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۴
خرید
8
4.5354
4.9254
سود
‪312.00 USD‬
EOSUSD
معامله
#78497881
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4.5354
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪312.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۴
حجم معامله
8
خروج
4.9254
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪312.00 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۴۰
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۴
خرید
8
4.5324
4.9254
سود
‪314.40 USD‬
EOSUSD
معامله
#78497892
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۴۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4.5324
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪314.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۴
حجم معامله
8
خروج
4.9254
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪314.40 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۵۴
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۴
خرید
8
4.5327
4.9254
سود
‪314.16 USD‬
EOSUSD
معامله
#78497883
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۷:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4.5327
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪314.16 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۴
حجم معامله
8
خروج
4.9254
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪314.16 USD‬
۰۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۵۹
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۴
خرید
8
4.5324
4.9254
سود
‪314.40 USD‬
EOSUSD
معامله
#78497894
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۸.۲۰۲۱ ۰۸:۱۸:۵۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
4.5324
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪314.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۳.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۱۵:۲۴
حجم معامله
8
خروج
4.9254
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪314.40 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۱۵
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۰۷
فروش
1
1.1845
1.1783
سود
‪620.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#78345139
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۰:۳۳:۱۵
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.1845
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪620.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۰۷
حجم معامله
1
خروج
1.1783
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪620.00 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۷:۲۰
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۰۶
فروش
0.5
1.18418
1.17839
سود
‪289.50 USD‬
EURUSDm
معامله
#78398237
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۸:۳۷:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18418
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪289.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۰۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.17839
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪289.50 USD‬
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۴۴
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۰۶
فروش
0.5
1.18537
1.17839
سود
‪349.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#78367597
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۳۳:۴۴
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.18537
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪349.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۸.۲۰۲۱ ۱۵:۵۱:۰۶
حجم معامله
0.5
خروج
1.17839
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪349.00 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۱۰
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۵
خرید
1
1.18591
1.18341
سود
‪-250.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#78294848
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18591
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-250.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۲۰:۴۵
حجم معامله
1
خروج
1.18341
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-250.00 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۲۲
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۲۴
خرید
1
1.18484
1.18447
سود
‪-37.00 USD‬
EURUSDm
معامله
#78298840
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۷:۲۴:۲۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.18484
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-37.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۱۱:۰۶:۲۴
حجم معامله
1
خروج
1.18447
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-37.00 USD‬
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۵۸
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۱۱
خرید
1
1.39276
1.38721
سود
‪-555.00 USD‬
GBPUSDm
معامله
#78269997
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۸.۲۰۲۱ ۱۴:۵۱:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.39276
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-555.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۵.۰۸.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۱۱
حجم معامله
1
خروج
1.38721
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-555.00 USD‬