حالت آزمایشی
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۳۲
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
خرید
1
59500
56940.07
سود
‪-2 700.70 USD‬
BTCUSD
معامله
#165531546
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۳۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
59500
بهره
‪-69.37 USD‬
مجموع
‪-2 559.93 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
حجم معامله
1
خروج
56940.07
هزینه های کمیسیون
‪-71.40 USD‬
سود
‪-2 700.70 USD‬
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۵۸
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
خرید
5
59486.07
56940.07
سود
‪-13 433.77 USD‬
BTCUSD
معامله
#165531555
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
59486.07
بهره
‪-346.85 USD‬
مجموع
‪-12 730.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
حجم معامله
5
خروج
56940.07
هزینه های کمیسیون
‪-356.92 USD‬
سود
‪-13 433.77 USD‬
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۳۴
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
خرید
1
59436.26
56940.07
سود
‪-2 636.88 USD‬
BTCUSD
معامله
#165531564
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
59436.26
بهره
‪-69.37 USD‬
مجموع
‪-2 496.19 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
حجم معامله
1
خروج
56940.07
هزینه های کمیسیون
‪-71.32 USD‬
سود
‪-2 636.88 USD‬
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۳۸
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
خرید
1
59522.54
56940.07
سود
‪-2 723.27 USD‬
BTCUSD
معامله
#165531550
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۳۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
59522.54
بهره
‪-69.37 USD‬
مجموع
‪-2 582.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
حجم معامله
1
خروج
56940.07
هزینه های کمیسیون
‪-71.43 USD‬
سود
‪-2 723.27 USD‬
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۳۰
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
خرید
1
59442.86
56940.07
سود
‪-2 643.49 USD‬
BTCUSD
معامله
#165531562
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۶:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
59442.86
بهره
‪-69.37 USD‬
مجموع
‪-2 502.79 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۰۱:۳۶
حجم معامله
1
خروج
56940.07
هزینه های کمیسیون
‪-71.33 USD‬
سود
‪-2 643.49 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۸:۰۹
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۴۸
فروش
100
1.05284
1.05375
سود
‪-10 846.65 USD‬
EURCHF
معامله
#165523681
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۸:۰۹
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1.05284
بهره
‪-369.17 USD‬
مجموع
‪-9 777.48 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۵:۴۸
حجم معامله
100
خروج
1.05375
هزینه های کمیسیون
‪-700.00 USD‬
سود
‪-10 846.65 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۲۴
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۱۱
خرید
10
1850.34
1854.04
سود
‪3 548.95 USD‬
XAUUSD
معامله
#165523694
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1850.34
بهره
‪-81.05 USD‬
مجموع
‪3 700.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۱۱
حجم معامله
10
خروج
1854.04
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪3 548.95 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۳۵
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۰۷
خرید
10
1850.44
1854.1
سود
‪3 508.95 USD‬
XAUUSD
معامله
#165523696
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۹:۳۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1850.44
بهره
‪-81.05 USD‬
مجموع
‪3 660.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۱ ۰۴:۳۴:۰۷
حجم معامله
10
خروج
1854.1
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪3 508.95 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۳۶
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۲۴
فروش
10
1851.23
1850.35
سود
‪810.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165521261
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۳۶
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1851.23
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪880.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۲۴
حجم معامله
10
خروج
1850.35
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪810.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۲:۵۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۱۹
فروش
10
1851.39
1850.34
سود
‪980.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165521315
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۲:۵۳
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1851.39
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 050.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۱۹
حجم معامله
10
خروج
1850.34
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪980.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۲۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۱۶
فروش
10
1851.8
1850.28
سود
‪1 450.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165521258
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۲۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1851.8
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 520.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۱۶
حجم معامله
10
خروج
1850.28
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪1 450.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۰۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۱۴
فروش
10
1852.31
1850.29
سود
‪1 950.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165521238
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۰:۳۰:۰۰
نوع معامله
فروش
نقطه ورود
1852.31
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 020.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۲۲:۴۷:۱۴
حجم معامله
10
خروج
1850.29
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪1 950.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۲
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1855.2
1851.88
سود
‪-339.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518175
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-332.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-339.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۵۸
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
10
1854.54
1851.88
سود
‪-2 730.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518296
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1854.54
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 660.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
10
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪-2 730.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۳۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1866.68
1851.88
سود
‪-1 487.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165497950
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1866.68
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 480.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-1 487.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1855.33
1851.88
سود
‪-352.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518162
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-345.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-352.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۲۷
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1854.83
1851.88
سود
‪-302.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518244
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1854.83
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-295.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-302.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۴
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
10
1855.02
1851.88
سود
‪-3 210.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518328
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.02
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 140.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
10
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪-3 210.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۵
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1855.22
1851.88
سود
‪-341.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518177
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-334.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-341.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۶
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
10
1854.6
1851.88
سود
‪-2 790.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518304
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1854.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 720.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
10
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪-2 790.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۵
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1866.63
1851.88
سود
‪-1 482.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165497956
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1866.63
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 475.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-1 482.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1000
1054.53
1040.12
سود
‪-14 480.00 USD‬
#TSLA
معامله
#165516122
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۷:۲۸:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1054.53
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-14 410.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1000
خروج
1040.12
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪-14 480.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1855.36
1851.88
سود
‪-355.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518166
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.36
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-348.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-355.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۴۹
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
10
1854.44
1851.88
سود
‪-2 630.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518288
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۴۹
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1854.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 560.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
10
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪-2 630.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۳۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
10
1855.96
1851.88
سود
‪-4 150.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518360
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.96
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4 080.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
10
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪-4 150.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۲۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
50
1856.18
1851.88
سود
‪-21 850.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518070
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۵:۲۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1856.18
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-21 500.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
50
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-350.00 USD‬
سود
‪-21 850.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۸
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1855.03
1851.88
سود
‪-322.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518182
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-315.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-322.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۲۶
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
10
1855.25
1851.88
سود
‪-3 440.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518321
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۲۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.25
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 370.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
10
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪-3 440.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۷
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1855.3
1851.88
سود
‪-349.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518169
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-342.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-349.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۵۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
10
1854.44
1851.88
سود
‪-2 630.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518291
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۵۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1854.44
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 560.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
10
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪-2 630.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۳۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
10
1855.79
1851.88
سود
‪-3 980.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518363
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.79
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 910.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
10
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪-3 980.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۵۵
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1855.42
1851.88
سود
‪-361.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518155
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۵۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.42
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-354.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-361.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۱۸
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1854.62
1851.88
سود
‪-281.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518237
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۱۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1854.62
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-274.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-281.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
10
1855.24
1851.88
سود
‪-3 430.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518324
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 360.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
10
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪-3 430.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1855.22
1851.88
سود
‪-341.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518173
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.22
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-334.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-341.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۵۶
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
10
1854.45
1851.88
سود
‪-2 640.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518294
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۵۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1854.45
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 570.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
10
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪-2 640.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۳۶
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
10
1855.85
1851.88
سود
‪-4 040.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518366
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۳:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.85
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 970.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
10
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪-4 040.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۲۷
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1866.69
1851.88
سود
‪-1 488.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165497949
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۲۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1866.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 481.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-1 488.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۵۸
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1855.41
1851.88
سود
‪-360.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518160
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۸:۵۸
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.41
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-353.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-360.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۲۴
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1854.69
1851.88
سود
‪-288.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518242
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۰:۲۴
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1854.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-281.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-288.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
10
1855.01
1851.88
سود
‪-3 200.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518327
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.01
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 130.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
10
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪-3 200.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1855.2
1851.88
سود
‪-339.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518176
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-332.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-339.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۰
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
10
1854.52
1851.88
سود
‪-2 710.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518298
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۰۰
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1854.52
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 640.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
10
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪-2 710.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1866.74
1851.88
سود
‪-1 493.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165497954
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1866.74
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 486.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-1 493.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۲
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1855.29
1851.88
سود
‪-348.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518164
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۰۲
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.29
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-341.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-348.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۴۵
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
10
1854.32
1851.88
سود
‪-2 510.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518284
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۱:۴۵
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1854.32
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 440.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
10
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪-2 510.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۶
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
10
1855.03
1851.88
سود
‪-3 220.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518330
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۳۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.03
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 150.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
10
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪-3 220.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۷
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1855.24
1851.88
سود
‪-343.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518180
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۳۹:۱۷
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-336.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-343.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۱۳
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
10
1855.15
1851.88
سود
‪-3 340.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165518308
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۸:۴۲:۱۳
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1855.15
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 270.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
10
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-70.00 USD‬
سود
‪-3 340.00 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۶
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
خرید
1
1866.59
1851.88
سود
‪-1 478.00 USD‬
XAUUSD
معامله
#165497957
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۰۸:۲۲:۴۶
نوع معامله
خرید
نقطه ورود
1866.59
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 471.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۱ ۱۹:۵۸:۳۱
حجم معامله
1
خروج
1851.88
هزینه های کمیسیون
‪-7.00 USD‬
سود
‪-1 478.00 USD‬