حالت آزمایشی
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۴۶
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۴۲
خرید
0.03
153.572
154.01
سود
‪11.43 USD‬
GBPJPYm
معامله
#76115971
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۷.۲۰۲۱ ۱۲:۲۱:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
153.572
بهره
‪-0.42 USD‬
مجموع
‪11.85 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۶.۰۷.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۴۲
حجم معامله
0.03
خروج
154.01
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪11.43 USD‬
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۳۹
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۱۱
خرید
0.03
1.38758
1.3924
سود
‪14.46 USD‬
GBPUSDm
معامله
#75626199
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۳۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.38758
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪14.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۶.۲۰۲۱ ۱۸:۱۰:۱۱
حجم معامله
0.03
خروج
1.3924
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪14.46 USD‬
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۵۷
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۳۵
خرید
0.02
1.57214
1.5773
سود
‪7.49 USD‬
EURAUDm
معامله
#75040394
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۱۸:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.57214
بهره
‪-0.45 USD‬
مجموع
‪7.94 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۵.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۵:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.5773
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.49 USD‬
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۲۸
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۲۰
خرید
0.02
1.47006
1.4751
سود
‪8.05 USD‬
EURCADm
معامله
#74818684
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۲۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.47006
بهره
‪-0.28 USD‬
مجموع
‪8.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۹:۴۶:۲۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.4751
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.05 USD‬
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۵۷
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۹
خرید
0.02
1.56976
1.5744
سود
‪7.03 USD‬
EURAUDm
معامله
#74873521
تاریخ و زمان باز شدن
۰۷.۰۶.۲۰۲۱ ۱۲:۵۰:۵۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.56976
بهره
‪-0.15 USD‬
مجموع
‪7.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۸.۰۶.۲۰۲۱ ۱۶:۵۳:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.5744
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.03 USD‬
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۵۴
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۴۹
خرید
0.02
1.7094
1.714
سود
‪7.44 USD‬
GBPCADm
معامله
#74739719
تاریخ و زمان باز شدن
۰۳.۰۶.۲۰۲۱ ۱۱:۱۹:۵۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.7094
بهره
‪-0.15 USD‬
مجموع
‪7.59 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۴.۰۶.۲۰۲۱ ۱۵:۲۷:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.714
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.44 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۳۴
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۳۶
خرید
0.01
133.361
133.978
سود
‪5.49 USD‬
EURJPYm
معامله
#74366581
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
133.361
بهره
‪-0.13 USD‬
مجموع
‪5.62 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۷.۰۵.۲۰۲۱ ۲۱:۱۳:۳۶
حجم معامله
0.01
خروج
133.978
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪5.49 USD‬
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۵۸
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۰۱
خرید
0.01
1.22438
1.22109
سود
‪-3.29 USD‬
EURUSDm
معامله
#74360078
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۰:۵۶:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1.22438
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۶.۰۵.۲۰۲۱ ۱۸:۱۶:۰۱
حجم معامله
0.01
خروج
1.22109
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.29 USD‬